*Nettavisen* Økonomi.

Full barnehagedekning til neste år

Bondevik-regjeringen legger til rette for full barnehagedekning i 2006.

14.10.05 11:34

- Vi legger inn nok midler til at vi kan nå målet om full barnehagedekning i løpet av 2006 og viderefører de sterke økonomiske virkemidlene vi har lagt inn over flere år. Vi vil prioritere at alle som ønsker det skal få plass i barnehage, framfor å senke foreldrebetalingen ytterligere nå, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Prioriterer de minste
I statsbudsjettet for 2006 er det lagt inn midler til en kapasitetsvekst tilsvarende 7600 heltidsplasser for barn under tre år. – Regjeringen ønsker å sette fokus på kvalitet og innhold i barnehagen og bevilger derfor 50 millioner kroner ekstra til blant annet kompetanseutvikling for ansatte i barnehagene, sier Dåvøy.

Den samlede bevilgningen til barnehageformål øker med 1,3 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett i 2005.

- Regjeringen vil bruke om lag 600 millioner kroner for å nå utbyggingsmålet i 2006. Vi viderefører de sterke økonomiske virkemidlene knyttet til etablering av nye barnehageplasser. I budsjettet prioriterer vi et fortsatt høyt ubyggingstempo i barnehagesektoren, og foreslår derfor ikke å innføre maksimalpris trinn 2 i 2006, sier Dåvøy.

Ordningen med skjønnsmidler og investeringstilskudd videreføres, og satsene for det statlige driftstilskuddet oppjusteres.

Utvider fedrekvoten
- Regjeringen foreslår å utvide fedrekvoten med ytterligere en uke til seks uker for fødsler fra og med 1. juli 2006. Utvidelsen foreslås som en forlengelse av den samlede fødsels- og adopsjonspengeperioden. - Vi vil gi fedrene mer tid sammen med barna. I løpet av ett år har vi økt pappapermisjonen fra fire til seks uker, sier Dåvøy.

Regjeringen vil gjøre samlivskurset «Godt samliv!» landsdekkende.

- Å få barn er en stor utfordring for forholdet, og vi ønsker å forebygge skilsmisser ved å la alle førstegangsforeldre få tilbud om dette kurset, sier Dåvøy.

Regjeringen vil også at førstegangs adoptivforeldre skal gjennomgå et forberedende kurs ved søknad om adopsjon, og foreslår å øke adopsjonstøtten. Det foreslås videre å styrke driften av familievernkontorene, blant annet ved å øke bemanningen ved enkelte familievernkontorer med stor pågang og lange ventelister.

Regjeringen har satt av 14 millioner kroner i 2006 for å utvikle tiltak for barn som lever med rusmisbrukende foreldre. - Barn med foreldre som misbruker rusmidler er særlig sårbare i oppveksten. De trenger hjelp og støtte, sier Dåvøy.

Regjeringen foreslår videre å øke den statlige bevilgningen til incestsentrene med 8,9 millioner kroner i 2006, slik at statens andel av finansieringen utgjør 80 prosent. Incestsentrene gir råd, støtte og veiledning til voksne som har vært utsatt for incest og til pårørende til incestutsatte barn. Incestsentrene får ny finansieringsordning i 2006, og målet er å gi incestsentrene en mer stabil og forutsigbar økonomi.

Høyere barnetrygd
Det foreslås en endring ved utbetaling av utvidet barnetrygd til enslige forsørgere. Retten til utvidet barnetrygd faller bort når stønadsmottakeren har levd i et ekteskapslignende forhold i en felles husholdning i 12 av de siste 18 månedene. Etter dagens praksis stanses utvidet barnetrygd bare 1. januar hvert år. Dette endres nå, slik at utvidet barnetrygd stanses fra måneden etter at stønadsmottaker har levd i et ekteskapslignende forhold i 12 av de siste 18 månedene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag