- Vi har nylig jobbet med en garasjebrann, hvor det viste seg at både sikringsskap med tilhørende installasjon og elbillader var montert av huseier selv, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB, til Nettavisen.

Hun forteller at huseieren ikke hadde elektrokompetanse, og hadde derfor ikke lov til å installere dette selv. Forsikringsselskapet avdekket at det var en sammenheng mellom årsaken til brannen og at installasjonen ikke var utført forskriftsmessig.

Det gir økonomiske konsekvenser.

- Skadeomfanget ligger på om lag 450.000 kroner, og vi mener at det er grunnlag for 30 prosent avkortning i denne saken, sier Nielsen.

Fremtind er ikke det eneste forsikringsselskapet som noen ganger i året har lignende saker. Du risikerer nemlig å ikke få erstatning fra forsikringen, eller å få avkortet erstatningssummen, om du gjør elektrisk- eller VVS-arbeid som ufaglært og det skjer skader.

- Det er tydelige sikkerhetsforskrifter på dette. Det siste eksempelet vi har hatt, var en kunde som la opp rør i rør selv, og hvor det sprakk fordi koblingene ikke var satt godt nok inn i hverandre, sier Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.


Les også: Meldte luksusveska stjålet - la ut annonse på Finn.no

Tapte en halv million

Nielsen i Fremtind forteller at de har et fåtall saker hvert år hvor manglende bruk av faglærte håndverkere gir grunnlag for avkortning eller avslag på erstatning. Eksempelet med montering av elbillader er ikke det mest kostbare de har vært borti.

Hun viser til et litt eldre eksempel, som viser hvor kostbart det faktisk kan bli å gjøre elektriske arbeider og installasjoner selv.

- En enebolig ble totalskadet i brann. Skadeomfanget var stort, og kostnaden lå på omtrent 1,8 millioner kroner. Avgjørelsen vår om avkortning på 30 prosent, altså over 500.000 kroner, ble påklaget, men vi fikk medhold i Finansklagenemnda, sier Nielsen.

Forsikringsselskapet fant nemlig ut at det var årsakssammenheng mellom brannen og mangler ved det elektriske anlegget. Installasjonen var utført av kunden selv, som ikke var en faglært elektriker, og derfor fikk ikke kunden full erstatning for brannen.

Hvor ofte skader skjer grunnet ufaglært arbeid, er vanskelig å fastslå med et tall, fordi det ikke alltid er like enkelt å fange opp slike tilfeller, ifølge Nielsen.

- Vår antakelse er at det er mange skadesaker hvor det er årsakssammenheng mellom ikke-fagmessig utført arbeid og at en skade oppstår, sier hun.

Det er imidlertid opplyst i forsikringsbeviset, og i sikkerhetsforskriftene, at arbeid skal utføres etter gjeldende forskrifter, og elektro og VVS-arbeid skal utføres av godkjente håndverkere, opplyser Nielsen.

- Ved brudd på dette, og hvor kunden har vært mer enn lite å legge til last, det vil si utvist skyld, kan erstatningen etter forsikringsavtalelovens paragraf 4-8 settes ned eller falle helt bort. Finansklagenemnda har i slike saker uttalt at forsikringskunden hadde enkelt handlingsalternativ ved å la autorisert installatør gjøre arbeidet, sier hun, og påpeker:

- Det er stor risiko for skader, og nemndspraksis tilsier normalt mellom 15-50 prosent avkortning av det totale skadeomfanget.

- VVS-arbeid går igjen

I Frende Forsikring varierer også størrelsen på avkortninger av erstatningssum fra sak til sak, men skadesjef Yngve Høvig sier at 20 til 30 prosent er forholdsvis normalt. Det er imidlertid svært sjelden at skaden ikke fører til noe erstatning.

- Det er viktig å sette seg inn i og følge forskriftene i forsikringsavtalen din. Spesielt elektroarbeid som kan føre til store skader – og rett og slett være farlig, sier han.

Bryter sikkerhetsforskriftene, kan det få konsekvenser for erstatningsutbetalingen, og normalt blir den avkortet om kunden har noe skyld. De har imidlertid ikke konkrete tall på hvor mange skader som har en sammenheng med arbeid gjort av ufaglærte eller hvilke type skader det er snakk om. De har likevel en indikasjon på hva som er vanligst:

- Vårt inntrykk er at skader ved VVS-arbeid er det som går mest igjen, sier Høvig.

Høvig viser til sikkerhetsforskriftene til Frende: Elektro- og VVS-arbeider skal utføres av autorisert håndverker. Det samme gjelder annet arbeid som i henhold til lov eller forskrift kreves utført av autorisert håndverker.

Les også: Ekstrem vannskadevekst: Slik sikrer du hjemmet ditt (+)

- Skjer hvert år

Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg forsikring, sier at de ikke har tall på hvor mange av forsikringsutbetalingene som er avkortet eller nektet erstattet på grunn av uautorisert arbeid. Men det skjer noen tilfeller hvert år.

- Dette blir dyrt for kundene, som da må betale mye av skadekostnadene selv, sier han.

- Tryg har sikkerhetsforskrifter som sier at arbeid som krever autorisert håndverker som rørlegger og elektriker, skal utføres av fagkyndig personell, og det skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter, påpeker Irgens.

Årsaken til at de stiller krav til fagkyndig personell for disse arbeidene, er fordi de ser at skadepotensialet er stort dersom slikt arbeid ikke gjøres skikkelig.

- Du kan for eksempel få en stor vannskade, eller enda verre; en brannskade som fører til personskade, sier han.

- Dersom det oppstår en skade der disse sikkerhetsforskriftene er brutt, vil det medføre redusert erstatning, påpeker han.

Les også: Dette utstyret kan redde boligen din fra storbrann (+)

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If sier til Nettavisen at de har noen saker i året hvor folk ikke får dekket alle skader på hus og hjem fordi det er utført ufaglært arbeid. Clementz forteller at det tas vurderinger på om det er en årsakssammenheng mellom arbeid som er gjort og skaden som har skjedd. Hvor mye av regninga man må ta selv, vurderes ut fra graden av uaktsomhet.

Våtromsarbeid du kan gjøre selv

Bjørn Grimsrud, fagsjef i Fagrådet for Våtrom, sier at det er veldig lite du som ukyndig og uten fagkompetanse kan gjøre selv om du for eksempel skal pusse opp badet.

- Tekniske installasjoner får du ikke tukle med selv. Det innebærer arbeid med rør, ventilasjon og det elektriske, som fagpersoner må gjøre for deg, sier han.

Det eneste du kan gjøre selv uten å risikere store skader på eget ansvar, er rivningsarbeid i forkant og å rydde opp etter fagfolkene.

- Det kan du spare penger på, for det skal mye til for at du ødelegger noe da. Sørg for at vann og strøm er koblet fra før du begynner å rive gulv og vegger på badet, sier Grimsrud.

Dette bør du imidlertid avtale med bedriften som skal gjøre de tekniske installasjonene for deg.

- En annen ting du må være obs på, er at du selv har ansvaret for å skaffe dokumentasjon om du skaffer materialer selv, sier han.

Grimsrud påpeker at det er strenge regelverk på hva som er godkjent materiale etter norske forhold, og CE-merking er ikke nødvendigvis godt nok.

- For å unngå at fliser og membran sprekker eller løsner, bør du også unngå å montere vegger og gulv selv, med mindre du har fagkomptanse på dette. God stabilitet i konstruksjonene er avgjørende for et godt resultat, sier Grimsrud.

- Tenk på konsekvensene

Som du ser av faktaboksen lenger opp i saken, er det også lite av det elektriske arbeidet du kan gjøre selv. Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, direktør for teknisk seksjon i Nelfo, foreningen som organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene samt systemintegratorene, advarer.

- Det er umulig å se en feil i en elektrisk installasjon før det utgjør en reell fare for forbrukeren. Kun i svært få tilfeller kan man avdekke feil ved å se på anlegget, slik som når et lokk er misfarget eller ved at man hører «brumming» i en komponent, sier han.

- Hvis man blir fristet til å gjøre arbeid selv er det viktig å tenke på konsekvensene. Hvis man gjør en feil i en elektrisk installasjon kan det føre til brann eller strømgjennomgang, påpeker han.

Hanstad sier at du bør sørge for at elektroinstallasjonsbedriften du velger å bruke, er registrert hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt elvirksomhetsregister.

- Virksomheter som ikke er registrert her, har ikke lov til å utføre arbeid på andres elektriske anlegg, sier han.

Han påpeker at du har krav på dokumentasjon for den jobben som er gjort av en elektriker, og dokumentasjonen må du ta vare på selv.