Gå til sidens hovedinnhold

Bostøtte

Dersom din husstand har lav samlet inntekt, og høye boutgifter, bør du undersøke muligheten for å motta bostøtte.

Alle som er over 18 år kan søke bostøtte med unntak av studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste/siviltjeneste. Du kan også søke dersom du er student og studiet ditt er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, for eksempel yrkesrettet attføring. Hvis du er under 18 år og har egne barn, kan du også søke.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Boligen du søker bostøtte for må være en godkjent helårsbolig. Det må som hovedregel være en selvstendig bolig med egen inngang, bad/toalett og kjøkkenfunksjon.

Bostøtte avhenger av inntekt og formue til deg og de du bor sammen med. Overstiger dette en øvre grense har du ikke rett på bostøtte. For å ha rett til bostøtte må du ha en langt lavere inntekt enn en normallønn.

Husbanken samarbeider med de enkelte kommunene om bostøtteordningen.

Inntektsgrenser

Uansett hvor høye boutgiftene er, får ikke husstanden bostøtte hvis husstandens inntekt overstiger den øvre inntektsgrensen. Inntektsgrensen bestemmes av type husstand, antall husstandsmedlemmer og hvor i landet du bor (delt inn i fire soner).

Inntektsgrensene er høyest i Oslo. En enslig kan i 2019 maksimalt ha en månedlig inntekt på 19.937 kroner (239.244 kroner gjort om på årlig basis), er det fire i husstanden øker grensen til 28.488 kroner per måned. I kommunegruppe 4 er de samme grensene 17.767 kroner, og 26.058 kroner.

For husstander som bor i spesialtilpasset bolig, vil inntektsgrensene ligge litt høyere enn for andre husstander med samme antall medlemmer. Unge uføre har de høyeste inntektsgrensene.

Les mer om inntektsgrensene her.

Beregning av bostøtte

Bostøtte beregnes på bakgrunn av husstandens inntekter og boutgifter. Bostøtten bestemmes av godkjente boutgifter fratrukket en egenandel. Av denne summen får du normalt dekket 73,7 prosent (dekningsprosent).

Bostøtte beregnes ut fra denne formelen:

Godkjente boutgifter
- Egenandel
= Sum x 73,7% (dekningsprosent) = Bostøtte

Det utbetales ikke mindre bostøtte enn 345 kroner per måned.

Egenandel

Egenandelen er den delen av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Den beregnes på månedlig basis på grunnlag av inntekten. Egenandelen trekkes fra husstandens godkjente boutgifter, og beregnes på bakgrunn av antall husstandsmedlemmer og samlet inntekt.

Les mer om egenandelen her.

Gunstigere beregning for unge uføre

Uførepensjonister med status ung ufør, jf folketrygdloven §§ 3-21 og 3-22, har en gunstigere beregning av egenandelen.

Godkjente boutgifter

Dette er boutgiftene som blir lagt til grunn i beregningen av bostøtte. Departementet har fastsatt grenser for hvor høye og lave boutgifter som kan legges til grunn når bostøtte beregnes. Hvilken grense som gjelder for deg, avhenger av hvilken kommune du bor i, og hvor mange som bor i husstanden.

Hvis boutgiftene overstiger det øvre grensebeløpet, blir ikke de overskytende boutgiftene tatt med i beregningen.

Husstander som har spesielt høye boutgifter, fordi noen i husstanden er funksjonshemmet og har behov for en spesialtilpasset bolig, har en høyere øvre grense for boutgifter.

Les mer om boutgifter her.

Eierforhold til bolig

Hvilke boutgifter du får lagt til grunn for beregning av bostøtte, er avhengig av eierforholdet du har til boligen din.

Leid bolig (inkl. kårbolig)

 • Husleie. Må dokumenteres.
 • Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i husleien, får i tillegg lagt til grunn 6.230 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.

Boliger med felleskostnader (borettslag, boligsameier, aksjeleiligheter og obligasjonsleiligheter)

 • Felleskostnader. Må dokumenteres.
 • Renter og avdrag på boliglån, men kun den delen av lånet som er knyttet til boligformål. Må dokumenteres.
 • Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i felleskostnadene, får i tillegg lagt til grunn 6.230 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.

Boliger uten felleskostnader (eneboliger)

 • Renter og avdrag på boliglån, men kun den del av lånet som er knyttet til boligformål. Må dokumenteres.
 • Eiendomsskatt. Må dokumenteres.
 • Årlige driftsutgifter til ytre vedlikehold og forsikringer av boligen. Dette beregnes automatisk.
 • Kommunale avgifter. Dette beregnes automatisk på bakgrunn av opplysninger kommunen har registrert i bostøttesystemet. Det kan være avvik fra det du faktisk betaler og det du får lagt til grunn.

Uansett eierforhold, er det slik at alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i felleskostnadene eller gjennom husleien, får i tillegg lagt til grunn 6.230 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.

Bostøttekalkulator

For å finne ut om din husstand har krav på bostøtte, og hvor mye dere eventuelt kan få, kan dere bruke Husbankens bostøttekalkulator.

Her skal dere legge inn opplysninger om husstandens sammensetning, inntekter og boligopplysninger.

Eksempler

Her ser du hvordan regnestykket blir satt opp. Eksemplene tar utgangspunkt i en enslig, og en husstand med to personer bosatt i Oslo. I begge tilfeller leier de bolig.

Som vi ser her får den enslige personen en bostøtte på 2.148 kroner i måneden. Husstanden med to får 3.011 kroner til tross for høyere inntekt. Dette kommer av at inntekten blir justert ned men en faktor på 1,1 når det er to i husstanden.

For den enslige er boutgiften over grensen, og blir nedjustert til maksimal boutgift. For husstanden med to er boutgiftene litt under maksimal boutgift, og blir derfor ikke nedjustert. Egenandelen for husstanden med to blir større pga høyere inntekt, selv om den er nedjustert med over 19.000 kroner.

I begge tilfeller får disse dekket 73,7 prosent av differansen mellom godkjente boutgifter og egenandelen.

Enslig Enslig med barn
Inntekt 180 000 210 000
Justert inntekt 180 000 190 909
Husleie per måned 6 000 8 000
Boutgifter per år 72 000 96 000
Grense for boutgifter 88 988 98 951
Godkjente boutgifter 72 000 93 600
Egenandel 35 525 44 574
Differanse godkjente boutgifter og egenandel 36 475 49 026
Dekningsprosent 73,7% 73,7%
Bostøtte per år 26 882 36 132
Bostøtte per måned 2 240 3 011

Slik søker du

Søknaden om bostøtte skal sendes til den kommunen du bor i. Søknadsfristen er den 25. i hver måned, med svar innen den 20. neste måned. Bostøtten blir utbetalt hver måned (ca. den 20. i måneden).

Søknadsskjema finner du på Husbankens nettsider, Du kan også få papirskjema av kommunen, eller laste det ned her.

Inntekter som lønn, pensjon og trygd blir automatisk innhentet. I søknadsskjemaet må du blant annet dokumentere utgifter til boliglån, kopi av innbetalte fellesutgifter, betalt eiendomsskatt, leiekontrakt for utleieinntekter.

Når du har søkt for 1 måned, vil søknaden automatisk bli videreført til neste måned osv.

Meld fra om endringer

 • Meld fra hvis det skjer endringer på disse feltene:
 • Inntekt
 • Formue
 • Boutgiftene
 • Noen blir student i husstanden
 • Endringer i antallet for husstanden

Alle opplysningene vil bli kontrollert i etterkant. Hvis du for eksempel ikke har meldt ifra om en endring, vil dette kunne medføre at du må tilbakebetale bostøtte.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Kalkulator:

Bostøttekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du har rett til i bostøtte. Dette avhenger av inntekt, boutgifter, distrikt og antall i husstanden.

Les på andre nettsteder:

Husbanken - Bostøtte
Les mer om dette temaet på Husbankens nettsider, som administrerer ordningen sammen med kommunene.

Lover/forskrifter:

Lov om bostøtte
Les hele loven.

Forskrift bostøtte
Les hele forskriften.