Utgangspunktet er at formuesobjekter verdsettes til markedsverdi. Men det er en god del unntak. Fra 2017 har en del formuesobjekter fått en verdsettelsesrabatt. Dette gjelder blant annet aksjer, aksjefond, egenkapitalbevis. Fra før av har boliger du selv bor i og hytter vesentlig lavere formuesansettelse enn andre objekter.

Formuesskatt betales både til stat og kommune.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Verdsettelsen av forskjellige formuesobjekt

Aksjer som er børsnotert verdsettes i 2019 og 2020 til 75 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Aksjer som ikke er børsnotert verdsettes til 75 prosent av aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før skattefastsettingsåret fordelt etter pålydende.

Aksjer i ikke-børsnoterte selskap i utenlandsk selskap verdsettes til 75 prosent av aksjens antatte salgsverdi 1. januar i skattefastsettingsåret. Aksjen skal verdsettes som norske når skattyteren krever dette og kan sannsynliggjøre selskapets skattemessige formuesverdi.

Aksjefond verdsettes i 2019 og 2020 til 75 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Aksjesparekonto verdsettes i 2019 og 2020 til 75 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Bankinnskudd verdsettes til 100 prosent,

Bil verdsettes spesielt. Les mer bilskatt her.

Boliger og fritidseiendom verdsettes spesielt med egne formuesverdier. Boliger skal ikke verdsettes til mer enn 25 prosent av markedsverdien, fritidsbolig ikke over 30 prosent. Sekundærboliger verdsettes til 90 prosent av markedsverdi. Les mer om boligskatt her.

Båter med verdi under 50.000 kroner føres sammen med resten av innboet. Du kan velge mellom å sette verdien til salgspris eller 75 prosent av forsikringsverdien. Båter med verdi over 50.000 kroner føres normalt opp med 75 prosent av forsikringsverdien.

Campingvogner har samme verdsettelsesregler som bil. Les mer om dette her.

Egenkapitalbevis verdsettes i 2019 og 2020 til 75 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Fondskonto verdsettes i 2019 og 2020 til 75 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Gjeld verdsettes til 100 prosent av restgjeld.

Innbo og løsøre verdsettes spesielt. Les mer om dette her.

Kontanter ut over 3.000 kroner er vanlig skattepliktig formue.

Livrente og kapitalforsikring (sparing i forsikring) verdsettes til full formuesverdi.

Obligasjonsfond verdsettes til 100 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Pengemarkedsfond verdsettes til 100 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Sparing innen IPS - pensjonsforsikring teller ikke med i formuesgrunnlaget.

Sekundærboliger (bolig du selv ikke bor i) verdsettes til 90 prosent av markedsverdien i 2019 og 2020

Tilordning av gjeld

I 2019 og 2020 vil den forholdsmessige andelen av gjeld som kan tilordnes aksjer, aksjefond, og andeler i deltakerlignede selskaper reduseres med 25 prosent. Hvis den forholdsmessige andelen av gjeld er 100.000 kroner, vil 75.000 kroner føres i skattemeldingen. Les mer om tilordning av gjeld.

Formuesskattekalkulator

Formuesskattekalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2016 til 2020.

Regn ut hva du skal betale i formuesskatt med Formuesskattekalkulatoren.

Satsene for formuesskatt

Ektefeller har hver sine fribeløp, men de lignes fortsatt sammen.

Maksimal sats er 0,85 prosent. Dette er satsene:

Formuesskatt i 2019 og 2020
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.500.000 0 -3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.500.000 0 – 3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 3.000.000 kroner i 2019 og 2020. Forskjellige fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Så mye betaler du i formuesskatt

Tabellen viser hvor mye gifte og enslige har betalt i formuesskatt i årene 2012 til 2020. Dette er beregnet for 3 millioner, 5 millioner, og 10 millioner korner.

Den største endringen har vært at bunnfradragene har økt, slik at formuesskatten på lavere formuestrinn har blitt lavere eller bortfalt. I 2013 gikk formuesskatten ned fra 1,1 prosent til 1 prosent. I 2015 gikk den ned fra 1,0 til 0,85 prosent.

Alle tall er det kronebeløpet du må betale med den tilhørende formuen.

Ugift
År 3 mill 5 mill 10 mill
2020 12 750 29 750 72 250
2019 12 750 29 750 72 250
2018 12 920 29 920 72 420
2017 12 920 29 920 72 420
2016 13 600 30 600 73 100
2015 15 300 32 300 74 800
2014 20 000 40 000 90 000
2013 23 430 45 430 100 430
2012 24 750 46 750 101 750
Gifte
År 3 mill 5 mill 10 mill
2020 0 17 000 59 500
2019 0 17 000 59 500
2018 340 17 340 59 840
2017 340 17 340 59 840
2016 1 700 18 700 61 200
2015 5 100 22 100 64 600
2014 9 000 30 000 80 000
2013 13 860 35 860 90 860
2012 16 500 38 500 95 600

Prosentsatsen og bunnfradraget

Slik har utviklingen i prosentsatsen og bunnfradraget vært siden 2012:

År Sats Ugift Gifte
2020 0,85% 1 500 000 3 000 000
2019 0,85% 1 500 000 3 000 000
2018 0,85% 1 480 000 2 960 000
2017 0,85% 1 480 000 2 960 000
2016 0,85% 1 400 000 2 800 000
2015 0,85% 1 200 000 2 400 000
2014 1,00% 1 000 000 2 000 000
2013 1,10% 870 000 1 740 000
2012 1,10% 750 000 1 500 000

Formuesskatt på aksjer

På grunn av verdsettelsesrabatten har effektiv skatt på formue gått ned på for eksempel aksjer. Med 25 prosent verdsettelsesrabatt på aksjer i 2019 og 2020 har effektiv sats gått ned fra 0,85 prosent i 2016 til 0,64 prosent i 2019 og 2020.

Dette er den maksimale reduksjonen hvis denne skatteyteren er gjeldfri. Andelen gjeld vil påvirke effektiv skattesats. Hvis all gjeld hadde vært tilordnet aksjer, ville effektiv skattesats fortsatt vært 0,85 prosent.

År Sats Rabatt Ny sats
2020 0,85% 25% 0,64%
2019 0,85% 25% 0,64%
2018 0,85% 20% 0,68%
2017 0,85% 10% 0,77%
2016 0,85% 0% 0,85%

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Kalkulatorer:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2016 til 2020.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Innboverdsettelseskalkulator
Kalkulatoren beregner hva innboet skal verdsettes til ved ligningen.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.