Statistisk sentralbyrå (SSB) har nettopp utgitt sin årlige statistikk over antall innvandrere i Norge. Og tallene viser at ved inngangen til 2020 var det registrert 25.400 flere innvandrere enn ved utgangen av 2018.

Ifølge SSB bor det nå 790.000 innvandrere i Norge, som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen. Ved inngangen til 2019 var 744.000 enten definert som innvandrere eller hadde to utenlandskfødte foreldre.

Hvis vi ser på bakgrunnen fra ulike land (se grafen under), var det ved årsskiftet 2500 flere innvandrere fra Polen i 2020 sammenliknet med året før. Nærmere 120.000 er registrert med Polen som hjemland, enten som innvandrere eller som norskfødte med innvandrerforeldre (se definisjoner nederst i saken).

Spesielle forhold

Det var den største økningen av innvandrere per land, men mye av dette skyldes ifølge SSB spesielle forhold ved registreringen av utvandringer i 2019. Det førte til færre registrerte utvandringer enn hva som normalt ville vært tilfellet.

Etter Polen var den største tilveksten i fjor bosatte fra India, med 1600 flere innvandrere. Og selv om det bor langt over 1 milliard mennesker i India, er dette et land med langt færre bosatte i Norge enn personer fra de store innvandrerlandene.

Men Nettavisen skrev for halvannen måned siden at indere er de som har færrest problemer i Norge blant innvandrergrupper og klarer seg best i arbeidsmarkedet.

Landene som har flest innvandrere er altså Polen, Litauen, Sverige og Syria. Antall bosatte syrere økte med 1200 gjennom fjoråret, mens det kom 1000 flere fra Filippinene.

Innvandrere fra nordiske land hadde derimot en svak nedgang fra foregående år, og det var også noen færre innvandrere som kom fra Somalia.

Les også: "Nye jobbtall viser at du tok feil, Støre"

3,5 prosent

Antall norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde ved årsskiftet 3,5 prosent av befolkningen. Disse talte i alt 188 800 personer ved inngangen til 2020, og det er 9500 flere bosatte enn året før. Økningen er ifølge SSB omtrent som gjennom 2018.

SSB gjør for øvrig oppmerksom på at i 2019 gikk antall utvandringer mye ned, etter et vedtak i folkeregisteret.

Den årlige innvandringsstatistikken til SSB omfatter innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Statistikken viser hvor mange bosatte personer i befolkningen som tilhører disse to gruppene, og tallene er per 1. januar hvert år.

Les også: "Innvandrere er med utsatt for brann"

Definisjoner

Innvandrere defineres av SSB som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Fødeland er hovedsakelig mors bosted ved personens fødsel.