Gå til sidens hovedinnhold

Disse papirene er rekorddyre

Her finner du alt om regjeringens pengebruk.

Tiltakspakkene fra regjeringen i februar i år som ble satt inn for å få bukt med finanskrisen bidro til å gjøre årets budsjett meget ekspansivt, og den underliggende reelle veksten i budsjettets utgifter har aldri vært så sterk noe år i moderne tid som i år.

Før regjeringen kom med statsbudsjettet mente mange at innstramminger måtte til ettersom den aller verste krisen har uteblitt.

Les mer: Håper Kristin kniper igjen

Det gikk imidlertid ikke som økonomene ønsket.

Bruker mer
Regjeringen overgår handlingsregelen med 44,6 milliarder kroner, og bruker 14,6 milliarder kroner mer enn i 2009. Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet er dermed kommet opp til 148,5 milliarder kroner.

Dette er en økning på 14,6 milliarder kroner fra 2009, og det er mer ekspansivt enn tidligere antatt.

Noe av økningen skyldes at staten får mindre utbytte. Seks milliarder kroner av økningen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet fra 2009 til 2010 skyldes lavere utbytteinntekter til staten. Det går mot en reell underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på rundt 1,75 prosent i 2010 sammenlignet med 2009.

Les mer: Svir av oljemilliardene

Makroøkonomene svarer med å si at økt oljepengebruk kan føre til høyere renter.

Les mer: Her gir hun høyere rente

Les også: - Lav rente er krisetegn

Høyere oljepris
I nasjonalbudsjettet oppjusteres oljeprisanslaget. For inneværende år settes prisanslaget til 375 kroner per fat olje. Dette er opp fra revidert nasjonalbudsjett, hvor den gjennomsnittlige oljeprisen for 2009 var satt til 350 kroner per fat.

På forhånd var det ventet at regjeringen ville øke oljeprisanslaget til 402 kroner pr. fat i 2010. I nasjonalbudsjettet for 2010 er anslaget langt høyere enn forventningen. Nå venter regjeringen at prisen på et fat olje vil være på 425 kroner. Anslaget forutsetter en dollarkurs på seks kroner og enn oljepris på 70 dollar.

I dag er imidlertid dollarkursen nede på 5,64 kroner og oljeprisen på 71,71 dollar. Dette gir en oljepris på 404 kroner per fat, noe som altså er over regjeringens anslag for 2009, men lavere enn anslaget for 2010.

Les mer: Kristin drar opp oljeprisen

Ny boligskatt
I statsbudsjettet for 2010 innfører regjeringen ny boligskatt. I korte trekk innebærer det nye skatteopplegget at ligningverdien for boligen din settes til 25 prosent av markedsverdien.

Markedsverdien bestemmes på basis av kvadratmeterpriser i ulike deler av landet. En by som Oslo vil bli delt opp i soner for å ta hensyn til store forskjeller i boligprisene mellom for eksempel øst og vest. Videre innføres det et økt bunnfradrag - 700.000 kroner for enslige og 1,4 millioner for ektepar - som kan trekkes fra ligningsverdien. Da har du kommet frem til grunnlaget for skatteberegningen.

Det etableres en sjablon for kvadratmeterpriser som varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet). Sjablonen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger og oppdateres årlig. Boligeierne vil kun måtte rapportere boligens areal, byggeår og eventuelt boligtype én gang. For boligselskap vil selskapet være ansvarlig for rapporteringen

Den nye boligskatten følger altså en slags Robin Hood-tankegang, der man omfordeler fra by til land, fra vestlige til østlige bydeler i Oslo, og fra rik til fattig.

Les mer: Tar fra de rike, gir til de fattige

Her er noen eksempler: Denne koster 40.000 i året

Regn ut hva skatteendringen betyr for deg.

Sjekk her: Får du høyere boligskatt?

Kultur og medier
Over Kultur- og kirkedepartementets budsjett økes bevilgningen med 736,3 millioner kroner til oppfølging av Kulturløftet. I tillegg kommer 40,0 millioner kroner til kulturskolesatsing under Kunnskapsdepartementet, 25,0 millioner kroner til prosjektering av nytt bygg til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design under Fornyings- og administrasjonsdepartementet og en økning i bevilgningen til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål under Utenriksdepartementets budsjett på 10,7 millioner kroner.

Les mer: Giske får mer å rutte med

Kulturministeren foreslår en økning av lisensen på 92 kroner for 2010 sammenlignet med årets lisens.

NRK-lisensen blir dermed 2.254 kroner.

Les mer: TV-lisensen øker

Produksjonstilskuddet til aviser foreslås økt fra 264,4 millioner kroner til 272,9 millioner kroner. Det gir en vekst på 9,4 millioner kroner.

Produksjonstilskuddet utgjør den største andelen av den samlede pressestøtten som i år foreslås øket fra 301,8 millioner i 2009 til 311,3 millioner neste år.

Les mer: Gir avisene mer penger

I budsjettdokumentet til Kultur- og kirkedepartementet skriver departementet at de øker spillstøtten med tre millioner kroner i 2010.

Les mer: Regjeringen satser videre på dataspill

Slik rammes bedriftene
På enkelte områder i det nye statsbudsjettet gjør regjeringen endringer for bedriftene. Blant annet gjøres det en justering av formuesverdsetting av næringseiendom som ikke leies ut i det nye budsjettet.

Departementet foreslår at det fastsettes sjablonmessige kvadratmetersatser, som skal bygge på innrapportert informasjon om utleieinntekter, eiendomstype, areal og beliggenhet for utleid næringseiendom. Formuesverdigrunnlaget skal bygge på eiendommens areal multiplisert med kvadratmetersatsen. Dette er en innstramming i forhold til tidligere ordning, som har basert seg på ligningsverdi. Formuesverdien fastsettes til 40 prosent av grunnlaget.

Les mer: Presses til å bruke banken

Sjekk her: Får du høyere boligskatt?

Samferdsel
Budsjettforslaget for 2010 er på 27,1 milliarder kroner for samferdsel. Dette er en vekst på rundt 4,7 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2009. Det er blitt foreslått rundt 14 milliarder kroner til vei, hvilket er en økning på 2,64 milliarder kroner fra saldert budsjett for 2009.

Les mer: Disse veiene skal nå bli bedre

I budsjettet er det blitt bevilget 6,5 milliarder kroner til riksveiinvesteringer. Til rassikring er det blitt avsatt 850 millioner kroner. - Tar man utgangspunkt i NTP, står det er et årlig gjennomsnitt på 1 milliard kroner, sier Sortevik. Jernbaneverket får 8,4 millioner kroner, hvor det i NTP er foreslått et årlig gjennomsnitt på 8,8 millioner kroner.

Stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Arne Sortevik (Frp) raser mot regjeringens veisatsing.

- Forslag til statsbudsjett 2010 ligger under Nasjon Transportplan (NTP). Det ser man dersom man tar utgangspunkt i årlig gjennomsnitt avsatt til vei i NTP perioden 2010-2013, forteller Sortevik.

Les mer: - Helt håpløs veisatsning

Knut Arild Hareide uttrykker bekymring over at fra nyttår skal fylkene overta ansvaret for en mengde nedslitte riksveier.

Les mer: - Bruker mer enn Frp noen gang har foreslått

Skattelette til alle
Det store spørsmålet for folk flest er om vi må betale mer eller mindre til staten i form av skatter og avgifter neste år.

Ifølge tallene fra Finansdepartementet er det 3.148.400 nordmenn med skattbar inntekt. Av disse vil hele 3.141.200 få skattelette. I praksis får alle nordmenn altså skattelette.

Det er kun de med inntekt over tre millioner kroner som må betale mer skatt i 2010.

Sjekk her: Må du punge ut til staten neste år?

Noen er likere enn alle
Totalt har fagforeningsfradraget økt med 5,5 milliarder kroner de siste seks årene. I årets budsjett foreslås fagforeningsfradraget å øke fra 3.600 kroner til 3.660 kroner. Det gir de 1,3 millioner fagforeningsmedlemmene 78 millioner kroner i nytt inntektsfradrag - eller omlag 22 millioner kroner mindre i skatt.

LO har 860.000 medlemmer, og opptrappingen har de siste seks årene vil ha gitt LOs medlemmer 660 millioner kroner i skattelette.

Les mer: Ny skattelette til LO

Utdannelse og forskning
Det skal bygges flere studentboliger, og det blir foreslått 1000 nye studenthybler i 2010. Lærerutdanningen skal styrkes med 100 millioner kroner i 2010. Dette skal blant annet gå til ny grunnskolelærerutdanning. Det blir foreslått etablert en trafikkflygerutdanning ved Universitetet i Tromsø.

Regjeringen foreslår å bruke 23,6 milliarder kroner til forskning og utvikling, en økning på 1,7 milliarder kroner fra i år. Dermed utgjør offentlig finansiert forskning og utvikling 0,97 prosent av BNP.

Les mer her: 2600 flere studieplasser

Sykehus og omsorg
Det samlede budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet er på 128,7 milliarder kroner, og blant annet skal sykehusøkonomien styrkes med 1 452 millioner kroner. Pengene skal blant annet brukes på å behandle flere pasienter og en opptrappingsplan på rusfeltet.

Rusfeltet styrkes med 150 millioner kroner, og omfatter 147 tiltak innen forebygging, behandling, rehabilitering, forskning og kompetansebygging.

Les mer: - Flere pasienter skal behandles

KrF-leder Dagfinn Høybråten synes ikke de svakeste får nok i statsbudsjettet.

Les mer: - Som å spytte dem i ansiktet

Mer politi
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politi- og påtalemyndighet med om lag 1,3 milliarder kroner sammenlignet med budsjettet for 2009.

Av dette utgjør pris- og lønnsvekst om lag 117 millioner kroner.

Les mer: Politiet får 106 nye stillinger

Barnehager
Regjeringen foreslår en reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass

Regjeringen skriver at de derfor vil holde maksimalprisen for foreldrebetalingen nominelt uendret inntil prisen er redusert til 1 750 2005-kroner per måned.

Det foreslås å bevilge 463,5 millioner kroner til utbygging og drift av nye plasser i 2010. Det settes også av 60 millioner kroner til et forsøk med gratis kjernetid i barnehager neste år.

Les mer her: Billigere barnehage

Klima og miljø
Erik Solheim vil bruke 10 millioner kroner bare på klimatoppmøtet i København i desember. Departementet får økt sitt budsjett med 370 millioner.

Til sammen pumper de rødgrønne 37,5 nye milliarder inn i miljøtiltak.

Les mer: Tidenes miljøbudsjett

Kongelig apanasje
Regjeringen vil bevilge 142,5 millioner kroner til Det kongelige hoff.

Dette er en økning på i underkant av 15 millioner sammenlignet med bevilgningene for 2009. I tillegg ble det for 2009 bevilget 15,7 millioner kroner til innvendige arbeider og interiørprosjektet ved Oscarshall slott.

Les mer: Får 21 millioner til å pusse opp hytte

Betaler for mislykket distriktspolitikk
Med øket formuesskatt på bolig i byene skal politikerne bøte på en distriktspolitikk som ikke virker, skriver Per Aage Pleym Christensen.

NA24-blogg: Boligskatten øker fordi distriktspolitikken ikke virker

- Utbyttet er for høyt
Styreleder Arvid Grundekjøn i Statkraft mener staten tar for høyt utbytte fra selskapet.

Les mer: – Utbyttet er for høyt

Spilte for Giske, fikk godt betalt
Tatermusikeren Elias Akselsen, datteren Veronica Akselsen og multiinstrumentalist Stian Carstensen var underholdningen da Trond Giske la fram kulturdelen av statsbudsjettet for presse og kulturorganisasjoner på Caféteateret i Oslo i dag.

Giske startet sin presentasjon med å gi blomster og kunngjøre at Elias Akselsen ikke bare var der bare for å synge og spille, men at han også var en av to som vil få statsstipend på 355.600 kroner fra neste år.

Les mer: Fikk 355.600 for ett kvarter

Statskraft må regne med å betale 3,74 miilliarder kroner i utbytte i forbindelse med statsbudsjettet for 2010. Det er mer enn hva selskapet ønsker.

Les mer. – Utbyttet er for høyt

Statens budsjettlotto
I Nasjonalbudsjettet for 2009, som altså ble laget høsten 2008, anslo regjeringen en vekst for Fastlands-Norge på 1,9 prosent. I budsjettet som ble lagt frem i dag, er 2009-tallet nedjustert til minus 1,1 prosent.

Det er en prognosebom på hele 3 prosentpoeng.

Denne usikre prognosen for et helt grunnleggende nøkkeltall tyder på at man ikke skal ha for store forhåpninger når det gjelder muligheten til å finstyre temperaturen i økonomien via statsbudsjettet for kommende år.

NA24-blogg: Statens budsjettlotto

Bruker barnas sparepenger
Nå går det over stokk og stein i bruken av oljepengene. Vi skal bruke 148 milliarder kroner av oljepengene til å dekke opp underskuddet i statsbudsjettet. Det er 44,5 milliarder mer enn handlingsregelen. Nå bruker vi av penger fremtidige generasjoner skulle ha, skriver Carsten O. Five.

NA24-blogg: Bruker barnas sparepenger

Børsen brydde seg ikke
Selv om de fleste økonomer og mediene har vært i full sving med statsbudsjettet, er dette noe aksjemarkedet tradisjonelt bryr seg lite om. Slik var nok også situasjonen tirsdag.

Dårlig utvikling på børsene i Europa og en svak start i det amerikanske aksjemarkedet ga et fall på Oslo Børs. Da oljeprisen også svekket seg etter en god innledning ble fallet større på Oslo Børs. Hovedindeksen falt 0,83 prosent til 335,17 poeng.

Les mer: Ga blaffen i statsbudsjettet

Økende underskudd
For statsbudsjettet for 2010 tvinges regjeringen nok en gang på å bryte handlingsregelen. Selv om statsminister Jens Stoltenberg innført denne regelen i 2001 så bryter de den for andre år på rad.

Les mer: Underskuddet vokser

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken