En reiseforsikring består av disse hovedelementene:

 • Reisegods
 • Reisesyke
 • Reiseforsinkelse
 • Ulykke
 • Avbestillingsforsikring
 • Evakuering
 • Rettslig ansvar
 • Rettshjelp
 • Egenandelsforsikring leiebil

Se også: Guide til reiseforsikring

Reisegods

Omfatter alle eiendeler du har med deg hjemmefra på turen, også lånte ting. Hvis du mister ting, dekkes ikke dette av reisegodsdekningen.

Det dekkes en maksimal samlet sum, og en maksimal sum per enkeltgjenstand. Hvor stor den maksimale erstatningen er per enkeltgjenstad avhenger også av type gjenstand. Mange gjenstander har en lavere maksimalgrense. Disse listes opp i vilkårene. For eksempel vil det variere hvor mye en mobiltelefon har i maksimal erstatningssum.

Her er noen gjenstander der det ofte er en begrensning på hvor mye som dekkes:

 • Mobiltelefon
 • Sykkel
 • Kontanter i forbindelse med ran og tyveri
 • Pass og reisedokumenter

Det er også vanlig at arbeidsgivers effekter dekkes inntil en sum.

Erstatningen vil avhenge av hvor gammel gjenstanden er. Det normale er at forsikringsselskapet trekker fra et aldersfradrag. Hvor mye som trekkes vil variere. Det kan også være vanskelig å vite hvor mye som trekkes fordi det ikke oppgis noe prosentvis fratrekk avhengig av alderen.

Du må kunne fremlegge kvittering på tapte gjenstander. Skade og tyveri må meldes til politiet.

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reisesyke

Reisesyke skal dekke utgifter du har i forbindelse med sykdom og ulykker som oppstår på turen, inklusive alle utgifter i forbindelse med behandling.

Det normale er et erstatningen er ubegrenset for:

 • legebesøk, sykehus eller lignende
 • hjemsendelse

I tillegg gis det erstatning for tilkalling av familie, at du må reise hjem av nødvendige årsaker.

Det gis også erstatning ved reiseavbrudd. Denne gis med en maksimal sum. I tillegg er det en maksimal pris per døgn. Du får erstatning for den andelen dager som ferien har blitt avbrutt med.

Hvis du reise med en ledsager vil også denne få erstatning ved avbrutt reise pga sykdom.

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse

Her er det flere typer forsinkelse som dekkes.

Standarden er at du har rett til erstatning etter 4 timers bagasjeforsinkelse. Erstatningsbeløpet varierer fra 2.000 til 5.000 kroner per person.

Hvis du uforskyldt blir forsinket til avreisen får du erstatning for å kunne kjøpe nye billetter. Dette gjelder både når forsinkelsen skyldes problemer med egen bil (bergingsbil må være tilkalt) og kollektiv transport.

Du kan også få erstatning for innhenting av reiserute hvis du uforskyldt ikke når et fly ved en mellomlanding.

Ved flyforsinkelse er det normalt å gi en erstatning hvis flyet er mer enn 8 timer forsinket.

Reiseforsinkelse - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseulykke

Skal gi erstatning ved død og invaliditet, samt dekke utgifter for medisinsk behandling, også etter at reisen er avsluttet. Her er det begrensninger for eldre personer og barn.

På noen forsikringer kan du også velge å kjøpe reiseforsikringen uten ulykkesdekning. Hvis du likevel har tilstrekkelig høy forsikringssum er det ingen grunn til å ta med dette i reiseforsikringen.

Ulykkesdekningen - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Avbestilling

Dekker tapene du har på billetter, hotell og så videre dersom avbestillingen skyldes sykdom, skade eller død i nærmeste familie og skade på egen bolig.

Vær oppmerksom på at reiseforsikringens avbestillingsforsikring kun gjelder på reiser (fly og hotell) som du har kjøpt og betalt hjemmefra. Du har med andre ord ikke en avbestillingsforsikring dersom du bestiller fly og hotell når du allerede er på ferie.

Les mer om avbestillingsforsikring, og selskapenes dekning i reiseforsikringene.

Evakuering

Dette punktet gjelder hvis du må avbryte reise på grunn av krig, terror eller lignende.

Reiseansvar

Dette skal dekke det erstatningsansvaret du pådrar deg overfor en uskyldig tredjepart. Men begår du forbrytelser, må du selvfølgelig svare for dette selv.

Forsikringen gjelder utenfor Norden. I Norden er du dekket av ansvarsforsikringen i villa /innboforsikringen. Maksimal erstatning ligger gjerne i området 6 millioner kroner.

Rettshjelp

Rettshjelpsforsikringen gjelder for reiser utenfor Norden. På samme måte som med ansvar er du dekket av hus/innboforsikringen. En normaldekning ligger på 20.000 kroner.

Unntak

Det er visse unntak som gjelder i forsikringen. Spesielt gjelder dette for risikosport som fallskjermhopping, fjellklatring, sportsdykking og lignende. Her er vilkårene ulike fra selskap til selskap. For den som driver med denne typen sportslige aktiviteter er det svært viktig å studere disse unntakene.