Her finner du kalkulatoren: Dette koster hytta

Om hyttelønnsomhets-kalkulatoren

For at du skal tjene på å ha hytta må verdiendringen være større enn rentekostnaden (etter skatt) pluss alle andre utgifter du har på hytta.

Om hytta
Legg inn markedsverdien av hytta, og hvilken formuesverdi den har. Dette danner grunnlaget for eventuell besparelse i formuesskatten.

Størrelsen på hytta legges inn for å lettere kunne beregne kostnadene ved å ha den.

Brukerdøgn er hvor mange som har overnattet der per år. Er det for eksempel fire personer som overnatter i to døgn, blir dette åtte brukerdøgn.

Formuesskatten er på 0,85 prosent på nettoformuer på over 1,5 millioner kroner. Legg inn i så fall 0,85 prosent her. Besparelsen på eventuell formuesskatt blir trukket fra kostnadene.

Netto leieinntekter er overskuddet du har på utleie av hytta. Du kan også bruke hytteutleiekalkulatoren for å beregne netto overskudd på dette.

Forutsetninger:
Renten legges inn som et tenkt langsiktig nivå. Det er gjennomsnittsnivået på tapt rente, og rente på lån som skal legges inn.

Mange av utgiftene legges inn i kroner (per år) per kvadratmeter. Dette gjelder vedlikehold, forsikring, strøm og eiendomsskatt. Hvis du vet kostnadsnivået, kan du nulle disse, og i stedet legge det inn under «Andre kostnader».

På verdiendring per å legger du inn antakelsen om hvor mye hytta vil endre seg i verdi per år. Legg inn minus hvis forutsetningen er fallende priser.

Kostnader per år:
Her blir alle kostnadene under forutsetninger gjort om til kostnader per år.

Resultat:
Kalkulatoren oppgir resultatet først uten å ta hensyn til verdiendringen, og med effekten av denne. En døgnpris er de totale årlige kostnadene fordelt på antall brukerdøgn. Denne blir også oppgitt når det tas hensyn til verdiendringer på hytta. Hvis du setter verdiendringen til null vil disse to tallene være like.

Negative tall betyr da at du tjener på å ha hytta (men da må du ha forutsatt en god verdistigning).

Se også:

Hytteutleie

Hytteutleie og skatt

Gevinst/tap ved salg av hytte

Kalkulatorer:

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.