Dette må du fylle ut

Fristen for å levere selvangivelsen er 30. april. Før du skriver under og leverer inn selvangivelsen, bør du sjekke disse punktene.

Skattepliktig inntekt
All skattepliktig inntekt skal være oppført på selvangivelsen. Med skattepliktig inntekt menes all lønn, godtgjørelser og eventuelt overskudd på slike godtgjørelser. Hovedregelen er at det skal betales skatt av alle ytelser som arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver.

Dersom du har mottatt under 1000 kroner fra en arbeidsgiver i løpet av året, er dette beløpet skattefritt. Fra skattefrie organisasjoner kan du motta opptil 2000 skattefrie kroner.

Reisefradrag
Du får reisefradrag for reiser mellom hjem og fast arbeid dersom utgiftene overstiger 9200 kroner. Posten for reisefradrag kan være fylt ut med fjorårets opplysninger. Stemmer ikke antall dager og/eller kilometer, må du korrigere dette.

Fagforeningskontingent
Har du betalt fagforeningskontingent uten at dette står på selvangivelsen, må du selv føre opp fradraget. Fradraget for fagforeningskontingent er begrenset til 1450 kroner.

Gaver
Du kan trekke fra gaver til visse frivillige organisasjoner. Gaven må utgjøre minst 500 kr til hver frivillig organisasjon. Beløpet skal være forhåndsutfylt i din selvangivelse.

Gaver til institutt som driver vitenskapelig forskning med støtte av staten, kan også trekkes fra. Beløpsgrensen for gaver til vitenskapelig forskning er 10.000 kroner.

Sykdom
Har du i 2003 hatt store utgifter på grunn av varig sykdom eller svakhet som du, eller noen du forsørger, lider av, må du selv kreve fradrag.

Utgifter på over 6120 kroner kan trekkes fra. Du må legge ved legeattest med selvangivelsen for å dokumentere disse utgiftene.

Særfradrag for forsørgelse
Du kan kreve særfradrag for forsørgelse av barn du ikke får barnetrygd for, og for foreldre eller personer som tilhører samme husstand som deg. Fullt særfradrag for forsørgelse er 5000 kroner for hver forsørget person, inntil 4 personer.

Salg av aksjer
Hvis du har hatt tap ved salg, har du rett på fradrag for dette. Har du fått «Realisasjonsoppgave (RF-1089)» skal du kontrollere opplysningene på oppgaven mot egne opplysninger. Det er spesielt viktig å kontrollere ervervsdato, anskaffelsesverdi og realisasjonsvederlag. Opplysningene kan du hente fra sluttsedler og lignende. Har du ingen endringer, fører du inn tap eller gevinst i selvangivelsen.

Har du endringer, må du beregne gevinst eller tap selv. « Realisasjonsoppgaven» skal du legge ved selvangivelsen enten du har endringer eller ikke.

Salg og utleie av eiendom
Selvangivelsen skal inneholde inntekt og formue av bolig og annen fast eiendom i Norge og inntekt av fast eiendom i utlandet. Det er likevel viktig at du sjekker om disse opplysningene stemmer.

Leier du ut bolig, må du sjekke om du skal levere eget skjema.

Bil og båt
Husk å føre på biler og båter som ikke er forhåndsutfylt.

Lån
Private lån eller fordringer skal føres i selvangivelsen. Postene er fylt ut med de opplysningene likningsmyndighetene har. Dersom flere har bankinnskudd sammen, er renteinntekten og formuen ført hos en av eierne.

Dere må selv fordele inntekt og formue i forhold til eierandelene.

Skatteplikt til andre kommuner
Har du skattepliktige forhold til andre kommuner? Husk å levere eget skjema til den/de kommuner det gjelder.

Foreldrefradrag
Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra årsoppgave fra barnehage, dagmamma eller skolefritidsordning. Ikke alle barnehager eller dagmammaer har plikt til å levere oppgaver til myndighetene, og du bør sjekke disse postene. Har du betalt eller mottatt bidrag skal også denne informasjonen være med på selvangivelsen.

Ektefeller
Næringsdrivende ektefeller bør sjekke at formue, inntekt, gjeld eller fradrag bare er ført opp i én selvangivelse.

Underskrift
Husk å skrive under selvangivelsen dersom du ikke leverer den over internett eller telefon. Selvangivelser som ikke er underskrevet, regnes som ikke levert.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag