Her finner du forsikringsbehov-kalkulatoren

Om forsikringsbehov-kalkulatoren

Forsikringsbehovet blir beregnet til det som er nødvendig å ha for at gjenlevende skal ha en tilstrekkelig inntekt ved død på en av dem. Eller ha tilstrekkelig inntekt ved arbeidsuførhet.

Hvordan dette blir beregnet kan du lese mer om her: Guide: Slik beregner du forsikringsbehovet

Denne kalkulatoren tar hensyn til en rekke forhold:

  • Hvilken sivilstand du har (singel, gift, samboer, enslig forsørger)
  • Størrelsen på inntektene
  • Reell formue
  • Samlede lån, og lån i Lånekassen
  • Antall barn og alderen på dem. Forsikringsbehovet øker jo yngre barna er.
  • Om du eller partner har barn fra tidligere forhold

Alle disse faktorene har betydning for hvor stort forsikringsbehovet ditt er. Disse opplysningene gjør at kalkulatoren også kan ta hensyn til ting som at samboere ikke har samme arverett som gifte. Og at barn fra tidligere ekteskap har betydning for forsikringsbehovet (særkullsbarn).

Legg inn hvilke forsikringer du har gjennom arbeidsgiver. Dette reduserer ditt eget behov for å kjøpe forsikringer.

Oppgitt behov

Kalkulatoren oppgir en behovstørrelse på:

  • Dødsfallforsikring
  • Uførekapital
  • Uførerente

Her blir alle engangsbeløp avrundet til nærmeste 10.000 kroner. Uførerente blir avrundet til nærmeste hele titusen.

Hvis forsikringsbehovet blir et negativt tall, betyr det at du er dekket for et høyere beløp enn nødvendig.

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførepensjon / uførerente

Kalkulatorer:

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.