Brunstad Kristelige Menighet, også kjent som Smiths venner, har flere ganger de siste årene blitt kritisert for omfattende dugnadsarbeid i menighetseide aksjeselskap. Nå har Arbeidstilsynet pålagt Smiths venner-selskapet Dal Gård og datterselskapet Adal Multiservice å ta grep.

Dersom de Horten-baserte selskapene ikke oppdriver et utkast til arbeidskontrakter, får oversikt over arbeidstiden til de frivillige og gir arbeiderne lønn innen 6. august, kan tilsynet i ytterste konsekvens stanse selskapenes aktivitet.

Brunstad Kristelige Menighet og selskapene avviser Arbeidstilsynets påstander. Les deres tilsvar lenger nede i saken.

I to rapporter, som fagbladet Byggeindustrien først omtalte, skriver Arbeidstilsynet at dugnadsarbeidet til Smiths venner-medlemmene i realiteten ikke er frivillig arbeid, og at de ubetalte arbeiderne må bli vernet av arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Tilsynet reagerer på at selskapene fremstår som profesjonelle næringsvirksomheter, og at det i realiteten er frivillige uten lønn eller andre rettigheter i nevnte regelverk som står for arbeidet.

«Utad så fremstår altså virksomhetene som hvilken som helst annen næringsdrivende virksomhet i den aktuelle bransjen, og ikke som en religiøs organisasjon som samler inn penger til sin organisasjon gjennom frivillig arbeid utført av sine medlemmer», skriver tilsynet.

Omfattende dugnadsarbeid

Dette er langt ifra første gangen Brunstad Kristelige Menighet har vært i medienes søkelys for bruk av frivillig arbeid: For fem år siden omtalte fagbladet Byggeindustrien hvordan Smiths venner-selskapet Parat Bemanning hadde omsatt for 10 millioner kroner over fem år, men kun betalt ut 384.000 kroner i lønn.

I 2016 skrev flere medier om hvordan menighetseide Fjordteam AS stevnet Arbeids- og sosialdepartementet for retten etter at Direktoratet for arbeidstilsynet påla virksomheten å betale lønn og føre timelister for dugnadsarbeidere. Departementet trakk imidlertid pålegget, og unngikk dermed rettssak.

Både Adal Multiservice og Dal Gård har vært under lupen til Arbeidstilsynet siden februar 2018. Da dukket tilsynet uanmeldt opp på restauranten Njord i Horten og traff på frivillige arbeidere fra begge selskapene der. Tilsynet ga i utgangspunktet pålegg til virksomhetene i oktober i fjor, men fikk ny informasjon fra virksomhetene som gjorde at sakene ble utredet videre.

På tidspunktet for tilsynet var begge selskapene heleid av Brunstad Kristelige Menighet Horten. I etterkant har Dal Gård skiftet navn til Dal Gård Eiendom og blitt solgt til Dal Gård Holding, som er underlagt Stiftelsen Dal Gård.

På Dal Gård, som legger til rette for arrangementer som bryllup, selskaper og konferanser, jobber ifølge Smiths venner de frivillige i snitt én til to ganger i halvåret. Hos Adal Multiservice, som leier ut frivillige til oppdrag som varetelling, flytting og malejobber, jobber de frivillige i snitt én gang i måneden, ifølge selskapet.

I rapportene fra Arbeidstilsynet settes det spørsmålstegn ved hvordan Smiths venner i det hele tatt kan vite hvor mye de frivillige jobber, ettersom de tidligere har opplyst at de ikke har oversikt over dette.

I personallistene som Arbeidstilsynet har fått tilgang til, kommer det fram at de frivillige har jobbet langt mer enn virksomhetene oppgir. Blant flere overskridelser finner tilsynet:

  • En 15 år gammel frivillig jobbet på Dal Gård seks ganger mellom januar og mars 2018. Tilsynet kan ikke utelukke at 15-åringen og de andre frivillige har jobbet flere steder for Smiths venner i løpet av periodene.
  • Én frivillig jobbet 27 ganger på gården mellom desember 2017 og mars 2018. En annen person jobbet 17 ganger på gården i samme tidsperiode.
  • Fakturaene tilsynet har fått fra Adal Multiservice viser at antall timer fakturert ikke samsvarer med at frivillige jobber én gang i måneden i snitt. På 14 dager i januar måned er det for eksempel lagt ned til sammen 701 timer. 17 dagers arbeid i februar er fakturert tilsvarende 492,25 timer. På 19 dager i mars har det blitt arbeidet 432,05 timer.
  • Arbeidstilsynet noterte også at av 250 registrerte vakter på Dal Gård mellom desember 2017 og desember 2018, inneholdt 101 av vaktene nattarbeid. På det seneste jobbet frivillige til klokken 03 om natten.

Skal ha brutt loven

I rapportene konkluderer Arbeidstilsynet med at virksomheten til Dal Gård og datterselskapet Adal Multiservice bryter med både arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

Sistnevnte regelverk har til formål å hindre urettferdig konkurranse på det norske arbeidsmarkedet. Tilsynet mener at Brunstad Kristelige Menighet (BKM) benytter seg av frivillig og ulønnet arbeid til å danke ut konkurrentene innen bygg, renhold og restaurantbransjen i kampen om oppdrag.

- BKMs virksomheter driver i stort omfang og over lang tid. Sett hen til at BKM benytter seg av mye frivillig og ulønnet personell, medfører dette at de kan utkonkurrere de øvrige virksomhetene på pris i den aktuelle bransjen og området, skriver Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport fra Dal Gård.

Arbeidstilsynet understreker at måten de frivillige jobber på i stor grad skiller seg fra det tilsynet mener er ordinært dugnadsarbeid, både hva gjelder omfang, varighet, stabilitet og organisering av arbeidet. Ettersom Arbeidstilsynet regner dugnadsarbeiderne som arbeidstakere, ikke frivillige, har de krav på lønn, oversiktlige timelister og arbeidsavtaler.

Presses til dugnad

I tilsynsrapportene kommer det frem at frivillig arbeid ofte er «kjennetegnet ved at det blir utført i en kortere tidsperiode, og gjerne knyttet til organisasjoner med et samfunnsnyttig formål som f.eks. idrettslag, festivaler, ideelle og kulturelle organisasjoner og religiøse organisasjoner. Frivillige blir ofte brukt til å utføre oppgaver i en arbeidsintens periode, det kan dreie seg om unge personer, ofte uten erfaring med oppgavene de skal utføre».

Regionsdirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet Sør-Norge presiserer at selv om dugnadsarbeid i utgangspunktet ikke er å regne som arbeid i Norge, så finnes det unntak.

- Det må settes en grense for hvor omfangsrik dugnaden kan være. Hvis organisering av dugnaden også ligner veldig på et arbeidsforhold, så mener Arbeidstilsynet at det i praksis er et arbeidsforhold. Da må reglene i arbeidslivet også gjelde for dugnadsarbeidet, som i dette tilfellet her, sier regionsdirektøren.

- Et sentralt spørsmål i tilsynsaken er om de ansatte jobber frivillig. Hvilke indikasjoner har dere på at frivilligheten ikke er reell?

- Dette er et vanskelig spørsmål å vurdere og også å avgjøre hvor viktig er. Menigheten har tydelige forventninger til at medlemmene skal legge ned en betydelig dugnadsinnsats i forbindelse med det menigheten driver med og stedene de bygger opp, fortsetter Christophersen.

Arbeidstilsynet mener at det legger et press på medlemmene til å bidra.

- Vi som har barn kjenner til det dugnadspresset fra idrettsforeninger og lignende, men i denne sammenhengen mener vi at presset er større enn hva som er vanlig, sier han.

Smiths venner: - Ingen skal presses

Vedtaket fra Arbeidstilsynet er påklaget til Direktoratet for arbeidstilsynet. I klagen skriver advokat Einar Engh på vegne av Dal Gård og Adal Multiservice at omfanget av frivilligheten ikke er i større omfang enn i Fjordteam-saken og i samfunnet ellers.

Selskapene reagerer på at Arbeidstilsynets korte tilsynsperiode blir trukket frem som representativt for virksomheten som helhet, og mener tilsynet gir et skjevt bilde av sakens realiteter. Styreleder Knut Østern i Dal gård og Mathias Vetsch i Adal Multiservice avviser at frivilligheten ikke er reell overfor Nettavisen.

- Etter vår oppfatning er disse sakene identiske med en sak Arbeidstilsynet førte mot et annet selskap (Fjordteam AS, journ. anm) for en tid tilbake der de trakk saken etter at selskapet tok ut stevning. Som i den forrige saken mener vi også nå at det ikke er snakk om arbeidstakere, men frivillige. Det sentrale i denne sammenheng slik vi ser det er at all innsats er frivillig, og at frivilligheten er reell, svarer styrelederne i en fellesmail til Nettavisen.

Videre skriver styrelederne at ingen dugnadsarbeidere møtes med sanksjoner dersom de ikke møter opp, ombestemmer seg eller lignende.

- Vi har samarbeidet med Arbeidstilsynet i alle disse sakene og oversendt all dokumentasjon vi besitter og som de har bedt om. Dersom det skulle vise seg endelig at disse er å betrakte som arbeidstakere, vil selskapene selvsagt rette seg etter det, sier de videre.

- Arbeidstilsynet reagerer på at selskapene deres fremstår som profesjonelle næringsvirksomheter, og at bruken av frivillig og ulønnet personell kan medføre at dere utkonkurrerer de øvrige virksomhetene på pris i den aktuelle bransjen og området?

- Det er riktig at den frivillige innsatsen er godt organisert, men selskapene kan ikke se at det er problematisk eller har betydning for saken, fortsetter de.

Når det gjelder mengden arbeid de frivillige nedlegger og personallistene Arbeidstilsynet har fått tilgang til, svarer styrelederne slik:

- Uten at vi her og nå kan gå god for disse tallene er det korrekt at en del yter mye frivillig innsats. Igjen er poenget at dette nettopp er frivillig. Vi har gitt Arbeidstilsynet all dokumentasjon vi besitter og som de har bedt om, fortsetter Østern og Vetsch i mailen.

Avviser kollektiv arbeidsplikt

Også Brunstad Kristelige Menighet Hortens forstander, Per Østern, avviser at de frivillige presses til å jobbe.

- BKM Horten baserer sin allmennyttige forening nesten utelukkende på frivillige gaver fra medlemmene. Det er naturlig å oppmuntre medlemmene til å bidra til fellesskapet og være med i det frivillige arbeidet i menigheten, og det har absolutt ingenting med kollektiv arbeidsplikt å gjøre. Vi har det slik at de medlemmene som av en eller annen grunn ikke kan bidra selvsagt har full frihet til å la være. Slik håndterer vi det, og det kan dokumenteres, sier han.

Østern viser til at det er strider mot deres kristne trosgrunnlag å påtvinge noen noe som helst.

- Vi har stor respekt for trosfriheten. Vi er ikke kjent med at noen har meldt seg ut på grunn av økonomisk press eller dugnadspress. Medlemstallet i BKM Horten øker fra år til år, og vi har mange engasjerte medlemmer, avslutter han.

- Frivillig arbeid

Også pressekontakt Berit H. Nilsen i Brunstad Christian Church avviser at dugnadsarbeidere presses til å jobbe.

- Alle bidrag til BCC er frivillige, og ingen skal presses til å gi eller yte på noen måte. Blant våre medlemmer er det en helt annen stemning enn det inntrykket mediene gir. I BCC har vi fått til veldig mye bra ved å jobbe sammen, og vi kommer på ingen måte til å slutte å jobbe dugnad fordi mediene eller andre ikke liker det, skriver Nilsen.

Nilsen skriver videre at menigheten følger dugnadssaken i Horten med interesse, og at saken har betydning for store deler av frivillige sektor i Norge. Hun mener Brunstad Kristelige Menighet setter pris på at Arbeidstilsynet gjør jobben sin, men mener at de burde bidratt til å klargjøre lovverket, fremfor å legge ansvaret for avklaring over på dem som jobber dugnad på fritiden.

- BCC er en ryddig organisasjon som har lagt store ressurser ned i å sikre at all vår virksomhet er i henhold til gjeldende lover og regler, og derfor har vi i dag en bærekraftig og god organisasjon med engasjerte medlemmer, sier Nilsen.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom dette er ønskelig.