Midt i debatten om veifinansiering, bompenger og Oslopakke 3 kommer den politiske nyskapningen FNB (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger), også kalt bompengelista, med et radikalt annerledes forslag.

FNB vil nemlig flytte hele E6-traseen øst i Oslo ut av byen. «Miljøbelastningen fra veitrafikk i Oslo øst bør reduseres ved bygging av ny E6 og E18 utenfor Oslo» lyder et av punktene i partiprogrammet:

- Det har vært diskutert flere løsninger på traseen. Ideen er at den må ligge på utsiden av Oslo. Et av forslagene er plassering på østsiden av Østmarka, og at den går i tunnel noen steder, sier Bjørn Revil, FNBs førstekandidat i Oslo, til Nettavisen Økonomi.

- Ganske greit

Partiet har ikke laget en skisse over traseen, men er tydelige på hva som er ideen:

- Hvis man legger veien mellom Østmarka og Øyeren, vil jeg forestille meg at det er ganske greit, uten at vi har regnet i detalj på kostnadene. Det ser ut som en slik trasé er mulig og vil bringe trafikken som skal nord/sør utenfor hovedstaden. Poenget er å unngå at mer gjennomgangstrafikk enn nødvendig sluses gjennom sentrum av Oslo. Vi er mest opptatt av ideene og hvilken effekt dette kan ha på byen. Vi synes det vil være en god idé å få lagt mye av tungtrafikken utenfor Oslo.

- Har dere beregnet kostnadene for å legge E6 lenger øst?

- Dette er dyrt, og det er en riksvei og derfor naturlig, og en forutsetning, med statlig finansiering. De reelle kostnadene med store veiprosjekter er ikke så lette å angi, men her bommer jo også staten ofte når de skal prosjektere. Vi mener jo at dette bør finansieres uten bompenger. Det er mange andre veier i Norge som er finansiert uten bompenger. Veien vil medføre mye mindre trafikkbelastning for Oslo, som er et viktig poeng.

- Må inn til Oslo

FNBs hovedargument for å flytte E6 er at tungtransporten ikke trenger å komme innom Oslo:

- Det er ikke helt til å unngå at noe tungtransport også må til Oslo, så det må man finne løsninger på, samtidig som mer kan gå på tog enn i dag. Det er også en høy kostnad forbundet med den eksisterende planen, som fører til at forurensning fra tungtrafikk fortsatt forblir i Oslo. Det er bedre om tungtrafikken legges utenfor.

Det er en myte at tungtransporten ikke skal inn til byen, poengterer prosjektleder i Statens vegvesen for E6 Oslo øst, Hilde Ulvik:

- Mesteparten av tungtransporten skal til Oslo Havn eller Alnabru-terminalen. Så da må man inn på vestsiden av Østmarka, sier Ulvik til Nettavisen Økonomi.

Utreder ny vei

Men å avlaste tungtrafikk som ikke skal inn til byen, kan rutes utenom E6, inngår i et pågående prosjekt i Statens vegvesen. En mulighet er nettopp å benytte eller utbedre riksvei 22, som går langs Øyeren, altså øst for Østmarka.

- To korridorer skal utredes, riksvei 22 fra Fredrikstad til Lillestrøm, og en vei fra Moss til Lillestrøm. Vi skal se nærmere på muligheten for utvikle konsepter for å avlaste trafikk på E6 gjennom Oslo. Dette handler også om beredskap, sier Lars Kristian Dahl, prosjektleder for konseptvalgutredning (kvu) for veiforbindelser øst for Oslo.

Mot slutten av året kommer en rapport som kan påvirke hva som skjer videre, opplyser Dahl.

- Det mangler en overordnet omkjøringsvei på strekningen, for eksempel ved hendelsesårsaker gjør at trafikken må rutes om. Det er jo mange tunneler der hvor det skjer ting av og til, sier Dahl.

- Tunnel først

Blir det politisk maktskifte i Oslo til høsten, er det sannsynlig at FNB må finne sammen med de borgerlige partiene. Høyre står fast på å gjennomføre den planlagte traseen for E6:

- En utbygging av en Ring 4 ved Øyeren er et interessant forslag i et lengre perspektiv. Men nå må vi først og fremst gjøre noe med E6-traseen gjennom Oslo. Derfor jobber vi i Høyre for at Oslopakke 3 kan realisere en ny E6 i tunnel fra Abildsø til Teisen/Alnabru, for å gi innbyggerne og lokalmiljøet mindre støy og støv og åpne opp for spennende byutvikling, sier Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Nettavisen Økonomi.

- Ikke flere hull i sveitserosten

Kostnadene for den planlagte E6-traseen på østsiden av Oslo er nå beregnet til 16 milliarder kroner.

- Vi jobber oss mot 14 milliarder, som var utgangspunktet i Nasjonal Transportplan. Vi har vært oppe i 21 milliader. Størrelsen på løsninger og trasévalg har mye å si. Nå ligger vi tettere på dagens veisystem, og da får vi ned prisen, sier Ulvik.

Finansieringen er politisk styrt. En gjennomføring av E6 etter planen (bygging fra 2024 til 2030) forutsetter en økning i finansieringen, ifølge prosjektlederen i Statens vegvesen:

- Eksisterende Oslopakke 3 dekker ikke kostnadene, så man må man opp med takstene eller sette opp flere, egne bommer på E6. Men det er ikke så mange hull igjen i den sveitserosten, sier Ulvik.