Gå til sidens hovedinnhold

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser.

Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal representere deg hvis du blir syk. og du kan selv bestemme innholdet i den.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Ektefeller vil normalt opprette hverandre som fullmektiger.

Hvis det ikke er skrevet en fremtidsfullmakt er alternativet er at en pårørende eller tredjeperson blir oppnevnt som verge for deg.

Det er også mye mindre byråkrati med en fullmakt enn ved å ha en verge. Blant annet slipper den fullmektige å føre regnskap.

En fremtidsfullmakt kan trekkes tilbake. Reglene for fremtidsfullmakter står i Vergemålsloven kapittel 10.

Innholdet i fremtidsfullmakten

Det er en del forhold du må ta stilling til om skal inn i fremtidsfullmakten.

  • Disponering av bankkontoer
  • Regningsbetaling
  • Disponering av verdipapirer
  • Utdeling av gaver i forbindelse med jul og fødselsdager
  • Utdeling av større gaver ved andre større anledninger som konfirmasjon og bryllup
  • Kontakt med offentlige institusjoner
  • Bestemmelser om hva som skal skje med boligen ved permanent opphold på sykehjem

Se eksempel på en fremtidsfullmakt.

Slik oppretter du en fremtidsfullmakt

I fremtidsfullmakten skal det stå at fullmakten skal gjelde hvis du kommer i en tilstand som er beskrevet i §78 i Vergemålsloven (står øverst i artikkelen).

En fremtidsfullmakt skal gjøres skriftlig med to vitner som fullmaktsgiveren har godtatt, og som er til stede sammen og vet at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt. Mens vitnene er til stede, skal fullmaktsgiveren skrive under dokumentet eller vedkjenne seg sin underskrift. Vitnene skal underskrive dokumentet mens fullmaktsgiveren er til stede, og etter hans eller hennes ønske.

Vitnene må ha fylt 18 år, og må ha evne til å forstå betydningen av underskriften. Fullmektigen kan ikke være vitne. Det samme gjelder fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn.

Hvis reglene i ikke blir fulgt, er dokumentet ugyldig som fremtidsfullmakt.

I tillegg bør fremtidsfullmakten dateres. Vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om fullmaktsgiveren har opprettet fullmakten av fri vilje og hadde evne til å forstå betydningen av handlingen, og om eventuelle andre forhold som kan ha betydning for fullmaktens gyldighet. Påskriften bør inneholde opplysning om vitnenes fødselsdato og adresse.

Stadfesting

For at en fremtidsfullmakt skal kunne benyttes må den stadfestes av fylkesmannen.

Fullmektigen skal snarest mulig underrette fullmaktsgiveren og fullmaktsgiverens ektefelle eller samboer om fullmaktens ikrafttredelse og om dens innhold. Hvis fullmaktsgiveren ikke har ektefelle eller samboer, skal andre nære slektninger underrettes.

Det må innhentes en legeerklæring om helsetilstanden til fullmaktsgiver. Normalt hentes dette hos fastlegen.

Legeerklæring og bekreftelse på at pårørende er varslet sendes fylkesmannen.

Når formalitetene er i orden får fullmektigen en attest fra fylkesmannen.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Se også:

Testament

Arverettigheter

Eksterne sider:

Eksempel på fremtidsfullmakt

Vergemål.no

Lovdata: Vergmålsloven

Kalkulatorer:

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere, avhengig av av familiesituasjon og begrensninger du setter i arven.