Gå til sidens hovedinnhold

AFP i offentlig sektor

Hvilken tidligpensjonsordning du kan få, avhenger av hvor i det offentlige du har hatt arbeidsplassen din.

Offentlig AFP (Avtalefestet pensjon) er en tidligpensjonsordning for personer som jobber i offentlig sektor.

Du kan ha rett på offentlig AFP dersom du:

  • har en jobb i offentlig sektor med tariffavtale der AFP inngår
  • har fylt 62 år
  • oppfyller krav som gjelder spesifikke forhold rundt blant annet ansettelsesforhold og forutgående pensjonsopptjening i folketrygden
  • er i inntektsgivende arbeid og reell arbeidstaker når du pensjonerer deg
  • ikke tar ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden samtidig

Hvilken AFP-ordning du omfattes av, kommer an på i hvilken del av offentlig sektor du jobber. Statsansatte kan få tidligpensjon gjennom ordningen AFP - Stat, mens ansatte i kommunen medlemmer kan få tidligpensjon gjennom AFP - kommunal sektor.

Les om AFP i privat sektor.

Så mye kan du få

Du får en folketrygdberegnet tidligpensjon som utbetales i årene mellom 62 år og 65 år. Pensjonen tilsvarer det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden, hvis du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år. I tillegg får du et skattepliktig AFP-tillegg på 1700 kroner per måned.

Når du fyller 65 beregnes AFP som alderspensjon, med 66 prosent av sluttlønn ved full opptjening

Du får redusert AFP-pensjonen, dersom du har arbeidsinntekt. Du må si ifra om eventuelle endringer i arbeidsinntekten din til den instans som har ansvar for AFP-utbetaling til deg.

Du kan ikke få AFP i kombinasjon med alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon, arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

Slik søker du

Hvordan du skal søke om offentlig AFP, avhenger av om du er kommunalt eller statlig ansatt, men du må uansett søke i samarbeid med arbeidsgiveren din.

For statsansatte er det NAV som beregner AFP-utbetalingen frem til du fyller 65. Etter fylte 65, tar SPK over ansvaret.

For kommuneansatte er det kommunens AFP-leverandør som beregner og utbetaler pensjonen.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Les mer om pensjon:

Alderspensjon

AFP i privat sektor

Nyttige eksterne nettsider:

Fellesordningen for AFP

Nav - Avtalefestet pensjon