Fra og med årskullet fra 1963 blir pensjonen utelukkende beregnet etter de nye reglene.

De viktigste punktene ved nytt pensjonssystem:

Alle lønnsinntekter du har mellom 13 og 75 år (alleårsinntekten) teller med i pensjonsopptjeningen.

Opptjeningen er 18,1 prosent av lønnen (eller tilsvarende) legges til din pensjonsbeholdning.

Maksimal lønn som gir opptjening er 7,1 G.

Pensjonsbeholdningen blir oppjustert med lønnsveksten i samfunnet hvert år

Ved utbetaling blir pensjonsbeholdningen delt på delingstallet for årskullet.

Delingstallet blir justert for økt levealder (økt levealder gir økt delingstall).

Fleksibelt pensjonsuttak. Du kan ta ut pensjon fra 62 år, hvis du har høy nok inntekt.

Les mer om alderspensjonen her.

Alle aldersgrupper fra 62 til 75 år får tildelt et delingstall. Delingstallet vil øke på alle alderstrinn ved en økning i forventet levealder. Dette gjør at pensjonen går ned med økt levealder.

Pensjonsbeholdningen du har tjent opp blir delt med delingstallet for å beregne årlig pensjon. Delingstallet blir høyere jo tidligere du tar ut pensjon, fordi du da får flere forventede pensjonsår å fordele pensjonsbeholdningen på.

Du har rett til fleksibel pensjonering, det vil si at du kan begynne å ta ut pensjon fra du er 62 år til du er 75 år.

Pensjonsnivået

Tabellen viser hvilket pensjonsnivå du får med forskjellige gjennomsnittsinntekter. Det er forutsatt en opptjeningstid på 43 år. Inntekten er altså det samme i alle årene.

Det er tatt med tre årskull. Forskjellen mellom de årlige pensjonene kommer av at prognosene forutsetter stadig økt levealder. Med et inntektsnivå på 500.000 kroner forventes det at pensjonen blir 17.000 kroner lavere per år for 1980-årskull mot 63-årskullet.

Pensjonen blir ikke høyere enn det som vises i inntekten på 700.000 kroner, siden det maksimale opptjeningspunktet er på 7,1 G.

Du kan selv regne på andre inntekter og årsklasser i denne pensjonskalkulatoren.

Lønn 1963 1970 1980
200 000 206 000 205 000 205 000
300 000 215 000 214 000 213 000
350 000 220 000 219 000 218 000
400 000 226 000 224 000 221 000
450 000 231 000 228 000 226 000
500 000 241 000 233 000 231 000
550 000 265 000 253 000 238 000
600 000 289 000 276 000 260 000
650 000 313 000 299 000 282 000
700 000 331 000 317 000 298 000

Hvis du har ektefelle/samboer som tjener over 2 G, eller har pensjon vil pensjonene bli i underkant av 10.000 kroner lavere.

Les mer om pensjoner:

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født før 1954

Minste pensjonsnivå

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962

Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.

Pensjonspoengkalkulator
Kalkulatoren beregner pensjonspoeng på ulike inntekter.

Andre nettsteder:

NAV: Alderspensjon

Lovdata: Folketrygdloven - Ny alderspensjon

Lovdata: Folketrygdloven - Alderspensjon