På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender nå Statens vegvesen forslag om ytterligere innstramminger i reglene for små elektriske kjøretøy på høring.

– Med elsparkesyklene i trafikkbildet de siste årene, har vi sett et konfliktnivået på fortauene som har vært uakseptabelt høyt. Derfor mener vi det er aktuelt å forby bruk av små elektriske kjøretøy på fortau. Elsparkesykler har også vist seg å ha høy ulykkesrisiko. For å bidra til mer forsiktig bruk og sikre de som blir skadet bedre er det aktuelt at små elektriske kjøretøy blir omfattet av bilansvarsloven, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en melding fra Samferdselsdepartementet.

Høringen følger opp allerede besluttede endringer om innføring av promillegrense på 0,2, omklassifisering til motorvogn, aldersgrense på minst 12 år, og hjelmpåbud for barn og unge under 15 år og varslet høring.

Les også: Åpen krangel om elsparkesykler - beskylder konkurrenter for sutring

Skal bort fra fortauene

Dette er forslagene som sendes ut på høring:

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, Det foreslås en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette, eventuelt at bare barn og unge fortsatt kan benytte fortau.

  • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven, med tre alternativer.

  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.

  • Forslag til endringer i skiltregler knyttet til omklassifisering, nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn og klargjøring av virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.

Andre regler, som allerede er besluttet, vil tre i kraft til våren. I en melding skriver Samferdselsdepartementet at forslagene som nå sendes på høring så langt som mulig skal være avklart før reglene trer i kraft på samme tid.

Les også: Ruter utredet i 21 måneder - ingen nye billettsystemer på plass

- Blåser i reglene

Det er et høyt og vedvarende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og fotgjengere, særlig i sentrale bystrøk. Fortauene er særlig etablert for de gående, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov til å kjøre på fortauet.

– Svært mange elsparkesyklister forholder seg ikke til gjeldende regler om at kjøring på fortau skal skje på de gåendes premisser. Det er svært krevende å gjennomføre effektiv håndheving av disse reglene, og andre tiltak for adferdsendring. Derfor er det aktuelt å begrense kjøring med små elektriske kjøretøy på fortau, sier Nygård.

Det skal også tas hensyn til risikoen ved bruk av slike kjøretøy på andre arealer, og ulike alternativer kan være aktuelle - et generelt forbud mot kjøring på fortau er et alternativ, mener statsråden.

Et annet er at et slikt forbud kombineres med en høyere aldersgrense (13-16 år). Det er også aktuelt å fortsatt tillate barn og unge å bruke fortau ved å sette en øvre aldersgrense for hvem som kan kjøre på fortau (13-16 år).

Les også: Kraftkommunen deler ut 10.000 kroner til innbyggere med høye strømregninger

Bilansvarsloven

For å bidra til risikoreduserende adferd, både hos kommersielle utleiere og private brukere, samt sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker, er det gode grunner for at små elektriske kjøretøy bør omfattes av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring.

Også forholdet til EUs-regelverk tilsier en fornyet vurdering av dagens ordning. Tre hovedalternativer skal ut på høring:

  • Et minimumsalternativ som hensyntar endringer i motorvognforsikringsdirektivet, er at alle små elektriske motorvogner omfattes av forsikringsselskapenes felles dekningsansvar, men ikke individuell forsikringsplikt.
  • Et annet alternativ er at det i tillegg innføres individuell forsikringsplikt for utleide, men ikke privateide små elektriske motorvogner.
  • Et tredje alternativ er at også privateide omfattes av individuell forsikringsplikt.

Strengere promilleregler

Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske motorvogner, vil vegtrafikklovens alminnelige regler for sanksjonering gjelde, herunder tap av førerrett og sperrefrist.

Høringen omfatter også forslag om særlige regler for tap av førerrett ved brudd på promillegrensen på små elektriske kjøretøy, tilsvarende regler som gjelder for moped.

Høringen omfatter også forslag om en del tilpasninger i rekkevidden av skilt knyttet til omklassifiseringen, samt nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn. Det foreslås også å klargjøre at virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy forblir uendret også etter omklassifisering.

Høringen er tilgjengelig på vegvesen.no