Som Nettavisen omtalte nylig, er et av de viktigste togprosjektene i Norge flere år forsinket. Signalsystemet skal skiftes ut med et nytt digitalt system til en foreløpig prislapp på 32 milliarder kroner.

ERTMS (European Rail Traffic Management System) er ment å gi passasjerene bedre punktlighet, sikrere togtrafikk og flere avganger.

De første togene med ERTMS skulle egentlig i gang på deler av Gjøvikbanen og Nordlandsbanen i november 2022. Men oppstarten ble utsatt til henholdsvis høsten 2023 og høsten 2024. Grunnen var at det ikke var mulig få nok tok klare for det nye systemet i tide.

Les også: Store forsinkelser i Bane NORS prestisjeprosjekt: – Vi kan ikke garantere noe som helst

Dokumenter Nettavisen har fått innsyn i avdekker flere varsler fra Vy, som kjører togene på Gjøvikbanen. Vy advarte Bane Nor om at togene ikke ville bli klare i tide. Bane Nor ønsket likevel å starte som planlagt.

I slutten august 2022 advarte togoperatør Vy om «alvorlige kundekonsekvenser» dersom Bane Nor fulgte sin plan.

Ble advart igjen og igjen – holdt på planen

I oktober 2022 går denne meldingen ut fra Bane Nors konserndirektør for drift og teknologi, Sverre Kjenne:

– Vi har jobbet, og jobber, tett med leverandøren for å få oversikt over hvor raskt de kan bygge om togene. Vi må sikre at vi har nok tog til å gi passasjerene et godt togtilbud når vi tar i bruk det nye signalsystemet. Med bakgrunn i dette er sannsynlig åpningstidspunkt av Gjøvikbanen november 2023 og Nordlandsbanen mot slutten av 2024.

Men forløpet til beslutningen viser at Bane Nor og Vy hadde et ganske ulikt syn på saken.

Allerede i mai advarer Vy Bane Nor om kundekonsekvenser av å åpne som planlagt:

  • «ERTMS- prosjektet Onboard er preget av forsinkelser og Vy sendte en bekymringsmelding vedrørende økende risiko for forsinkelser til Sverre Kjenne den 20. mai 2022», skriver Vy i et brev til Bane Nor 31. august.

Brevet er rettet til Bane Nors konsernsjef Gorm Frimannslund og signert Erik Røhne, Vygruppens konserndirektør for persontog. Det avslører en sterk uenighet i samarbeidet mellom de to største aktørene i dette gigantiske jernbaneprosjektet.

Ble advart i mai, juni og juli

Brevet avdekker at Bane Nor gjentatte ganger fikk klar beskjed om at Vy mente forutsetningene for å åpne ERMTS som planlagt ikke kunne innfris, og at dette ville få uheldige konsekvenser. I brevet skriver direktør Røhne blant annet:

  • «ERTMS-prosjektet i Vygruppen har sammen med Vy Gjøvikbanen utarbeidet en vurdering av hvilke forutsetninger som vi mener må ligge til grunn for åpning av Gjøvikbanen Nord. Vi viser til vårt brev av 23. juni 2022 til Norske Tog, som Bane Nor fikk oversendt kopi av den 28. juni 2022.»

Situasjonen tilspisser seg. I et møte 21. juli 2022 går Bane Nor inn for å åpne, selv om Vy sier klart og tydelig at deres krav ikke kan innfris:

  • «I styringsgruppemøte i ERTMS Onboard prosjektet 21. juli 2022, uttalte Bane Nor at de ikke kan garantere at forutsetningene til Vy Gjøvikbanen vil bli innfridd og at åpningstidspunkt for ERTMS på Gjøvikbanen opprettholdes uansett. Vygruppen gjentok de forutsetningene vi mener må ligge til grunn for å åpne ERTMS på Gjøvikbanen og ba om at dette ble protokollført.» (Vygruppens utheving)

Så sent som i august var Bane Nors plan altså fortsatt å åpne som planlagt - det framgår også av nasjonal signalplan, som da kom i oppdatert versjon.

Da kom det en kraftig reaksjon fra Vy.

Les også: Rødt vil legge ned Bane NOR – ønsker full gjennomgang av jernbanen i Norge

- Betydelig risiko for kundene

«Varsel om alvorlige kundekonsekvenser av for tidlig åpning av ERTMS på Gjøvikbanen» er overskriften i brevet sendt fra Erik Røhne, konserndirektør for persontog i Vygruppen AS, til konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor 31. august.

I brevet advarer Vys konserndirektør Røhne om at dersom deres krav til ombygde togsett ikke kan innfris, bør Bane Nor utsette innføringen av nytt signalanlegg på denne delen av Gjøvikbanen.

Vy skriver at omdømmet står på spill, at det vil oppstå masse forsinkelser og massiv kritikk dersom Bane Nor fastholder sine planer om å åpne i slutten av november:

«Dersom kun fire togsett er ombygd til ERTMS innen 27. november 2022, vil åpningen medføre minimum 5 måneder med svært negative konsekvenser for Vy Gjøvikbanens kunder», derunder «færre avganger, flere innstillinger, togbytte på Roa begge veier, lenger reisetid og betydelig risiko for forsinkelser for kundene til Vy Gjøvikbanen»

Rhøne skriver at forsinkelsene som togbyttene får konsekvenser også for godstog og persontog til Bergen, og mener planen er helt uakseptabel:

«Disse konsekvensene for kundene kan vi ikke akseptere. Det vil med stor sannsynlighet medføre betydelig kritikk av både Vy Gjøvikbanen og Bane Nor, og det vil sette hele ERTMS-prosjektet i et negativt lys. Videre vil det svekke omdømmet til Bane Nor og Vy Gjøvikbanen.»

– Vi har et godt samarbeid

Det var helt nødvendig å utsette, påpeker kommunikasjonsdirektør Elin Myrmel-Johansen overfor Nettavisen et halvt år etter den skarpe advarselen:

– Vy samarbeider godt med Bane Nor om ERTMS. I sommer, da Bane Nor var tydelige på at de ikke kunne garantere at forutsetningene for ERTMS-åpningen på Gjøvikbanen ble innfridd, var det naturlig for oss å be dem om å revurdere tidsplanen. Bakgrunnen for dette var at vi mente de negative konsekvensene for kundene ved en for tidlig åpning, ville bli store. I tillegg ville vi få for kort tid til opplæring av personalet vårt. Bane Nor var enig i denne vurderingen og valgte derfor å utsette åpningen.

Bane Nor sier til Nettavisen at informasjonen fra Vy var «tydelig og ryddig»:

– Vi var ikke uenige med Vy, og har hatt god og tett dialog underveis. De har sitt ansvar i sektoren, og informerte oss på en tydelig og ryddig måte om sitt syn. Dette var et syn vi delte, og kort tid etter at vi fikk brevet, tok vi beslutningen om å utsette, sier Lars Jorde, programdirektør for ERMTS i Bane Nor, i en epost.

– Vurderte fortløpende

– Hvorfor var ikke Bane Nor imøtekommende overfor kravene fra Vy på et tidligere tidspunkt?

– Vi ønsket å ta en beslutning basert på mest mulig kunnskap. Bane Nor har mange hensyn vi skal ta i utviklingen og driften av jernbanen. Synspunktene til Vy er svært viktig for oss, samtidig måtte vi se dette i sammenheng med andre hensyn og alternativer, før vi var klare til å ta en så viktig beslutning, sier Jorde.

– Hvorfor ønsket Bane Nor å åpne ERTMS på Gjøvikbanen til tross for de skarpe innsigelsene fra Vy?

– Vi ville ikke åpne uten et godt nok togtilbud til passasjerene og vi var enige i Vy sin vurdering. ERTMS er et komplekst prosjekt, og både systemer, utstyr, tog og ansatte skal være klare samtidig. Vi holdt derfor på datoen frem til det ble avklart at vi ikke kunne levere et godt nok togtilbud, sier Jorde.

Han beskriver en kompleksitet i prosjektet som involverer mange parter, derunder lokførere, togledere, signalmontører, sikkerhetsvakter og de som vedlikeholder togene.

– Det nye signalsystemet skal gi passasjerene et mer pålitelig togtilbud med flere tog i rute. Vi har tett og god dialog med Vy, og har vurdert åpningsdatoen fortløpende. Vurderingen er naturligvis basert på en helhetlig analyse og avveining av konsekvenser både for og imot åpning. Da vi så at det ikke ville bli bygget om nok tog i tide til å gi passasjerene et godt nok togtilbud, utsatte vi åpningen i tråd med ønsket fra Vy, legger Bane Nor-direktøren til.

Les også: Bane Nor: Drypp av forurenset vann medvirkende årsak til trøbbel på Follobanen

– Bergensbanen tidligst i 2025

Bane Nor bygger gradvis ut ERTMS på det norske jernbanenettet etter en planlagt rekkefølge. Det innebærer både ombygging av eksisterende togsett og fornyelser langs togstrekningene.

I en epost til Green Cargo, en av operatørene, 27. oktober 2022, skriver prosjektleder Børge Lillehagen i Bane Nor at situasjonen er mer oversiktlig:

«Sammen med kjøretøyeierne på Gjøvikbanen og Nordlandsbanen har vi vurdert risiko for ombygging av kjøretøy til å være på et akseptabelt nivå hvor vi kan fastsette og kommunisere planer. Med bakgrunn i dette ser vi at vi først kan åpne Gjøvikbanen i november 2023 og Nordlandsbanen i Q4 2024.», skriver Lillehagen.

Konsekvensen av dette blir flere forsinkelser:

«Vi jobber med å få oversikt over alle konsekvenser av forskyvningen. Men vi vet allerede nå at vi ikke får åpnet Bergensbanen i 2023 eller Røros- og Solørbanen i 2024 som planlagt. Disse strekningene kan tidligst åpne med nytt signalsystem i 2025».