I forrige uke skrev Nettavisen/Ringerikes Blad at Seyed F. Hosseini fikk sparken av arbeidsgiver Ringerike kommune. Hosseini har i lang tid vært en kritisk stemme mot kommunens håndtering av flyktninger etter flyktningkrisen.

Etter oppsigelsen uttalte varsleren at han følte seg trist og alene. Etter at artikkelen ble publisert i forrige uke, har folk ringt og sendt ham lykkeønskninger.

– Jeg har fått så mange støtteerklæringer at det føles som en seier allerede. Detter virker som drivstoff på min kamp for rettferdighet, sier Hosseini, som understreker at han ikke lenger føler seg alene.

Birthe Maria Eriksen, som er advokat og forsker med doktorgrad i varsling, synes kommunens håndtering er oppsiktsvekkende.

– Kommunen er utrolig selvsikker som tør å si opp varsleren Seyed F. Hosseini i en slik situasjon, så kort tid etter at han har fått offentlig oppmerksomhet og anerkjennelse som varsler i en alvorlig sak med stor samfunnsinteresse, sier Eriksen og fortsetter:

– Han har utfordret mange, og det kan være ubehagelig for enkelte å bli konfrontert med alvorlig kritikk. Samtidig har Hosseini et udiskutabelt varslervern.

Ringerike kommune ønsker ikke å kommentere interne arbeidsrettslige forhold, men gir en kort redegjørelse lenger nede i artikkelen.

Skal være beskyttet mot represalier

Advokat Eriksen har lest oppsigelsesbrevet som Hosseini mottok. Hun synes det er vanskelig å vurdere en sak hun ikke kjenner fra innsiden, men:

– Slik oppsigelsen er begrunnet, er det vanskelig å lese ut at grunnlaget er noe annet enn kritiske ytringer som kan kvalifisere som varsling etter arbeidsmiljøloven. Dersom arbeidsgiver mener at dette er ytringer som ikke er fremsatt på rett måte, er det arbeidsgiver som må bevise dette, sier Eriksen.

Dersom Ringerike kommune har mottatt varsler fra Hosseini, er en såkalt aktivitetsplikt utløst etter arbeidsmiljøloven. Den innebærer en plikt for Ringerike kommune til å foreta en habil undersøkelse av innholdet i varslene, samt å iverksette tiltak for å beskytte Hosseini mot gjengjeldelse.

– Dersom kommunen anerkjenner Hosseinis status og rettsvern som varsler, så vil kravene til bevis fra kommunens side for negativ behandling av ham være høye.

Varslingsekspert Eriksen registrerer at Hosseini er i dialog fagforening, og regner med at både oppsigelsesvern og varselvern blir prøvd fremover, kanskje til og med i domstolen.

– En oppsigelse er blant de mest kraftfulle verktøyene en arbeidsgiver kan ta i bruk i den ekstraordinære situasjonen som er utløst når en arbeidstaker har varslet og vedkommendes særskilte varselvern er utløst, sier hun.

Lokalpolitiker reagerer

SV-politiker Erlend Kåsereff (22) er kommunestyrerepresentant i Ringerike kommune, og har snakket med Seyed F. Hosseini etter at oppsigelsen ble kjent. Han gir Hosseini, som også er medlem av Ringerike SV, sin fulle støtte.

– Det er helt feil å gå til oppsigelse av Seyed F. Hosseini. Dette gir et svært dårlig signal til eventuelle fremtidige varslere. Det skal alltid være høy terskel for å si opp noen i kommunen, sier Kåsereff.

Han sier det skal mye til for å bli betraktet som illojal, og understreker at varslervernet skal være sterkt i Ringerike kommune. SV-politikeren opplever at saken tærer på innbyggernes tillit til kommunen.

– Jeg synes ikke at Ringerike kommune har svart godt for seg, hverken i denne saken eller i timeliste-saken, som jeg oppfatter som svært ille. Vi ser jo hvordan folk reagerer på det som skjer, og kommunen kommer svært dårlig ut, sier Kåsereff.

Rådmann Tore Isaksen i Ringerike kommune svarer at kommunen av prinsipp ikke kommenterer interne arbeidsrettslige forhold.

– Kommunen har tidligere informert om at vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at oppsigelsen ikke er begrunnet i varslingssaken eller påfølgende avisartikler. Dette fremkommer tydelig i begrunnelsen for oppsigelsen som vi registrerer at avisen har fått tilgang til, skriver Isaksen i en e-post til Nettavisen/Ringerikes Blad.

Videre skriver rådmannen at han er enig med politiker Kåsereff i at varslingsvernet skal være sterkt, og at det skal være høy terskel for å si opp noen i kommunen.

– Slik er det i Ringerike kommune. Det er derfor viktig å presisere at oppsigelsen er begrunnet i andre forhold knyttet til arbeidsforholdet. Det er med andre ord ingen sammenheng mellom denne oppsigelsen og varslingssaken, skriver Isaksen.

Ordføreren er taus

Ordfører Kirsten Orebråten (Ap) i Ringerike kommune vil ikke kommentere oppsigelsen, og henviser til rådmannen som øverste administrative leder i kommunen. Varaordfører Dag Henaug (H) er også ordknapp.

- Jeg går ut fra at oppsigelsen ikke har noe med varslene å gjøre, sier Henaug.