MAGNOR/OSLO (Nettavisen Økonomi): Vestre AS bygger det de omtaler som «verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk» (se bildet lenger ned i saken). Fabrikken skal stå ferdig i 2022.

Prosjektet heter «The Plus». Jan Christian Vestre eier 70 prosent av Vestre AS og var inntil oktober da han ble næringsminister daglig leder i familiebedriften. Moren eier de resterende 30 prosentene.

Under tittelen «Noen må gå foran», skriver Vestre på hjemmesidene at «fabrikken vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon». The Plus vil ifølge Vestre være den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår.

Les også: Ap-statsrådens egen bedrift får titall millioner i offentlig støtte

Rød sone

Selskapet håper spektakulær arkitektur, besøkssenter og en 300 mål opplevelsespark skal bidra til å utvikle Magnor til en attraktiv destinasjon for besøkende fra hele verden.

Men plasseringen til The Plus i Eidskog kommune, rett ved svenskegrensen, er ikke uproblematisk. Den nye fabrikken ligger på Gaustadmoen, rett sør for Kroksjøen vannverk. Vannverket forsyner i dag ca. 4500 personer i Eidskog med drikkevann.

Deler av tomten til den nye møbelfabrikken ligger i såkalt sone 3, eller det Mattilsynet kaller «rød sone». I slike soner er det fare for at drikkevannet kan bli forurenset.

Dokumenter som Nettavisen har fått innsyn i, viser at Mattilsynet derfor på det sterkeste advarte Vestre og kommunen mot plasseringen.

Vestre begynte å vurdere tomten på Gaustadmoen i mai 2019. I juni samme år kom Mattilsynet med en såkalt innsigelse på deler av planen. Det var for å ta hensynet til drikkevannet i området, men innsigelsen ble ifølge Mattilsynet ikke besvart.

Les også: Viser frem tallene: Ny statsråd er like rik som Støre

Forverring

Den nye reguleringen innebar at industriområdet skulle strekke seg inn i mesteparten av beskyttelsesområdet til Gaustadmoen vannforsyning (Kroksjøen vannverk). Mattilsynet kom da med enda en innsigelse i en høringsuttalelse i mai 2020 til den nye detaljreguleringen.

Mattilsynet mente at den nye detaljreguleringen forverret beskyttelsen til grunnvannsforsyningen. Endringen ga ikke noe grunnlag for å trekke innsigelsen, men var heller med på å forsterke den.

«I sum tilsier dette at Eidskog kommune overhode ikke tar høyde for sitt ansvar for vannforsyningen til store deler av Eidskog kommunes innbyggere», skrev spesialinspektør Helge Heimstad i Mattilsynet i innsigelsen fra mai 2020.

Rystad: Han er et grådig eksempel på egen politikk

Feil

Eidskog kommune satte selv sannsynligheten for forurensning i såkalt kategori 1: den laveste risikoen for forurensning av grunnvannet.

Det mente Mattilsynet er feil, risikoen burde være i kategori 4, den høyeste risikoen.

«Kommer forurensingen ut på ledningsnettet til abonnent, kan det skje alvorlige personskader. Rett plassering på risiko vil være 4. Det plasserer vannforsyning i røde felt: Tiltak nødvendig.»

Kategori 4 er som faksimilen under viser definert som «Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift.»

Alvorlige personskader

Mattilsynet skrev i innsigelsen fra mai 2020 at en forurensing i grunnen kunne sette Gaustadmoen vannforsyning ut av drift, muligens permanent.

Men lokalpolitikerne som behandlet etableringen, fikk aldri vite hvor alvorlige innsigelsene var. Det fremkommer av sakspapirene til kommunestyremøtet.

Marthe Melby var da saken ble behandlet 16. juni 2020 gruppeleder for Høyre i kommunestyret i Eidskog. Hun er av Nettavisen i etterkant forelagt innsigelsene. På spørsmål om hvor alvorlige de er, svarer hun:

- Helt forferdelig. Det er oppsiktsvekkende at plan- og samfunnsutvalget, formannskapet og kommunestyret ikke ble forelagt Mattilsynets alvorlige rapport til behandling i saken. Det vil si at vi har fattet beslutning på et ufullstendig grunnlag, sier Melby til Nettavisen.

Les også: Kapital: Statsråden ble lovet 1 krone i årlig festeavgift

Skeptiske

- Tror du konklusjonen ville ha blitt annerledes hvis dere hadde fått vite detaljene i innsigelsen?

- Ja, jeg kan ikke forstå at ikke flere hadde vært skeptiske. Dette måtte vel være relevante saksdokumenter. Slik jeg har forstått det nå i etterkant, var både den første og andre innsigelsen i kommunens hende, men ble ikke forelagt oss i saksutredning.

Melby sier at saksdokumentene kom kort tid før møtet. Det ble derfor ifølge Melby helt umulig å sette seg godt inn i saken. Innsigelsen var bare nevnt i en enkel oppsummering fra saksbehandler.

- Det er rart at dette ikke kom frem, vi fikk aldri lese disse innsigelsene. Jeg prøvde å fremme et forslag om at vi skulle vente, fordi vi fikk beskjed om at Mattilsynet var i ferd å trekke innsigelsen, men ingen ante omfanget av denne, sier Melby.

Melbys forslag ble stemt ned av Ap, Sp og Venstre. Kommunestyret ga på møtet tillatelse til oppstart.

Les også: Klar melding fra næringsministeren: - Folk må ta seg sammen

Ikke dokumentert

Det var flere som var skeptiske til prosjektet. NVE fremmet 14. juni 2019 innsigelse til reguleringsplanen. De mente det ikke var dokumentert tilstrekkelig sikkerhet mot flom i planen.

I det omarbeidede planforslaget var det ifølge NVE ikke dokumentert tilstrekkelig sikkerhet mot flom i planen. NVE kom derfor med en betinget innsigelse 7. mai 2020.

Fylkesmannen i Innlandet skrev i en samordning av innsigelsene fra Mattilsynet og NVE datert 4. juni 2020, at på grunn av manglende reguleringsbestemmelser, fremmet også de innsigelser.

Men Mattilsynet godtok til slutt planene. Det skyldes at hele fabrikkområdet ble isolert med syv grunnvannsbrønner (isolasjonsbrønner). Brønnene skal suge til seg grunnvannet som går under næringsområdet og ellers ville gått til drikkevannsbrønnene.

Les også: Han er et grådig eksempel på egen politikk

Sikre interesser

Avdelingssjef Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson i Mattilsynet, Glåmdal og Østerdal svarer på vegne av Mattilsynet.

På spørsmål om hvor alvorlig innsigelsene var, svarer Bjerke-Mattsson at i denne saken ble det avgitt innsigelse for å sikre drikkevannsforsyningen.

Mattilsynet godtok reguleringen da det kom på plass det de kaller avbøtende tiltak. Eidskog kommune skriver i et brev at det i etterkant er gjort flere tilpasninger slik at saken nå har mindre omfang og er bedre dokumentert.

«Mattilsynet godtok reguleringen da det kom på plass avbøtende tiltak basert på godt faglig grunnlag som sikret infiltrasjonsområdet til Kroksjøen vannverk mot forurensing», skriver Bjerke-Matsson i e-posten.

Vil ikke si noe

Nettavisen har gjentatte ganger bedt om en kommentar fra Jan Christian Vestre om de alvorlige innsigelsene fra Mattilsynet.

Men fungerende kommunikasjonssjef Camilla Wilhelmsen i Nærings- og fiskeridepartementet opplyser til Nettavisen at Vestre ikke kommenterer spørsmål som angår Vestre AS. Hun mener det mest ryddige er at selskapet selv svarer på alle spørsmål.

Og leder av The Plus, Stefan Tjust, skriver i en e-post at Vestre ikke ville etablere en virksomhet der de risikerer å påvirke miljøet negativt og/eller bryte mot regler fra myndighetene. Hvis de ikke kunne tilpasse seg Mattilsynets krav, hadde de avbrutt etableringen der og funnet en annen lokasjon.

Vurderte flere tomter

Ifølge Tjust så de på et antall ulike tomter og vurderte ulike sider. Det omfatter naturskjønn beliggenhet, muligheter for å skape merverdier for nærområdet, historikk, kommunikasjon og logistikk og størrelsen på tomten.

På spørsmål om hvorfor innsigelsene fra Mattilsynet ikke ble presentert på kommunestyremøtet 16. juni 2020, henviser Tjust til ordfører Kamilla Thue (Ap). Hun skriver i en e-post at hun mener reguleringsplanen var godt kjent.

Ordføreren skriver at det er understreket i saken at et gyldig planvedtak avhenger av at Mattilsynet trekker sin innsigelse.

Men Nettavisen har sett saksinnkallingen til møtet. Her ligger ikke innsigelsene som vedlegg, enda de var kjent i over en måned før det avgjørende møtet.

RETTELSE: I en tidligere utgave av denne artikkelen skrev vi at «Mattilsynet ble fra starten på møbelprosjektet i 2017 ikke kontaktet». Vestre AS understreker imidlertid at i 2017 var ikke Gaustadmoen, med sin nærhet til Kroksjøen vannverk, under vurdering som plassering for fabrikken. Vi har dermed endret dette til «Vestre begynte å vurdere tomten på Gaustadmoen i mai 2019».