Gå til sidens hovedinnhold

Driver klappjakt på 105.000 nordmenn

Og de har ingen mulighet til å slippe unna.

Ifølge tall fra Skattedirektoratet var det 104.679 skatteytere fra juni-oppgjøret som ikke hadde betalt siste termin av restskatten for inntektsoppgjøret 2010 innen fristen 26. september.

(merk at fristene ikke er gått ut for deg som fikk skatteoppgjøret senere enn juni - se fristene nederst i saken)

- Totalt ubetalt beløp er i overkant av 753 millioner kroner, opplyser avdelingsdirektør i Skattedirektoratet Jan Munthe Magnus overfor NA24.

Tilsvarende tall i fjor (inntektsåret 2009) var 109.753 skatteytere og ubetalt restskatt på 795 millioner kroner.

Mange verktøy for inndriving av skatt
Mulighetene til å unngaå skattekravene er svært små for skatteyterne det gjelder. Kemneren har flere ess i ermet når ubetalt skatt drives inn.

- Når fristen for innbetaling av restskatt er oversittet uten at betaling har skjedd, skal skatteoppkreverne sette i verk tiltak for å få innkrevet det utestående beløpet, forklarer Magnus.

Ut fra gitte kriterier, som blant annet tidligere betalingshistorikk, inntekts- og formuesopplysninger og størrelsen på restskatten, foretas det en scoring av skattyterne.

- Scoringen gir føringer for om det i første omgang kun sendes en betalingspåminnelse eller om det for eksempel sendes et strengt varsel om at tvangsfullbyrdelse vil bli iverksatt med mindre beløpet blir innbetalt. Tiltak som deretter kan være aktuelle er nedleggelse av lønnstrekk eller avholdelse av utleggsforretning, opplyser Magnus.

Forsinkelsesrente, gebyr og anmerkning
Han minner om at betalingsplikten for restskatt ikke forfaller selv om det foreligger uenighet om kravet.

Ved mislighold av betalingsplikten vil det påløpe forsinkelsesrenter (morarenter). Forsinkelsesrenter løper fra forfallstidspunktet og frem til betaling skjer. Rentesatsen justeres to ganger i året av Finansdepartementet.

Gebyr og/eller betalingsanmerkning må påregnes ved iverksettelse av nevnte tiltak.

De mest brukte Innfordringstiltakene ved betalingsmislighold er:
Utleggsforretning (beslag av eiendeler)

Utleggstrekk (tvangstrekk i lønn)

Tvangssalg

Konkursbegjæring

Motregning (trekk av fremtidige skattepenger til gode)

Valg av tiltak
Skattedirektoratet har det faglige ansvaret for innkreving av skatt og avgift, mens de kommunale skatteoppkreverne (kemnerne) gjennomfører det daglige arbeidet med innkreving av skatt og avgift.

Skatteoppkreverne velger det innfordringstiltaket som gir raskest mulig dekning av skattekravet sett i forhold til skattyters økonomiske situasjon.

For å kunne velge rett tiltak ses forskjellige opplysninger om den enkelte skattyter i sammenheng. Det gjelder blant annet størrelse på restskatten, betalingshistorikk, inntekts- og formuesopplysninger og flyttehistorikk.

Informasjon fra mange registre
For lønnstakere og pensjonister legges følgende opplysninger til grunn for valg av tiltak: Lønn og tilsvarende ytelser, dagpenger, uførepensjon, underholdsbidrag etter pålegg fra Trygdeetatens innkrevingssentral, premier til pensjonsordninger og oppgavepliktige ytelser til næringsdrivende hentes fra lønns- og trekkoppgaveregisteret. Nettoformue, skattepliktig andel av aksjefond og boligens likningsverdi hentes fra likningsregisteret. Betalingshistorikk for restskatt hentes fra skatteregnskapet. Saldo- og renteopplysninger hentes fra saldo- og renteregisteret. Opplysninger om flyttehistorikk hentes fra Folkeregisteret.

Sammenstilling av informasjonen på denne måten omfattes av personopplysningsloven (lov 14. april 2000 nr. 31) § 21.

Mer om mislighold av betaling av skatt finner du på Skatteetatens hjemmesider her.

Her er restskattfristene for deg som fikk:

Skatteoppgjøret 24. juni
1. termin: 22. august

2. termin: 26. september

Skatteoppgjøret 17. august
1. termin: 7. september

2. termin: 12. oktober

Skatteoppgjøret 14. september
1. termin: 5. oktober

2. termin: 9. november

Skatteoppgjøret 19. oktober
1. termin: 9. november

2. termin: 14. desember

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken