Norge er et lite land og har en børs overlesset med råvarer, særlig olje. Den svinger derfor mye. Velger du i stedet et globalt aksjefond, spres fondsmidlene dine over utallige bransjer og regioner. Et kraftig fall i en enkelt region eller bransje har begrenset innvirkning på den samlede avkastningen. Derfor faller et globalt aksjefond mindre enn et norsk aksjefond i nedgangstider. Forventet avkastning er derimot den samme.

Velger du globalt aksjefond får du altså bedre betalt for risikoen. Og nettopp det er målet for enhver avkastning. Høyest mulig avkastning til en gitt risiko.

Les: Guide til aksjefond

Derfor er risikoen høyere på Oslo Børs

Oslo Børs er svært liten i verdensmålestokk og utgjør mindre enn en prosent av verdens børsverdier. Derfor kan det bli trangt i døren når utledningene skal inn eller ut. Og kursen presses opp eller ned.

Myten om at Norge er en trygg havn i krisetider stemmer ikke. Det hjelper ikke at Norge er gjeldfri og har et gigantisk oljefond som sikkerhetsbuffer. Ved globale nedgangstider og børsfall faller typisk Oslo Børs kraftigere enn det globale aksjemarkedet.

Oslo Børs er også sårbar for oljeprisen. Svinger oljeprisen, svinger Oslo Børs mer enn de internasjonale børsene. Det gir høyere risiko å være så sterkt knyttet til en enkelt råvare.

I finansverdenen måles risiko ofte ved hjelp av standardavvik. Da måler man den faktiske avkastning i forhold til gjennomsnittsavkastningen. Et høyt standardavvik betyr at avviket fra gjennomsnittsavkastingen er stort. Historiske tall for standardavviket viser 21 prosent for Oslo Børs og 14 prosent for det globale aksjemarkedet. Jo lavere tall, desto bedre (lavere risiko).

Eksempel på standardavvik: Dersom gjennomsnittlig årlig avkastning på Oslo Børs over en lang periode var 10 prosent, vil «normale» svingninger i ett enkelt år være 10 prosent +/- 21 prosent. Altså 31 prosent opp eller -11 prosent ned.

Forventet avkastning ikke høyere på Oslo Børs

Høy risiko betyr ikke automatisk høyere avkastning. Såkalt usystematisk risiko får du ikke betalt for. Det vil si risikoen for at et selskap, en bransje eller en region faller kraftigere enn gjennomsnittet for samtlige. Dersom du splittet opp et globalt aksjefond i små regioner og/eller bransjer, vil hver enkelt region eller bransje isolert sett ha større svingningsrisiko alene.

Det er naturligvis ikke slik at hver og en region eller bransje da får høyere forventet avkastning. Avkastningen kan naturligvis ikke stige bare fordi regionene eller bransjene trekkes ut av et globalt fond. Det er kun risikoen du reduserer ved å velge globalt aksjefond, ikke forventet avkastning.

Valutarisiko

Et globalt aksjefond har valutarisiko. Styrker den norske kronen seg, er det ensbetydende med at all formue i utenlandsk valuta faller i verdi. Og motsatt: Svekkes den norske kronen, stiger verdien på din utenlandsformue. Valutakursendringene er et nullsumspill. Du kan hverken forvente det ene eller andre. Likefullt er det en risiko.

I de senere årene har den norske krona stadig blitt svakere. For investeringer i globale fond har dette økt avkastningen på denne typen fond.

Ifølge teorien vil valutaendringene glatte ut effekten av nedgangstider i Norge. Dersom norsk økonomi svekkes, for eksempel av fallende oljepris, stiger arbeidsledigheten og lønnsveksten faller. Da faller også kronekursen. Dermed stiger verdien på sparepengene dine i utlandet når det går dårlig i Norge. Og motsatt vil valutakursen svekke avkastning litt på utenlandsmidlene når det går bra i Norge. På den måten blir svingningene noe utlignet i din samlede økonomi.

Men denne sammenhengen har vi ikke sett de siste årene. Oljeprisen har gått betydelig opp uten at den norske krona har styrket seg, tvert om.

Skulle for eksempel den norske krona styrke seg med 20 prosent over tre år, vil dette få en betydelig negativ innflytelse på avkastningen. I gjennomsnitt for de tre årene vil dette svekke avkastningen med 6,3 prosent per år.

Fordelen ved å ha pengene i norske kroner

Argumentet for å ha formuen i norske kroner er ganske enkelt at mesteparten av pengene du bruker er i norske kroner.

Men da skal du ikke glemme at du indirekte er eksponert for utenlandske valutaer ved åt mye du kjøper er importert. Og på lang sikt må du regne med at valutaendringer slår igjennom i prisene.

Når den norske krona svekker seg vil verdien av utenlandsformuen stige. På den annen side vil også en rekke kostnader stige som følge av en slik svekkelse.

Valutasikre?

Når du sparer langsiktig er det unødvendig å valutasikre seg. Over tid vil ikke valutaendringene ha mye å si for totalavkastningen. Hvis for eksempel krona generelt styrke seg med 10 prosent i innen utgangen av en 10-årsperiode ville dette gitt omtrent 1 prosent dårligere avkastning per år.

Du må også se de globale fondene i sammenheng med resten av formuen din. Den har gjerne et stort innslag av norske kroner, for eksempel i form av eiendommer. Samlet sett vil ikke valutasvingningene (på lang sikt) ha stort på si for den totale risikoen.

En annen sak er at de fleste fond er ikke valutasikret. Det er noen få fond som har en alternativ med valutasikring, og ett uten. Å valutasikre porteføljen av globale fond selv er dyrt og upraktisk.

Aktuelle globale aksjefond

Her er et utvalg av globale indeksfond og aktive aksjefond. Vi har tatt med et utvalg av aksjefond som investerer bredt globalt.

I kolonnen for "Innskudd" står det minste innskuddet du kan gjøre. I kolonnen "Forvaltn." står årlig forvaltningskostnad.

Nederst ser du hvilke aksjefond som er valutasikret.

Fond Innskudd Forvaltn.
Indeksfond
DNB Global Indeks 100 0,30
Handelsbanken Global Index Criteria 1 000 0,40
KLP AksjeGlobal Indeks IV 3 000 0,30
KLP AksjeGlobal Indeks V 3 000 0,20
KLP AksjeVerden Indeks 3 000 0,30
Nordea Global Passive Fund A (NOK) 100 0,40
SEB Etisk Global Index 100 0,40
Storebrand Global Indeks A 100 0,25
Storebrand Indeks - Alle Markeder 100 0,30
Aktive fond
Alfred Berg Global Quant 1 000 1,60
C WorldWide Globale Aksjer 1 000 1,40
C Worldwide Stabile Aksjer 1 000 1,60
Danske Invest Global StockPicking, klasse NOK 500 1,60
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK 500 1,80
Delphi Global 1 000 2,00
DNB Aktiv 100 100 1,40
DNB Global 100 1,40
Eika Global 300 1,50
Eika Spar 300 1,50
First Globalt Fokus 1 000 1,25
Forte Global 500 2,00
Fram Global 5 000 2,00
Handelsbanken Aktiv 100 1 000 1,50
Handelsbanken Global Selektiv 1 000 1,85
Holberg Global A 1 000 1,50
Landkreditt Aksje Global 300 1,25
Nordea Aksjer Verden 100 1,80
Nordea Global Stars 100 1,50
Odin Global C 3 000 1,50
Pareto Global B 500 1,60
SEB Global NOK 25 000 1,75
Skagen Focus A 250 2,00
Skagen Global A 1 000 1,50
SR-Bank Verden A 500 1,50
Storebrand Global Multifaktor 100 0,75
Valutasikrede
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II 3 000 0,30
KLP AksjeGlobal Indeks IV 3 000 0,25
Storebrand Global Indeks Valutsikret A 100 0,35
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret 100 0,85
Delphi Global Valutasikret 300 2,02