Sommeren er høysesong for båtlivet og mange kjøper kostbare båter for å unne seg en fin tid på sjøen. Noen ganger ender dessverre båtdrømmen i konflikt etter at man har kjøpt båt med mangler.

Kjøp av båt er regulert i forbrukerkjøpsloven hvis man som forbruker kjøper båt av en næringsdrivende. Kjøper man båt av en annen privatperson, typisk via finn.no, så reguleres båtkjøpet av kjøpsloven.

Hvilken lov som regulerer kjøpet vil ha betydning for hvor lett det er å få medhold i en berettiget reklamasjon samt hvor lett det er å heve kjøpet. Forbrukerkjøpsloven gir forbruker et sterkere vern enn det kjøpsloven gjør.

Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig i forbrukerens favør. Det betyr at selger ikke kan oppstille salgsvilkår eller ansvarsfraskrivelser som gir kjøper dårligere rettigheter enn det som følger av loven.

Les også: - Nav og konsulenter må være flinkere til å veilede innsatte om hvordan de skal gå fram for å beholde boligen sin

Mangel

Båten skal etter loven tilfredsstille kravene til alminnelig god vare. Dette fremgår av forbrukerkjøpsloven § 15 og kjøpsloven § 17. Hvorvidt det foreligger en mangel vil bero på en helhetsvurdering med tanke på hva som er avtalt.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel er man nødt til å reklamere innen rimelig tid. I forbrukerkjøpsloven § 27 1.ledd er denne fristen angitt til og aldri være kortere enn 2 måneder fra det tidspunktet da forbrukeren oppdaget mangelen.

I tillegg må man være innenfor den absolutte reklamasjonsfristen som er 2 år eller 5 år hvis tingen er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år. Dette følger av forbrukerkjøpsloven § 27 2.ledd.

Kjøpsloven har samme todelte struktur med krav både om reklamasjon innen rimelig tid, samt innenfor en absolutt frist på 2 år.

Merk at fristen "innen rimelig tid" fristen etter kjøpsloven kan være kortere enn de 2 månedene som forbrukerkjøpsloven angir. Man bør derfor reklamere snarest dersom man oppdager en mangel.

I praksis har man ofte ikke detaljkunnskap om mangelen når den oppstår. Man kan da fremsette en såkalt nøytral reklamasjon hvor man angir hva som har skjedd med båten. Etter at man har fått klarhet i hva som skyldes mangelen sender man så dokumentasjon på dette til selgeren.

Retting og omlevering (avhjelp)

Retting og omlevering omtales i loven under fellesbetegnelsen avhjelp. Reglene finner man i forbrukerkjøpsloven § 29. Selger vil etter denne bestemmelsen ha rett til å utbedre mangelen.

Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Avhjelp skal også skje uten risiko for at forbrukeren får dekket sine utlegg av selgeren.

Selgeren har ikke rett til mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.

Reglene om avhjelp fremgår av kjøpsloven § 34. Der selger er privatperson vil avhjelp sjeldne skje i praksis. Det er da mer praktisk med prisavslag eller erstatning.

Prisavslag

Prisavslaget skal bøte på båtens mangelfulle tilstand. Størrelsen på prisavslaget skal svare til forholdet mellom båtens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

Reglene fremgår av forbrukerkjøpsloven § 31. I 2.ledd i denne bestemmelsen åpnes det også opp for prisavslag tilsvarende mangelens betydning for forbrukeren dersom særlige grunner taler for det.

Prisavslagsreglene finner man i kjøpsloven § 38.

Erstatning

Kjøper kan kreve erstatning for tap som følge av at båten har mangler etter forbrukerkjøpsloven § 33 og kjøpsloven § 40.

I de tilfellene der det er snakk om dette bør man være påpasselig med å spare på kvitteringer slik at man kan dokumentere kostnadene.

Heving

Kriteriene for å heve er forskjellig avhengig om kjøpet reguleres av forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Etter forbrukerkjøpsloven § 32 er kriteriet "ikke uvesentlig mangel" i forhold til det som er avtalt og man kunne forvente på basis av de opplysningene som man fikk fra selger.

Kriteriet etter kjøpsloven § 39 er "vesentlig mangel". For en ikke-jurist kan disse kriteriene fremstå veldig like, men det skal altså mer til for å heve etter kjøpsloven enn etter forbrukerkjøpsloven.

Et eksempel på heving etter forbrukerkjøpsloven finner man i lagmannsrettsdommen LB-2009-55857.

Denne dommen omhandlet kjøp av en 26 fots båt med en større innenbordsmotor. Båten hadde fra første stund problemer med motoren, delvis i form av motorstopp og delvis i form av at motoren ikke ga full effekt. Full effekt kunne imidlertid plutselig slå inn.

Selger forsøkte utbedring, men problemene vedvarte hele båtsesongen. Lagmannsretten fant heving berettiget.