Verdensbanken presenterte mandag tall som beskriver den økonomiske veksten i Afrika sør for Sahara.

Veksten forventes å dale til 1,0 prosent i 2009 fra anslagsvis 4,8 prosent i fjor, melder nyhetsbyrået Reuters. Tallene for den regionale drivkraften Sør-Afrika er forventet å falle til 1,5 prosent.

«Uvanlig usikkert»
Tallene stammer fra den ferske rapporten «Global Development Finance» der det vises til at både produksjon og inntekter i regionen er negativt påvirket av fallende råvarepriser og volumetterspørsel spesielt innen metall- og mineraleksport.

Verdensbanken advarer at utsiktene for den globale økonomien forblir «uvanlig usikre» til tross for tegn til bedring i enkelte deler av verden.

Sør-Afrika opplevde sin første lavkonjunktur på 17 år i løpet av første kvartal i år, ettersom etterspørselen så vel innenlands som på verdensbasis har stupt innenfor landets råvareproduksjon samt gruvedrift-sektorene.

Svakt lys i enden av tunnelen
Den sør-afrikanske regjeringen opererte i februar med en prognose som viste en BNP-vekst på 1,2 prosent for i år, men dette vil antageligvis nedjusteres ytterligere når nye prognoser skal utarbeides i oktober.

- Mye av nedgangen reflekterer den skarpe retardasjonen i investeringer og forbrukeraktivitet som allerede har skjedd, står det å lese i Verdensbankens rapport.

Det forventes imidlertid en svak økning i løpet av andre halvår i 2009.

- Selv om produksjonsveksten vil ta seg opp i 2010 og 2011, vil det langsomme tempoet i utvinningen komme til å bety fortsatt ledig kapasitet, økt arbeidsledighet og regjeringer med svake inntekter, står det i rapporten.

Stor risiko
Veksten i Afrika sør for Sahara er ventet å ta seg opp med om lag 3,7 prosent i 2010 og 5,2 prosent i 2011, i takt med en økning i innenlands og ekstern etterspørsel etter råvarene fra denne regionen.

Verdensbanken ser for seg en produksjonsøkning i Sør-Afrika på 2,6 prosent i 2010 og 4,1 prosent året etter.

Men risikoen for Afrika sør for Sahara er stor dersom den globale lavkonjunkturen går dypere og blir mer langvarig enn antatt. Det vil bety ytterligere forsinkelser i utvinningen, en forverring av den allerede lave eksterne etterspørselen, samt et hinder når det kommer til forbedring av råvarepriser.

- Et slikt scenario tilsier en ytterligere utvidelse av økonomiske forskjeller i regionen og en videreførsel av lavkonjunktur-aktige vilkår i årene som kommer, foreslår rapporten.