Vassdragsmyndighetene presenterte i februar i år forslaget til ny nettleie for husholdningene. Om forslaget hadde gått igjennom, kunne det ha medført store endringer for husholdningene.

Men forslaget skapte store protester. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har derfor sendt forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet.

NVE har justert forslaget på vesentlige punkter etter høringsrunder og legger nå frem det de betegner som en enklere og mer moderat modell. De viktigste justeringene etter høringen er at de fleste husholdningskunder ikke vil få store endringer i nettleien som følge av omleggingen.

Les også: NBBL og Huseierne slakter nettleie-forslag: - De som bruker minst, rammes hardest

Droppes

NVE dropper om å innføre et effektledd for husholdninger. Videre skal næringskunder med et forbruk under 100.000 kWh per år behandles som husholdningskunde. Dette vil blant annet gjelde for ladestasjoner for elbiler med liten trafikk. Det gjør at blant annet ladestasjoner for elbiler med liten trafikk kommer bedre ut.

Nettleien består betales til kraftleverandøren som eier strømnettet og skal gå til drift og vedlikehold av kraftnettet. Denne leien består av to deler – et fastledd og et såkalt energiledd eller «fraktpris».

Energileddet baseres på faktisk forbruk. Bruker du lite strøm er denne delen av nettleien lav. Fastleddet er like dyrt uansett forbruk.

- Kunder med «normalt» forbruksmønster vil betale om lag det samme i nettleie som i dag, uten å gjøre endringer i forbruket sitt. Kunder som ønsker å endre forbruket sitt, kan redusere nettleien sin, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding onsdag morgen.

Forbrukerrådet reagerer på strømselskapets forsikring: - Lurer kundene

Presser belastningen

Effektbruk presser kapasiteten i det norske strømnettet i perioder. NVE mener at dagens nettleie gir få insentiver til å flytte strømforbruk til tider på døgnet med mindre belastning av nettet.

Utfordringen er at det norske samfunnet elektrifiseres, slik at NVE mener vi kan risikere å måtte bygge mer nett enn nødvendig.

- Det kan gi unødvendige økninger i nettleien og unødvendige naturinngrep. En slik utvikling ønsker vi å unngå, sier Lund.

Les også: Strømgigantens lokkepris: - Definitivt en dårlig deal

Gjenspeiler bruken

Prinsippet bak fastsettelsen av energileddet i nettleien er at dette skal reflektere kostnaden ved kundens bruk av nettet. Med NVEs nye forslag kan det såkalte energileddet settes høyere enn marginaltapet og kan variere over døgnet.

Det åpnes for såkalte “time of use modeller.” Øvre grense er 50 prosent av nettselskapets inntekt fra hver kundegruppe.

- Å finne gode løsninger handler ofte om å avveie hva som er saklig riktig med å finne løsninger mange kan slutte opp om, og som kan gi stabilitet. Nå får vi en modell som gir riktigere incentiver enn i dag, men som samtidig innebære små endringer for de aller fleste, hevder Lund i pressemeldingen.

Målet med endringene er å legge til rette for best mulig utnyttelse av strømnettet og en rimelig fordeling av kostnadene mellom kundene.