Bransjeorganisasjonen kommer hvert år i desember med sine spådommer for hvordan boligprisene vil utvikle seg i året som kommer. Og for 2022 venter Eiendom Norge at boligprisene i Norge vil stige med 4 prosent.

- Eiendom Norge venter en oppgang i boligprisene i Norge neste år. Enkelte byer vil få en sterkere oppgang, noe som i sum vil gi en moderat oppgang i boligprisene i landet under ett i 2022, sier administrerende direktør Henning Lauridsen. i Eiendom Norge i en pressemelding mandag.

Spådommen for Oslo i 2022 er en prisvekst på 3 prosent.

Les også: Har sjekket bankenes boligrenter: En ting overrasker eksperten

Høyt pris- og gjeldsnivå

- Vi venter at Oslo vil få en noe svakere utvikling i 2022 enn de andre store byene. Høyere renter rammer Oslo sterkere enn andre byer på grunn av et høyt prisnivå og et høyt gjeldsnivå, sier Lauridsen.

Dessuten er det en markant lavere folkevekst i Oslo. Men tilbudssiden i Oslo er et vedvarende problem, mens i kommunene rundt hovedstaden bygges det mye.

- Mange som ville kjøpt i Oslo, hvis de hadde hatt muligheten, kjøper nå i kommunene rundt. Derfor venter vi at boligprisene vil stige mindre i Oslo enn de andre byene, sier Lauridsen.

For Bergen og Stavanger er spådommen prisvekst i 2022 på 6 prosent, for Trondheim en vekst på 5,5 prosent. Eiendom Norge mener at verken Bergen eller Stavanger er spesielt dyre byer, målt gjennom den såkalte sykepleierindeksen.

Les også: SSB-forskning vil skattlegge fordel av egen bolig og inntekter du aldri har fått utbetalt

Stor betydning

Lauridsen sier at renten har stor betydning for boligprisene. Renten er atomknappen i boligmarkedet, og høyere renter vil redusere prisveksten sammenlignet med 2020 og 2021.Høyere renter i 2022 vil redusere prisveksten sammenlignet med 2020 og 2021.

- Økte renteutgifter for boligeierne i kombinasjon med stabil boligbygging og lav folkevekst tilsier en mer moderat prisutvikling enn hva vi har sett de siste to årene, og da spesielt i Oslo, sier Lauridsen.

Norges Banks rentebante indikerer ytterligere tre renteøkninger i 2022 i tillegg til de to i 2021. Styringsrenten vil ved utgangen av 2022 vil i så fall ligge på 1,25 prosent.

Lauridsen medgir at det er stor usikkerhet rundt økte energipriser, inflasjon og boligbehov grunnet lavere folkevekst. I tillegg er det usikkerhet om koronapandemiens videre forløp.

Nedsiden er størst

- Alt dette gir en større nedside enn oppside for boligprisene etter vår vurdering, sier han. Med andre ord er det mer sannsynlig at boligprisene vil stige med mindre enn 4 prosent enn med mer. Og en viktig faktor for prisveksten er antall nye boliger i markedet.

I 2021 bygges det om lag 30 000 solgte nye boliger i 2021. Det mener Eiendom Norge er høyt i lys av den lavere folkeveksten og en kraftig økning i byggekostnadene og vil gi noe lavere boligbygging de kommende årene.

- Samtidig er befolkningsveksten også redusert, noe som gir lavere boligbehov. Etter vårt syn er det nå stor usikkerhet rundt befolkningsframskrivingene og boligbehovsanalysene, og hva som blir en ny normal når pandemien en dag er over, sier Lauridsen.

Ved utgangen av november hadde boligprisene steget med 6,6 prosent, men veksttakten på årsbasis har vært avtakende gjennom året. Det skyldes ikke minst den klart lavere veksten i Oslo, som i forrige måned var nede på 4,1 prosent etter å ha vært oppe på over 15 prosent i februar.

Les også: Rekordhøyt salg av luksusboliger i år

Ikke helt sammenliknbart

Eiendom Norge bruker i sine prognoser vekstanslag gjennom året, fra januar til desember. Andre ekspertmiljøer baserer seg på gjennomsnittlig vekst fra et år til et annet, slik at det kan være noe epler og pærer i sammenlikningene.

Norges Bank spådde i sin ferske pengepolitisk rapport en prisvekst i 2022 på 2,8 prosent, men at veksten ville falle til 0,7 prosent i 2023. Statistisk sentralbyrå anslo i sin ferske konjunkturrapport at boligprisene neste år ville stige med 4 prosent og 1,4 prosent i 2023.