Gå til sidens hovedinnhold

Aksjesparekonto

På en aksjesparekonto kan du ha forskjellige typer spareprodukter uten at du betaler skatt ved realisasjon innenfor kontoen.

Du kan overføre aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto uten at du må skatte av gevinsten ut 2019 (forlenget fra 2018). Men du må sette i gang overføringen før årsskiftet fordi det tar en viss tid før dette utføres. Derfor bør du senest innen 1.desember sette i gang denne prosessen, så sant dette er fornuftig i din situasjon (det vil det være for de fleste).

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

En Aksjesparekonto er ikke et eget spareprodukt, men en konto der du kan legge inn forskjellige typer verdipapirer.

Hovedpoenget med en aksjesparekonto er at du utsetter skatten på gevinster. Selger du enkelte verdipapirer innenfor kontoen, utløser ikke dette skatt. Det er først når midlene tas ut (ut over innskutt beløp) at beskatning vil skje.

Verdipapirene du legger inn på aksjesparekontoen må ha en aksjeandel på minst 80 prosent. Du kan også ha penger på konto innenfor denne ordningen, men det vil ikke være lov å gi renter på disse pengene.

Du kan ha flere aksjesparekontoer fra forskjellige tilbydere.

Det er gratis å opprette og ha en aksjesparekonto. Derfor er det ingen nedside ved å opprette en slik konto, og overføre aksjer og aksjefond dit. Kostnadene i aksjefondene er de samme enten du har den i en aksjesparekonto eller utenfor.

Se markedsoversikt over aksjesparekontoer.

Les mer om lønnsomheten av aksjesparekonto

Dette kan du legge inn i en aksjesparekonto

Disse produktene tilfredsstiller kravene for å legge dem inn på en aksjesparekonto:

 • Aksjer som er børsnotert
 • Aksjefond
 • Børshandlede fond (exchange traded fund)
 • Egenkapitalbevis (grunnfondsbevis)

Spareproduktet må være hjemmehørende i land i EØS.

Eksempler på spareprodukter som ikke kan legges over:

Aksjer regnes som unotert når de er listet på OTC, eller Merkur

 • Bankinnskudd
 • Derivater
 • ETN (Exchange trade notes
 • Kombinasjonsfond med aksjeandel under 80 prosent
 • Obligasjoner
 • Obligasjonsfond
 • Pengemarkedsfond

Overgangsperiode ut 2019

Du vil i en overgangsperiode kunne legge over aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis uten at du realiserer gevinst.

Denne overgangsordningen vil vare ut 2019. Alle aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis du har gevinst på vil det lønne seg å legge inn på denne kontoen. Etter at de er lagt inn på kontoen vil du for eksempel kunne realisere et aksjefond med stor latent skatt uten at det medfører skatt innenfor aksjesparekontoen.

Du kan ikke overføre midler fra fondskonto (investeringskonto) uten at det medfører skatt på gevinsten.

I 2020 vil det anses som realisasjon hvis du overfører aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis.

Skattereglene for aksjesparekonto

Gevinster skattes først ved uttak fra konto. Du kan derfor selge eller løse inn andeler på aksjesparekontoen uten at det medfører realisasjon.

Du betaler ikke skatt på uttak før uttaket er større enn innskutt beløp. Har du opprinnelig skutt inn 200.000 kroner, kan du først ta ut igjen 200.000 kroner før du må betale skatt.

Skatt på gevinst ved uttak beskattes med 30,59 prosent ved direkte investeringer i 2018. Dette er på samme måte som med aksjebeskatningen. Skattesatsen er i utgangspunktet 23 prosent. Resultatet oppjusteres med en faktor på 1,33. Effektiv skattesats blir derfor 30,59 prosent.

I 2019 er skattesatsen i utgangspunktet 22 prosent. Resultatet oppjusteres med en faktor på 1,44. Effektiv skattesats blir derfor 31,68 prosent.

Du får skjermingsfradrag som reduserer beskatningen. Her skiller en aksjesparekonto seg fra aksjer/aksjefond ved at skjermingsfradraget fra de enkelte verdipapirene blir fordelt på hele kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til laveste innskudd i løpet av året, tillagt eventuell ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Utbytte som blir utbetalt på verdipapirene på kontoen beskattes løpende.

Aksjesparekonto har en verdsettelsesrabatt på 20 prosent, slik at verdien ved skattefastsettelsen er 80 prosent av markedsverdi. I 2019 øker verdsettelsesrabatten til 25 prosent.

Eksempel på uttak og skatt

Her er to eksempler på hvordan det skattemessige fungerer.

I det første eksemplet er uttaket mindre enn det opprinnelig innskutte beløpet.

I det andre eksemplet er uttaket større en innskuddet, slik at skatt må betales av deler av uttaket.

Eksempel 1
Saldo 200 000
Skjermingsfradrag 0
Innskutt beløp 100 000
Uttak 50 000
Skatt 0
Eksempel 2
Saldo 200 000
Skjermingsfradrag 0
Innskutt beløp 100 000
Uttak 150 000
Skattepliktig del 50 000
Skattegrunnlag 66 500
Skatt 15 295

Skatten gjelder for 2018.

Lønnsomhet av aksjesparekonto

For de fleste vil det være lønnsomt å opprette en aksjesparekonto. Det vil lønne seg å legge inn alt du har gevinst inne på av aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis. Har du et latent tap på investeringen vil det ikke lønne seg å legge dem inn. I stedet legge dette over når du begynner å nærme deg gevinst.

Lønnsomheten av aksjesparekontoen ligger altså i at du utsetter skatten på gevinst. Hvis du starter på null i gevinst tar det tid før det blir mer enn en marginal økning av lønnsomheten.

Den klart største gevinsten får du ved å legge over et aksjefond der du har en stor gevinst inne. Hadde du tenkt å bytte det ut med et annet fond, får du beholde den skatten du skulle ha betalt når du selger fondet innenfor aksjesparekontoen.

En annen fordel er at du kunne tatt ut det opprinnelige innskutte beløpet uten at det utløser skatt. Hvis for eksempel halvparten av verdien er gevinst, ville du blitt beskattet med halvparten av gevinsten ved realisasjon. Selger du fondet innenfor aksjesparekontoen kan du ta ut det innskutte beløpet (altså halvparten) uten at det medfører noen skatt.

Les mer om lønnsomheten av aksjesparekonto.

Arv og aksjesparekonto

Arvinger kan overta aksjesparekontoen ved død med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan bli sittende med aksjesparekontoen med skattemessig kontinuitet i uskifte. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Her kan du opprette en aksjesparekonto

Aksjesparekonto tilbys av bank, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond (fondsforvaltere).

Du kan ha så mange aksjesparekontoer hos forskjellige tilbydere som du vil, eller hos den samme.

De fleste aktørene tilbyr fond fra mange forskjellige fondsforvaltere. Flere tilbyr fond fra flere titalls forvaltere, med over 400 aksjefond å velge blant.

I oversikten ser du blant annet hvor mange forvaltere som er med, hvor mange aksjefond som tilbys, og hvor mange indeksfond som tilbys.

Her kan du se Smarte Pengers markedsoversikt over Aksjesparekontoene du kan velge mellom.

Se også:

Aksjebeskatning

Aksjefond

Fondskonto

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhet
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.

Fondskontokalkulator
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til med ulike sammensetninger av innholdet på fondskontoen. Og hvilken meravkastning du får enn ved å investere direkte I de samme fondene.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.