Av Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt

«Er det en ting jeg kan love her og nå, er det at noe av det første vi skal gjøre når vi kommer i regjering, er å fjerne alle bomstasjonene». Dette sa Frp-leder Siv Jensen allerede i 2009.

Men hva skjedde etter at Frp gikk i regjering i 2013? Hvert eneste år etter har de satt bompengerekorder. Aldri har det vært så mange bomstasjoner landet rundt, nå over 250 i tallet. Aldri før har det blitt betalt inn så mye i bompenger, beregnet til 13 milliarder i 2019.

Administrasjonskostnadene i regjeringas regionale bomselskaper går opp.

Bompengerekorder og økende ulikhet

Frp har ikke bare brukt regjeringsdeltakelsen på bompengerekorder, men også på å øke ulikheten ytterligere.

Tre av ti husholdninger har fått mindre å rutte med etter at Siv Jensen fikk hånda på rattet. Dette viser regjeringas egen ulikhetsmelding. Blant disse er mange minstepensjonister, uføre og enslige forsørgere.

Frps bompengerekorder bør neppe få hele æren for at det store bompengeopprøret kommer akkurat nå. Folk betalte tross alt bompenger også for ti år siden.

Så langt er det bare en stor PR-jippo, slik vi er vant med fra et Frp med markeringsbehov i valgkampen

Det nye er at stadig flere henger etter. Tall fra NAF viser at det naturlig nok er folk med lavest inntekt som opplever at de rammes hardest av økte bompenger. Den økonomiske ulikheten bidrar dessuten til at folk flest opplever at de sjelden eller aldri har innflytelse over politikken.

Søndag gikk Frps landsstyre nesten enstemmig inn for en såkalt bompengeskisse. Hva de faktisk har gått inn for holder de hemmelig. Vi har enda ikke fått se detaljene i det som kan føre landet inn i en selvforskyldt regjeringskrise.

Ut fra lekkasjer i media ser denne skissa ut til å inneholde en mild moderasjon av bompengekostnadene, uvisst hvordan, men Transportøkonomisk institutt anslår at endringen vil bli liten for bilistene.

Det ligger an til økning av tilskuddene til kollektivtrafikk og statens andel av storbypakkene - mens de mellomstore får lite eller ingenting. I tillegg sies det at regjeringa vil gi opp å stanse veksten i biltrafikk inn i de store byene, og heller holde utslippene fra bil på stedet hvil - ikke redusere.

Frp sier ja, Venstre sier nei, Høyre sier tja, KrF sier så lite som mulig. Altså er alt dette i det blå.

Så langt er det bare en stor PR-jippo, slik vi er vant med fra et Frp med markeringsbehov i valgkampen.

De rike slipper unna

I arbeidet med «bompengeløsninga» fra regjeringa har det blitt snakket om fradrag for spesielt høye utgifter til bompenger. NAFs undersøkelse viser også, i likhet med annen statistikk, at de med høyest inntekt bruker bil mer enn de med lavest inntekt.

Siv Jensen har allerede gitt 25 milliarder i skattekutt, som først og fremst har kommet de som er aller rikest fra før av til gode.

Derfor vil jeg advare kraftig mot nok en ordning som belønner de som har best råd, og som bruker bil mest, framfor å hjelpe de som rammes hardest, med dårligst råd.

Bompenger er en måte å begrense biltrafikk på som lar de rike betale for å slippe unna. Det er en flat avgift som ikke tar hensyn til folks inntekt eller om det fins et reelt alternativ til privatbilisme. Selv om de med høy inntekt står for flere passeringer i bomringen enn de med lav inntekt, rammer det hardest for folk som har dårligere råd og som mangler alternativ til å kjøre bil når de for eksempel skal levere barn i barnehage.

Klimaendringene krever tøffe politiske tiltak, og en innsats fra oss alle. Da kan ikke de rikeste slippe med avlatshandel.

Når vi skal ned få biltrafikken i byene må det skje på en rettferdig måte.

Det kan vi gjøre med blant annet følgende tiltak:

  • Gi bompengerabatt til de med dårligst råd allerede i statsbudsjettet for neste år, og se på ulike ordninger for å kompensere de med gjennomsnittlige og lavere inntekter.
  • Stanse store kapasitetsøkende motorveiprosjekter, og heller bruke pengene på kollektiv og jernbane.
  • Gjøre om bilfelt til kollektivfelt som slipper bussen fram og redusere gateparkering i villastrøk.
  • Avlaste familier økonomisk med gratis kollektivtransport for barn.
  • Full statlig finansiering av viktige kollektivprosjekter, som bybanen i Bergen, Fornebubanen og ny T-banetunnel i Oslo.

Rødt stilte forslag på Stortinget før sommeren som gikk på mange av disse tiltakene, og de ligger inne til behandling.

Derfor spør jeg Siv Jensen: Vil Frp støtte disse forslagene fra Rødt? Vil dere være med på tiltak som tar vare på byluften og klimaet for oss alle? Vil dere være med på å få ned biltrafikken i byene, slik at de som er avhengige av bil eller buss i hverdagen slipper å stå fast i lange køer? Vil dere sikre at de som har dårligst råd får hjelp med bompengeregninga, framfor å plusse på de store skattekuttene til de rike?

Hvis ikke burde Forbrukertilsynet vurdere Frps slagord «for folk flest» nøye for mulig brudd på markedsføringsloven.