Kalkulatoren beregner de direkte virkningene av skatteendringene i statsbudsjettet,

Det er ingen endringer i satsene på alminnelig inntekt, trygdeavgift, og trinnskatt. Innslagstrinnene er justert med forventet lønnsvekst (3,6 prosent), slik at det er ingen endringer i fra disse skattene.

Endringer i NRK-lisens og personfradraget

Endringen kommer av at det skal ikke lenger betales lisens til NRK i 2020. I stedet skal dette finansieres over skatteseddelen.

Dette gjøres ved å sette ned personfradraget (et automatisk fradrag i skattemeldingen) fra 56.550 kroner til 51.300 kroner. Personfradraget skulle egentlig ha økt med 3,6 prosent til 58.586 kroner. Dette er en forskjell på 7.286 kroner. Verdien av å miste det fradraget er 1.603 kroner

NRK-lisensen er i 2019 på 3038,56 kroner, som du altså ikke trenger å betale til neste år.

Hvis du er enslig taper du 1.602 kroner på senket personfradrag, men slipper å betale 3038 kroner. Det gir en netto gevinst på 1.436 kroner. Hvis dere er to om å betale gir dette et tap på 167 kroner.

Samleside: Les alt om statsbudsjettet her

Manglende inflasjonsjustering

Det er noen poster som egentlig burde vært justert opp med inflasjonsforventningen på 1,9 prosent.

Fagforeningskontingenten er på 3.850 kroner. Manglende inflasjonsjustering har en verdi på 73 kroner.

Du kan få et foreldrefradrag på 25.000 kroner for det første barnet, deretter 15.000 kroner. Manglende inflasjonsjustering gir et tap på 475 kroner for det første barnet, og 285 kroner for de påfølgende.

Barnetrygden er på 12.648 kroner per år, som ikke inflasjonsjusteres. Dette gir et tap på 240 kroner. Fra 1.september øker barnetrygden for barn under 6 år. Det gir en økning på 1200 kroner neste år.

Beregn skatteendringen med Nettavisens kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2019 og 2020. Innslagspunktene er i 2020 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (3,6 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Kalkulatoren sammenligner hva du må betale i skatt for 2020 mot 2019. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet for 2020.

For å gjøre årene sammenlignbare er det brukt 3,6 prosent i lønnsvekst (som i statsbudsjettet). Det er 2020-skatten som er endret slik at den er sammenlignbar med 2019-skatten.

Hvis du ønsker å gjøre en ren skatteberegning for 2020 bruker du Skatteberegning 2020.

Lønnsinntekt inkluderer også sykepenger, arbeidsavklaringspenger, styregodtgjørelse, etc. Det samme gjelder naturalytelser fra arbeidsgiver, som for eksempel fri bruk av bil og rentefordelen av rentefritt lån fra arbeidsgiver.

Rente- og kapitalinntekter er typisk renten på bankinnskudd, avkastning på pengemarkedsfond og obligasjonsfond, samt gevinst ved salg av aksjer og aksjefond.

Utbytte (utover skjermingsfradrag): Utbytte blir ved at utbyttet i 2020 blir ganget opp med en faktor på 1,44. Dette er det samme som i 2019.

Fradrag: Standardfradragene beregnes automatisk. Men har du egne fradrag i tillegg, føres de opp her. De vanligste fradragene er renteutgifter til lån, foreldrefradrag (typisk barnehage og SFO inntil 25.000 kr for første barn og 15.000 for påfølgende) og pendlerfradrag. Også tap ved salg av aksjer og aksjefond regnes med her.

Netto formue er formuen din fratrukket gjeld. Husk at boligens skattemessige verdi (ligningsverdien) er langt under markedsverdi, den utgjør normalt 25 prosent av markedsverdi.

Skatteberegning: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), trinnskatt, formuesskatt, og sum skatt. Nederst oppgis forskjellen fra 2019 til 2020.

Denne kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Her finner du skatteendringskalkulatoren

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no.