Husk at det er to ting som kan gi deg høyere skatt enn nødvendig. Enten står du oppført med for høy inntekt, eller du går glipp av fradrag du har krav på.

Står du oppført med for høy inntekt henger det som oftest sammen med at arbeidsgiveren din har oppgitt gale tall.

Du kan ha krav på en lang rekke fradrag og her er det viktig at du passer på selv. Går du for eksempel glipp av et fradrag på 20.000 kroner risikerer du å betale 9560 kroner for mye i skatt.

Sjekk derfor at inntekts- og fradragsopplysningene er riktige før du leverer årets selvangivelse. Her er de 23 viktigste punktene:

1. Advokathjelp (post 3.3.7)
Utgifter til advokater som har sammenheng med opprettholdelse av din inntekt kan trekkes fra.

2. Aksjehandel (post 3.3.7)
Du har krav på en lang rekke fradrag i forbindelse med kjøp og salg av aksjer. Blant annet utgifter til aviser, tidsskrifter, spesielle abonnementer og rådgivningstjenester. For å ha rett til fradrag må det være et visst nivå på din handel og fradragene må til en viss grad henge sammen med dette aktivitetsnivået.

3. Arv (post 4.8)
Arveavgift har i utgangspunktet ingenting med skatten å gjøre. Men skylder du arveavgift ved årsskiftet, kan du føre opp dette beløpet som gjeld. Betaler du formueskatt har dette betydning.

4. Avis (post 2.1)
Fri avis blir ofte feilaktig ført opp i lønns- og trekkoppgaven. Hvis du har ekstra informasjonsbehov, kan du få dekket én eller flere aviser på jobben uten at du skal skattes av det. Å ha et ekstra informasjonsbehov kan, med rette, svært mange hevde å ha.

5. Barnepass (post 3.2.10)
Det er ikke alle barnehager som rapporterer til skattemyndighetene om hva foreldre har betalt. Dagmammaer har heller ikke plikt til å rapportere. Svært mange av de private barnehagene gjør ikke det. Du må da selv huske på å føre opp dette fradrag for barnepass. Fradraget er på inntil 25.000 kroner for ett barn, for de påfølgende 15.000 kroner. Har du for eksempel to barn under 12 år gir dette rett til 40.000 kroner i foreldrefradrag (25.000 + 15.000 kroner).

6. Bil (post 4.2.5)
Husk at skatteverdien av bilen ofte er lavere enn markedsverdien. Skatteverdien sette i prosent av listepris. I år er skalaen slik:

Årsmodell % av nypris:

 • 2008 75 %
 • 2007 65 %
 • 2006 55 %
 • 2005 45 %
 • 2004 40 %
 • 2003 30 %
 • 2002 20 %
 • 1991-2001: 15%
 • 1979-1992 1.000 kroner
 • 1977 og tidligere individuelt

7. Bolig (post 4.3.2)
Ligningsverdien av boligen har steget med 10 prosent fra 2007 til 2008. Men ligningsverdien skal aldri overstige 30 prosent av markedsverdien. Hvis den er det, send inn en klage. Siden fordelsbeskatning av egen bolig har falt bort, har dette kun betydning for formuesskatten. Hvis du ikke har positiv formue vil ikke dette ha noen praktisk betydning.

8. Boligsameie/borettslag (postene 4.8.2, 4.3.1 og 3.3.4)
Sjekk at du har fått med deg andelen din av fellesgjeld, formue og renter.

9. Fagforening (post 3.2.11)
Ikke glem å føre opp fagforeningskontingenten. Hvis ikke denne blir trukket i lønnen, må du selv huske på å føre opp fradraget. Du kan trekke fra inntil 3.150 kroner i fagforeningskontingent.

10. Gaver (post 3.3.7)
Du får fradrag for pengegaver til visse frivillige organisasjoner med opptil 12 000 kroner (gaven må være minst 500 kroner). Det er også et vilkår at gavemottageren har sendt inn melding til Skattedirektoratet ( skal stå på selvangivelsen). Har du ikke mottatt kvittering må du kontakte gavemottageren. Listen over godkjente gavemottagere finner du på www.skatteetaten.no/frivillige.

Gaver til forskningsrelaterte institusjoner er også fradragsberettiget. Det er ingen nedre grense. Du må på legge ved kvittering som dokumentasjon. Liste over godkjente institusjoner finner du på www.skatteetaten.no/forskning.

11. Kreditfradrag (fyll ut skjema RF-1147)
Hvis du har inntekter fra utlandet som lønn, utbytte eller renteinntekter som du har betalt skatt av kan du kreve fradrag for skatten du har betalt i utlandet. Kreditfradraget kan bare trekkes fra i skatt som du betaler i Norge, dette for å unngå dobbeltbeskatning.

12. Lønnsinntekter (post 2.1)
Inntekter som ikke overstiger 1.000 kroner skal ikke føres opp, selv om du har fått lønns- og trekkoppgave på den. For arbeid utført for skattefrie organisasjoner er denne grensen 2.000 kroner. For arbeid i hjemmet er også grensen 2.000 kroner.

Hele beløpet er skattepliktig når inntekten går over grensen. Tjener du for eksempel 1.001 kroner, blir dermed hele beløpet skattlagt.

13. Lønnsinntekter som er feil
Sjekk at lønns- og trekkoppgaven er korrekt. Det kan for eksempel være feil tall for lønn, eller at noe som skulle vært skattefritt er ført som lønn.

14. Pendling (post 3.2.7 og 3.2.9)
Har du pendlerstatus kan du ha rett på høye fradrag. Leier du hybel uselvstendig bolig) på arbeidsstedet har du mulighet til å trekke fra utgifter for ekstra mat (174 kroner per døgn), husleie (12mnd.) og reisekostnader.

15. Reise til og fra jobb (post 3.2.8)
Pass på at du har får med deg reisefradraget. Men du må ha en reiseavstand på 19,8 km før du får et reisefradrag. Du får bare trekke fra beregnede reisekostnader på over 12.800 kroner. Satsen er 1,40 kroner per kilometer, uavhengig av hvordan du kommer deg på jobb. Se også under «Pendling».

16. Renter (post 3.1.1)
Du skal ha 28 prosents fradrag for alle renter du har betalt. Renter av private lån er også fradragsberettiget. Den store mengden av denne typen lån er mellom foreldre og barn. Baksiden av medaljen er at foreldre må inntektsføre renteinntektene, slik at familiemessig nuller dette seg ut.

17. Refinansiering (Post 3.3.1)
Alle kostnader i forbindelse med bytte av lånegiver for å få lavere rente er fradragsberettiget. Behandlings- og depotgebyr er fradragsberettiget uansett, men ved refinansiering er det flere kostnader som du kan trekke fra. Du kan trekke fra tinglysingsgebyret som var på 1.935 kroner (evt 215 kroner). Hvis du måtte ta takst i forbindelse med refinansieringen, er også dette fradragsberettiget. Disse to postene kan fort komme opp i 4.000 kroner.

Normalt spiller det ingen rolle hvem som trekker fra rentene. Effekten av et rentefradrag er uansett 28 prosent. Hvis den ene parten har lav inntekt kan det lønne seg å fordele fradraget annerledes. Har den ene har en netto inntekt (alminnelig inntekt) på under 37.000 kroner, eller at fradraget gjør at nettoinntekten kommer under dette, lønner det seg å føre rentefradraget på den annen part. Grunnen er at det automatisk gis et personfradrag på 37.000 kroner, slik at en nettoinntekt på null i praksis er dette beløpet.

18. Renter og jobb (post 2.1 og 3.3.1)
Du må selv huske på å føre opp renter du har betalt til arbeidsgiver. Hvis du har et smålån i jobben, skal du ikke fordelsbeskattes hvis du ikke betaler rente på det lånet. Et smålån kan maksimalt være på 3/5-dels G (37.735 kroner). Sjekk at rentefordelen av dette ikke er påført i lønns- og trekkoppgaven.

Har du et «vanlig» lån der du betaler en rente som ligger under normrenten, blir du fordelsbeskattet. Skattefordelen er forskjellen mellom renten du betaler og normrenten. For skatteåret I 2008 er normrenten slik:

 • Januar og februar 5,25 %
 • Mars og apri 5,50 %
 • Mai og juni 5,75 %
 • Juli og august 5,75 %
 • September og oktober 6,25 %
 • November og desember 6,25 %

19. Skatteklasse 1 eller 2?
Sjekk at du er i riktig skatteklasse. Selv om ligningsmyndighetene er pliktig til å ligne deg i gunstigste skatteklasse forekommer feil. Spesielt gjelder dette ved samlivsendringer. Du har rett til skatteklasse 2 hvis du er aleneforsørger for barn. Det kan også lønne seg med klasse 2 hvis den ene har svært lav inntekt. Du finner hvilken skatteklasse du er satt i øverst på side 1 i selvangivelsen.

20. Sykdom (post 3.5.4)
Hvis du har hatt «uvanlig store sykdomsutgifter» for egen sykdom eller andre du forsørger, kan du ha rett til særfradrag. Du må kunne dokumentere/sannsynliggjøre at utgiftene minst utgjør 9.180 kroner for 2008. Hvis de er over dette nivået, får du fradrag for hele beløpet. Hvis de er under, får du null i fradrag. Sykdommen må ha vart i to år, eller at den antas å vare i over to år.

21. Telefoni (kommunikasjon) (post 2.1)
Fra 2006 kom det nye regler på dette området. Sjekk spesielt at du ikke har for høy fordel. Du kan maksimalt beskattes for 4.000 kroner hvis du har én av disse tjenestene - bredbånd, fasttelefon, IP-telefon eller mobiltelefon dekket. Hvis du har to av dem dekket er maksimal beskatning 6.000 kroner.

22. Underholdsbidrag (post 3.3.3)
Du har rett til å trekke fra underholdsbidrag til separert eller skilt ektefelle. Du får imidlertid ikke fradrag for barnebidrag.

23. Valutatap (post 3.3.7)
Hvis du har tap på valutalån, må du selv huske på å føre det opp.

Kilder: Rune Pedersen, Skatteetaten.

Spar titusenvis av kroner med Nettavisens unike gratistjenester:
Minrente:
Bytt bank og få bedre lånevilkår!
Meklerguiden : Finn billigst og best boligmekler!
Mittoppdrag : Få tilbud fra håndverkere!