Gå til sidens hovedinnhold

Barnebidrag

Dersom dere ikke blir enige om en privat avtale, må bidraget fastsettes av det offentlige.

Alle har underholdsplikt for barna sine. Hvis du ikke bor sammen med barnet må du betale månedlige bidrag. Bidrag er ikke skattepliktig, og heller ikke fradragsberettiget.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Ved et samlivsbrudd, kan partene selv -altså den som skal motta bidrag, og den som skal betale bidrag - komme til enighet om hvor stort barnebidraget skal være på.

Dersom partene ikke kommer til enighet, må bidraget fastsettes av det offentlige, nærmere bestemt Nav. I såfall må begge parter betale et gebyr på 1130 kroner (1 rettsgebyr). Ved en offentlig bidragsfastsettelse vil avtalen ofte ikke bli like godt tilpasset den enkeltes families situasjon, som i de tilfeller der partene selv klarer å bli enige om størrelsen på bidraget.

Navs Bidragsveileder

Dersom dere vil komme frem til en avtale uten innblanding fra det offentlige, kan dere bruke Navs Bidragsveileder til å beregne bidraget. Da vil dere kunne beregne bidraget slik Nav ville ha gjort det, men slipper å betale gebyret.

Selv om dere får i stand en privat avtale, kan dere likevel søke om at betalingen av bidraget skjer gjennom Nav (via Nav innkreving). Dere kan også bruke standardskjemaer på Navs nettsider, når dere skal lage en bidragsavtale.

Beregning av underholdskostnad

Fastsettelsen av bidraget tar utgangspunkt i hva det koster å ha barnet. Grunnmuren i dette systemet er Underholdskostnaden, som for barnet skal fordeles forholdsmessig mellom foreldrene etter inntekten deres.

Slik beregner Nav underholdskostnaden - altså hvor mye det koster å forsørge et barn:

Forbruksutgifter (satsene varierer etter barnets alder)

+ Boutgifter, sjablonbeløp med utgangspunkt i gjennomsnittlig faktiske boutgifter beregnet av SSB

+ Tilsynsutgifter (mottar bidragsmottaker stønad til barnetilsyn, bestemmes satsene ut fra tilsynstype og stønadstype. Hvis mottaker ikke får slik stønad, beregnes tilsynsutgiftene ut fra faktiske utgifter)

- Ordinær barnetrygd, 970 kroner

- Ordinært småbarnstillegg, 0 kroner

Det gis fradrag i bidraget for avtalt eller fastsatt samvær med bidragsbarnet.

Det tas noen forbehold ved beregning med bidragsveilederen. Blant annet gjelder beregningen bare for ett barn, og den tar heller ikke hensyn til om partene har avtale om delt bosted for barnet. Du kan se flere forbehold ved å gå til Navs bidragsveileder.

Justering av bidrag

Bidrag som er fastsatt med utgangspunkt i underholdskostnaden blir automatisk justert, nærmere bestemt blir det tatt hensyn til nye satser for underholdskostnaden og samværsfradrag.

Dersom bidraget er fastsatt etter skjønn, fastsatt med utgangspunkt i at en av dere mottar en ytelse med barnetillegg eller avtalt privat, gjøres det ingen automatisk justering.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Bidragsforskudd

Bidragsforskudd gis når det ikke blir betalt bidrag, eller når bidraget er fastsatt til et lavere beløp enn det som kan gis i forskudd.

Bidragsforskuddet er behovsprøvd og utbetales som forhøyet forskudd, ordinært forskudd eller redusert forskudd. Dersom du har rett til forhøyet forskudd, vil forskuddet økes når barnet fyller 11 år.

Satsene for bidragsforskuddet finner du her.

Les mer på andre nettsider:

Barnebidrag - nav.no

Beregn barnebidrag med Navs bidragsveileder

Skjemaer:

Søknader i forbindelse med underholdsbidrag (bidragsmottaker)

Søknader i forbindelse med underholdsbidrag (bidragspliktig)

Lover

Barnelova. Hovednr. 55