I svært mange butikker har de ikke den hele og fulle oversikten på hvilke rettigheter forbrukeren har. Mange ganger avviser butikkene helt rettmessige krav. Det er derfor viktig å være klar over hvilke rettigheter du har.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Nedenfor skal vi gå igjennom de mest sentrale delene av forbrukerkjøpsloven, der vi også tar med de viktigste paragrafene.

Dette er de viktigste punktene:

 • Tingens egenskaper
 • Reklamasjon
 • Mangel
 • Tidspunktet for bedømmelsen av om det foreligger en mangel
 • Forbrukerens krav som følge av forsinket levering
 • Forbrukerens krav som følge av mangler ved salgsgjenstanden

Tekstene i loven er stort sett klare. Vi gjengir derfor tekst i kursiv som inneholder de viktigste bestemmelsene.

§ 15. Tingens egenskaper

I denne paragrafen står det hva som skal til for at varen tilfredsstiller kravene (en mangel). De viktigste årsakene er:

 • Produktet skal passe til formålene som tilsvarende ting brukes til.
 • Ha den holdbarheten som kan forventes.
 • Ha de egenskapene som kan forventes.

Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Hvis det ikke følger noe annet av avtalen, skal tingen

a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til

b) svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper

c) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, hvis selgeren har akseptert dette formålet eller forbrukeren ellers har hatt rimelig grunn til å bygge på selgerens sakkunnskap og vurdering

d) ha egenskaper som selgeren har vist til ved å legge frem en prøve eller modell

e) være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen

f) være i samsvar med offentligrettslige krav som stilles i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov på den tid kjøpet inngås, hvis ikke forbrukeren har til hensikt å anvende tingen på en slik måte at kravet er uten betydning

g) være fri tredjepersons rett i tingen, for eksempel eiendomsrett eller panterett. Likeså skal tingen være fri tredjepersons krav på å ha rett i tingen når dette bestrides, unntatt når kravet er klart ugrunnet.

§ 16. Mangel

Det viktigste i denne paragrafen er:

 • Det er en mangel hvis varen ikke er i samsvar med § 15.
 • Det er en mangel ved manglende opplysninger fra selgeren.
 • Det er en mangel hvis ikke det er lagt ved opplysninger om installering/montering, bruk og oppbevaring.

Les mer om hva en mangel på vare er.

Tingen har en mangel dersom:

a) den ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15

b) selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet

c) den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet

d) nødvendige opplysninger om installering, montering, bruk, stell og oppbevaring ikke følger med tingen.

Første ledd bokstav c gjelder tilsvarende for opplysninger noen annen enn selgeren har gitt på tingens innpakning, i annonse eller annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd.

Forbrukeren kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe han eller hun kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet.

Forbrukeren kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe som har sin årsak i materialer som er levert av forbrukeren. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren på grunn av materialenes uegnethet burde ha frarådet bruken av dem.

§ 18. Tidspunktet for bedømmelsen av om det foreligger en mangel

Det viktigste i denne paragrafen er:

Det er en mangel at varen går i stykker innen 6 måneder, med mindre du selv er skyld i det.

Etter at 6 måneder er gått må selgeren bevise at feilen skyldes feil bruk/unormal slitasje.

Ved bedømmelse av om tingen har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på forbrukeren, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere.

Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art.

Selgeren svarer også for en mangel som oppstår senere, dersom den skyldes kontraktsbrudd fra hans eller hennes side. Det samme gjelder dersom selgeren ved garanti eller på annen måte har påtatt seg ansvar for at tingen vil ha angitte egenskaper eller være egnet til vanlig bruk eller en særlig bruksmåte i et tidsrom etter leveringen. En garanti er rettslig bindende for garantigiveren på de vilkår som er fastsatt i garantierklæringen og i tilknyttet reklame.

Kapittel 5. Forsinkelse. Forbrukerens krav som følge av forsinket levering

Ved forsinkelse fra selgers side kan det være flere krav som kan gjøres gjeldende:

 • Holde kjøpesummen tilbake etter § 20
 • Kreve oppfyllelse etter § 21
 • Kreve heving etter § 23
 • Kreve erstatning etter § 24

§ 20.Tilbakeholdsrett

Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av selgerens forsinkelse, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

§ 21.Rett til oppfyllelse

Er leveringstiden kommet uten at tingen er levert, kan forbrukeren likevel fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse.
Dette gjelder ikke om det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller om en oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til forbrukerens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.
Forbrukeren taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

§ 22.Forespørsel

Dersom selgeren spør om forbrukeren vil motta levering tross forsinkelsen eller underretter forbrukeren om at tingen vil bli levert innen en angitt tid, men forbrukeren ikke svarer innen rimelig tid etter at han eller hun har fått meldingen, kan forbrukeren ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt.

§ 23.Heving

Har selgeren ikke levert tingen i tide i samsvar med § 6, skal forbrukeren oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selgeren ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan forbrukeren heve avtalen.
Første ledd gjelder ikke hvis selgeren har nektet å levere varene, hvis levering innen avtalt tid er avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller hvis forbrukeren før inngåelsen av avtalen har underrettet selgeren om at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende. Har selgeren i slike tilfeller ikke levert i tide i samsvar med § 6, kan forbrukeren umiddelbart heve avtalen.
Er tingen levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om leveringen.

§ 24.Erstatning

Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra selgerens side.
Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Kapittel 6. Forbrukerens krav som følge av mangler ved salgsgjenstanden

Et annet sentralt poeng i forbrukerkjøpsloven er rettighetene du har når det er feil med varen du har kjøpt.

Les mer om hvordan du klager på en vare.

Dersom det foreligger en mangel må du innen rimelig tid reklamere etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget den. Reklamasjonsfristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Les mer om klagefrister.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren:

 • a) holde kjøpesummen tilbake etter § 28
 • b) velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
 • c) kreve prisavslag etter § 31
 • d) kreve heving etter § 32
 • e) kreve erstatning etter § 33

Foreligger det en mangel, kan forbruker som hovedregel kreve at varen blir reparert, eller å få en ny vare. Krever du gratis reparasjon, og selgeren ikke klarer å rette feilen i løpet av to forsøk eller innen en uke, kan du kreve prisavslag eller heve kjøpet. Kjøpet kan heves hvis varen ikke er uvesentlig.

Bruker selgeren mer enn én uke for å rette feilen, og du godtar det, har du krav på at selger gir deg en erstatningsgjenstand inntil du får din egen reparert. Men her er det også en regel som sier at det ikke skal koste selgeren for mye verken i penger eller ulempe. Varer som de skal ha lånegjenstand på er blant annet mobiltelefon, tv, video og annen elektronikk.

Dette sier de aktuelle paragrafene:

§ 28. Tilbakeholdsrett

Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

§ 29. Retting og omlevering (avhjelp)

Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.

Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

§ 30. Gjennomføring av avhjelp

Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren.

Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.

Hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

§ 31. Prisavslag

Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres i samsvar med §§ 29 til 30, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren.

Forbrukeren kan ikke kreve prisavslag ved salg av brukte ting på auksjon hvor han eller hun har anledning til å være til stede.

§ 32. Heving

I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Les mer om forbrukerrettigheter:

Oversikt over forbrukernes kjøpsrettigheter

Angrerett

Bytterett