Gå til sidens hovedinnhold

Eirik Jensen blir sittende i varetekt – Høyesterett forkastet fengslingsanken

Narkotika- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen må fortsatt sitte varetektsfengslet. Han vant ikke fram på noe punkt i sin anke til Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalg konkluderte mandag med at varetektsfengslingen av den tidligere polititoppen ikke er i strid med menneskerettighetene. Borgarting lagmannsrett forsto dessuten loven riktig da den avsa kjennelse på at Eirik Jensen (63) kan holdes varetektsfengslet fordi en løslatelse er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse, ifølge ankeutvalget.

Les også: Elden ber Høyesterett løslate Jensen

Ankeutvalget kommer til at det ikke kreves bevis for at allmennhetens rettsfølelse rent faktisk blir krenket ved en eventuell løslatelse, og fastslår til slutt at lagdommerne som avgjorde fengslingssaken, ikke var inhabile.

Jensen hadde anket over både rettsanvendelsen og saksbehandlingen, men fikk ikke medhold på noe punkt.

Narkotika og korrupsjon

Den tidligere høyt betrodde polititjenestemannen ble 19. juni dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj, samt for i samme tiårsperiode å ha mottatt rundt 1,4 millioner kroner fra Gjermund Cappelen som betaling for at han holdt en beskyttende politihånd over Cappelens hasjvirksomhet.

Dagen etter avsa Oslo tingrett kjennelse på at Jensen skulle løslates. Det skjedde ikke. Borgarting lagmannsrett ga tre dager senere påtalemyndigheten medhold i anken, begrunnet fengslingskjennelsen på fire uker med at en løslatelse ville kunne krenke den allmenne rettsoppfatning – det vil si publikums tillit til og anerkjennelse av rettsvesenet.

Ragna Lise Vikre har hatt det tøft etter at kjæresten ble varetektsfengslet:

Spesialenheten for politisaker har helt siden lagmannsretten leste opp domsslutningen gjort det klart at de ønsker å holde Jensen fengslet i påvente av en eventuell domsanke i Høyesterett.

Krevde seg løslatt

Ekspolitimannen hevder han er uriktig dømt og krevde seg løslatt i anken til Høyesterett, eventuelt at Høyesterett sender fengslingsspørsmålet tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

I fengslingsanken anførte forsvarer John Christian Elden at fengslingen var i strid med Menneskerettighetsdomstolens praksis og at lagmannsretten legger seg under kravet som stilles der til hva som kan regnes som krenkelse av folks rettsfølelse.

Les også: Skrev 36 sider langt brev på cellen: Eirik Jensen tordner mot fengselsdommen

Det gjorde ikke nevneverdig inntrykk på høyesterettsdommerne at det var blitt gjennomført en spørreundersøkelse i regi av Opinion hvor det framgikk at bare et mindretall av de spurte opplevde en eventuell løslatelse som krenkende for rettsfølelsen.

– Det vil stride mot den rettsstatstankegang som artikkel 6 nr. 1 (i menneskerettighetskonvensjonen, red.anm.) hviler på, dersom det i saker om fengsling av enkeltmennesker legges slik vekt på meningsmålinger, heter det i ankeutvalgets kjennelse.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken