Sigbjørn Johnsens statsbudsjett for neste år viser et forventet overskudd på hele 380 milliarder kroner. Summen av alt du og jeg betaler i skatt på inntekt er 230 milliarder. Alle kunne altså sluppet å betale skatt og likevel hadde Norge hatt et overskudd på 150 milliarder kroner.

Men det er en fryktelig dårlig idé ifølge økonomiprofessorer.

- Alt annet likt ville null skatt ført til 230 milliarder ekstra på etterspørselssiden. Resultatet ville trolig ha vært overoppheting av økonomien, med sterk inflasjon, sterkere krone, bobler i aktivamarkedene, svekket konkurranseevne og rasering av store deler av næringslivet. Rentene vile ha vært høyere og vi ville ha spart mindre for våre etterkommere. Mange offentlige oppgaver ville ha stått uløste på grunn av press i økonomien. I det hele tatt en fryktelig dårlig idé, sier professor ved NHH Ola H. Grytten til Nettavisen NA24.

Han får støtte av professor Vidar Christiansen ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo (UIO):

Null i skatt = færre offentlige ansatte
- Formålet med skatt er å redusere kjøpekraften og dermed bruk av ressurser i privat sektor. På den måten frigjøres arbeidskraft og andre ressurser til bruk i offentlig sektor. Hvis en ikke inndrar tilstrekkelig med kjøpekraft gjennom beskatning, blir det totalt sett for stor etterspørsel fra offentlig og privat sektor med press oppover på lønninger og priser, som på sikt vil være uheldig for norsk økonomi, sier Christiansen.

Det blir ifølge UIO-professoren også behov for høyere rente, som igjen vil styrke kronekursen og svekke eksporten.

- Det er slike hensyn og ikke i og for seg størrelsen på budsjettoverskuddet som bør være avgjørende. Det er annerledes i land der budsjettunderskuddet må ned på grunn av begrensede lånemuligheter, selv om det er arbeidsløshet og ledige ressurser, sier han.

Hit kommer pengene fra
I 2013 er statens samlede inntekter beregnet til 1.314 milliarder kroner og samlede utgifter til 1.065 milliarder kroner.

Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 401 milliarder kroner i 2013. Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 28 milliarder kroner. Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på 373 milliarder kroner overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland.

De største inntektene er petroleumsinntekter, arbeidsgiver- og trygdeavgift, merverdiavgift og skatt på formue og inntekt. Disse inntektstypene utgjør til sammen 88 prosent av statsbudsjettets inntekter i 2013 (se tabell under).
Andre store inntekter er særavgifter knyttet til blant annet kjøretøy, tobakk og alkohol, samt renteinntekter og aksjeutbytte.

Hit går pengene
Utgiftene på 1.065 milliarder kroner er fordelt på en rekke ulike formål og til både drift, investeringer og overføringer.

De største utgiftene er:
* Ytelser fra folketrygden, blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader.

* Overføringer til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet barnehage, skole, helse og omsorg for barn og eldre. Dette omfatter både rammeoverføringer og øremerkede tilskudd.

* Lønns- og driftsutgifter i staten. Særlig store utgiftsområder innenfor denne kategorien er Forsvaret, politiet, Statens pensjonskasse, Arbeids- og velferdsetaten, samferdselssektoren og øvrige direktorater.

* Tilskudd til helseforetakene og universitets- og høgskolesektoren. Tilskudd til helseforetakene utgjør om lag 80 prosent av utgiftene i denne kategorien.

Kategorien andre utgifter i tabellen over omfatter ulike overføringer, som internasjonal bistand, barnetrygd, jordbruksavtalen og næringsstøtte. Den omfatter også investeringer i ulike formål og renter på innenlandsk statsgjeld.

Utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten har statsbudsjettet et underskudd på 124 milliarder kroner. Dette oljekorrigerte underskuddet dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland.

Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond, der også renter og utbytte på fondskapitalen er regnet med, anslår Finansdepartementet til 380 milliarder kroner i 2013.

Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond ved utgangen av 2013 anslås til om lag 4.425 milliarder kroner. Til sammenlikning anslås statens forpliktelser til alders-pensjoner i folketrygden til nærmere 5.800 milliarder kroner ved utgangen av 2013.

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2013 anslås til om lag 4.,280 milliarder kroner, mens kapitalen ved utgangen av inneværende år anslås til i underkant av 3 800 milliarder kroner.

Mer fra Nettavisen: