2018 ble et usedvanlig hyggelig lønnsår for Elkems konsernsjef, og enda bedre enn i 2017. Og 2017 var slett ikke dårlig for Aasen, med en årslønn på vel 5,4 millioner kroner og nærmere 8,5 millioner i variable godtgjørelser.

Totale godtgjørelser, inklusive pensjonsavsetningen utgjorde i 2017 nærmere 14,8 millioner kroner. Og totale godtgjørelser er ifølge Elkems årsrapport for 2018 økt til 19 millioner kroner, inklusive pensjonsavsetningen.

12,8 millioner

Aasen fikk for 2018 utbetalt en fastlønn på 5,4 millioner kroner, som året i forveien. Men den variable delen, bonusen, er økt til hele 12,8 millioner kroner.

Inklusive andre ytelser på 850.000 kroner, hvorav en pensjonsavsetning på drøyt 700.000 kroner, utgjorde de totale godtgjørelsene for 2018 hele 19,1 millioner kroner.

Elkem har et incentivprogram som gjør de store bonusene mulig, bestående av et kortsiktig og et langsiktig incentivprogram. Det er de kortsiktige incentivene som har slått til med full kraft for fjoråret, hele 12,39 millioner kroner. I tillegg kommer 429.000 kroner fra det langsiktige incentivprogrammet (se lenger ned).

Hele ledelsen

Hele Elkem-ledelsen er omfattet av det kortsiktige incentivprogrammet, som er knyttet til finansielle, strategiske og driftsmessige målsettinger.

Den årlige bonusen er ifølge årsberetningen for fjoråret begrenset til tolvmåneders lønn for konsernsjefen og lønn i seks måneder for resten av ledelsen.

Men Elkem ble i fjor igjen børsnotert, og Aasen nyter godt av det som omtaler som en vellykket børsnotering. 70 prosent av de totale bonusutbetalingene for Aasen og finansdirektør Morten Viga er relatert til børsnoteringen i fjor.

Nest høyest

Viga hadde for øvrig i 2018 en ordinær lønn på 2,85 millioner kroner og bonusutbetalinger på 5,37 millioner kroner. Med totale godtgjørelser på 8,96 millioner kroner, var han Elkem-ledelsens nest best betalte i 2018.

Konsernledelsen i Elkem og andre nøkkelansatte er involvert i strategiske prosjekter som større fusjoner og oppkjøp. Det kan utløse såkalte prosjektrelaterte bonuser, som i så fall skal godkjennes av styret.

Generalforsamlingen i Elkem besluttet i tillegg i mars i fjor et langsiktig incentivprogram (aksjeopsjoner) for konsernledelsen og nøkkelansatte. Disse opsjonene er en del av den totale avlønningen til Aasen og de andre berørte.

Beskjedent

Hensikten med programmet er å oppmuntre til langsiktig verdiskapning og eierskap i selskapet. Denne utbetalingen i 2018 utgjorde altså 429.000 kroner.

Helge Aasen har 500.000 aksjeopsjoner i Elkem, resten av ledelsen 300.000. Totalt er det utstedt 7,85 millioner opsjoner under dette opsjonsprogrammet.

Kjøpskursen er 38,52 kroner, altså rett til å kjøpe aksjer på dette kursnivået. Kursen er identisk med sluttkursen på Oslo Børs 13. september i fjor.

Dårlig utvikling

Disse opsjonene kan ikke innløses i dag og har heller ingen verdi. Elkem-aksjen omsettes nå for 29 kroner i markedet, etter å ha toppet på 45 kroner i slutten av august i fjor. Aksjene kan kjøpes billigere i markedet.

Elkem satt for øvrig igjen i 2018 med et overskudd før skatt på 3,97 milliarder kroner av en total omsetning på 25,89 milliarder. De tilsvarende tallene for 2017 var 21,40 milliarder kroner og 1,52 milliarder.