Her finner du formuesskatt-kalkulatoren

Om formuesskattekalkulatoren

I denne kalkulatoren legger du inn din og eventuell ektefelles formuesposter sammen. Ektefeller har felles fribeløp i formuesgrunnlaget. Derfor må også ektefelles formuesposter legges inn.

Fra og med skatteåret 2017 er det visse formuesobjekter som får en verdsettingsrabatt, samt at disse får tilordnet gjeld. Det er formuen etter fradraget for verdsettingsrabatten, og reduksjonsbeløpet i gjeld som skal legges inn som nettoformue.

I de forskjellige postene legger du inn slik de ligger i skattemeldingen. Alle boligeiendommer er lagt inn med verdier etter verdsettelsesesrabatter. Andre poster er lagt inn uten verdsettelsesrabatter. Dette blir beregnet ut fra beløpene som er lagt inn. Det samme gjelder beløpet for tilordning av gjeld.

Forklaring til noen poster:

Sum som står i skattemeldingen: Summen av alle formuespostene slik de er lagt inn.

Brutto formue (før rabatter): Verdien av postene der eiendomsverdiene er gjort om til markedsverdi (dette gjelder ikke for hytte/fritidsbolig).

Verdsettingsrabatt utenom eiendom: Verdsettingsrabattene som gis til aksjer, aksjefond, aksjesparekonto, egenkapitalbevis, og aksjeandel i fondskonto og kombinasjonsfond.

Formuesverdi: Summen av formuesverdiene når verdsettingsrabatten også er trukket fra.

Andel formue med tilordning av gjeld: Den prosentvise andelen av formuesobjekter som har rett til verdsettingsrabatt, bolig og fritidseiendom medregnes ikke her.

Tilordning av gjeld: Andelen gjeld som tilfaller formuesobjektene med verdsettingsrabatt, bolig og fritidseiendom medregnes ikke her.

Fradragsberettiget gjeld: Gjeld fratrukket beløpet på tilordning av gjeld.

Grunnlag for beregning av formuesskatt: Formuesskatten regnes av dette beløpet.

Les mer om verdsettelsesrabatten i formuen.

Les mer om tilordning av gjeld.

Se også:

Formuesskatt
Les mer om formuesskatten.

Kalkulatorer:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.