Gå til sidens hovedinnhold

Gjeldsordningen

Gjeldsordningsloven ble opprettet for å hjelpe privatpersoner med betydelige og varige gjeldsproblemer.

Gjeldsordningen vil vanligvis gjelde i fem år, og i den perioden skal du ha en enkel levestandard. Mest mulig skal komme kreditorene til gode. Kostbare eiendeler som ikke er nødvendige må selges. Bilen kan bare beholdes hvis du er avhengig av den i yrket, eller har nedsatt funksjonsevne. Bilen må være av nøktern standard. Også boligen må være av nøktern standard. En dyr bolig må selges, og byttes med en nøktern.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Hver sak vurderes individuelt og beløpet avgjøres ved skjønn. Dine øvrige inntekter går til boutgifter og kreditorene. Med gjeldsordningen kan du oppnå nedsettelse av renter og avdrag, forlenget betalingstid på lånet, og/eller reduksjon av lånet.

Hovedvilkårene for å få gjeldsordning

Dette må være oppfylt:

  • Du er ikke i stand til å betale gjelden, og at dette er varig. Arbeidsledige kommer derfor vanligvis ikke inn under ordningen.
  • Første krav at du selv etter beste evne forsøker å komme fram til en frivillig løsning med kreditorene. Hvis det ikke går, kan du søke namsmannen om gjeldsforhandlinger.
  • Hovedregelen er at ingen får benytte gjeldsordningsloven mer enn én gang.
  • Det må ikke virke støtende på andre skyldnere, eller samfunnet for øvrig.

Det vil ofte lønne seg å ta kontakt med kommunen. Der vil du kunne få hjelp til å få orden på de økonomiske problemene. Les mer om hvordan du kan få hjelp.

Hvis du ikke kommer noen vei, heller ikke med hjelp, går du til namsmannen. I den forbindelse må det fylles ut et skjema for søknad av gjeldsordning.

Dette må du legge frem for namsmannen

Etter at du har påvist at du har forsøkt selv, og eventuelt fått hjelp fra kommunen. Da er kravet om at du selv har forsøkt oppfylt.

Du må legge frem informasjon om kreditorene, gjeldens størrelse, dine øvrige utgifter og inntektene dine. Namsmannen kontrollerer opplysningene dine og avgjør om det skal åpnes gjeldsforhandlinger. Namsmyndighetene kan nå oppnevne en medhjelper som kan hjelpe deg i forhandlinger med kreditorene. Blir det ikke enighet om en frivillig ordning, kan namsretten vedta en tvungen gjeldsordning etter loven.

Normalt tar denne prosessen 3-5 måneder.

Hvis søknaden blir godkjent åpnes det gjeldsforhandling. Da får du beskyttelse mot kreditorpågang, og en betalingsutsettelse som varer i fire måneder.

Dette har du rett til

Du kan beholde en rimelig bolig i forhold til din familiesituasjon, men bil, hytte og andre eiendeler som ikke er nødvendige, må selges. Namsmannen oppretter trekk i lønnen din som skal gå til kreditorene, og vil ta beslag i eiendelene dine.

Får du mer penger i gjeldsordningsperioden enn antatt, kan det bli krevd at dette skal gå til kreditorene. Hvis situasjonen din forverrer seg, kan du søke namsretten om en endring i gjeldsordningen. Dersom du ikke oppfyller dine plikter etter avtalen, kan gjeldsordningen settes til side.

I gjeldsordningsperioden skal du beholde et rimelig beløp til husholdningsutgifter, klær, strøm og livsopphold. Beløpet er knyttet til grunnpensjonen, nå 85 prosent. Du får også tillegg for barn, avhengig av alderen.

Slik er de veiledende livsoppholdssatsene:

I forskriftene til gjeldsordningsloven er det oppført veiledende satser for livsopphold.

Du får også tillegg per barn, som avhenger av alder på barnet.

Disse satsene gjelder til 1. juli 2019:

Gjeldsordningssatser Per mnd Per år
Voksne
Enslig skyldner 8 658 103 896
Skyldner som forsørger ektefelle eller samboer 14 661 175 932
Skyldner som er gift eller samboer 7 330 87 960
Barn under daglig omsorg
0 – 5 år 2 771 33 252
6 – 10 år 3 675 44 100
11 år og over 4 640 55 680

Satsene blir justert hvert år med konsumprisindeksen, gjeldende fra 1.juli.

Samværsutgifter ved gjeldsordning

Hvis skyldneren har samvær med barn, kan satsene økes med tallene som står i tabellen under. Økningen er avhengig av barnets alder, og tiden på samværet.

Tillegg for samvær med barn gjelder så lenge foreldrene har underholdsplikt etter barneloven § 68.

Disse satsene gjelder til 1. juli 2019:

Alderen til barnet 0-5 år 6-10 år 11-14 år 15 år og over
Ikke samvær/samvær mindre enn samværsklasse 1 0 0 0 0
Samværsklasse 1 (2-3 netter eller 2 eller flere dager per måned) 215 312 390 450
Samværsklasse 2 (4-8 netter per måned) 712 1034 1 293 1 490
Samværsklasse 3 (9-13 netter per måned) 993 1 442 1 803 2 778
Samværsklasse 4 (14-15 netter per måned) 1 246 1 810 2 263 2 609

Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med barn nummer tre som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

Gjeldsordningsavtalen

En gjeldsordningsavtale kan være frivillig, der partene kan avtale hva de vil. Alternativet er en tvungen ordning som må følge Gjeldsordningsloven § 5. Normalt er disse avtalene veldig like.

Hvis gjeldsordningsavtalen blir mislighold kan den bli opphevet. Da kan det bli svært vanskelig å få til en avtale en annen gang.

Hvis det skjer endringer i økonomien, kan du ha rett til å få avtalen endret.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Etter at gjeldsordningsloven er over kan kreditorene kreve en tilleggsbetaling hvis du mottar arv, gevinst, gave el. Denne perioden varer i to år.

Se også:

Betalingsproblemer

Hvordan rydde opp i økonomien

Inkasso

Renter på forsinket betaling

Betalingsanmerkning

Kalkulatorer:

Livsoppholdskalkulator
Kalkulatoren beregner det maksimale nivået på et tvangstrekk, ut fra inntekter og godkjente utgifter.

Kreditoravtalekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne hvor mye du kan betale hver enkelt av kreditorene.

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.

Andre nyttige nettsteder:

Gjeldsordningsveileder
Brosjyre (i pdf) fra Barne,- og likestillingsdepartementet.

Gjeldsordningsloven
Se hele loven på Lovdata.

Veiledende livsoppholdssatser
Forskrift om livsoppholdssatsene i gjeldsordningsloven.

Gjeldsordning
Informasjon fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Søknadsskjema for gjeldsordning