Etterforskningen mot den tidligere Molde-spilleren Babacar Sarr (29) som nå befinner seg i Saudi-Arabia er å regne som avsluttet etter at politiet ikke husket å varsle ham i tide om at de ville gjenåpne saken.

- Tiltalen må derfor trekkes, og saken er å anse som henlagt på grunn av bevisets stilling, i det den manglende underretning innen omgjøringsfristen medfører at henleggelsen ikke kan anses som omgjort innen fristen på 3 måneder, skriver statsadvokat Ingrid Vormeland Salte i en såkalt påtegning til saken.

Fortsettelsen er drepende: - Politiet bes om å gjennomgå sine rutiner for å sikre at ordre fra overordnet påtalemyndighet følges opp innen lovpålagte frister. Ovennevnte beklages på det sterkeste overfor alle involverte parter.

At papirrot hos politiet fører til at en voldtektssak blir henlagt, er intet mindre enn en skandale.

Saken ble første gang henlagt i april 2019 på grunn av bevisets stilling. Det betyr at politiet i sin tide mente at det var mangel på bevis.

Politiet kan også henlegge saker som intet straffbart forhold - det Store norske leksikon kaller en kvalifisert frifinnelse, da etterforskningen har frembragt bevis for at den anmeldte ikke kan ha begått lovbruddet.

Men da fornærmedes bistandsadvokat pålagde henleggelsen, ble den omgjort av statsdvokaten og sendt tilbake til politiet med ordre om ytterligere etterforskning 17. juni i fjor.

Her ble også politiet bedt om å underrette Babacar Sarr om at de ville omgjøre henleggelsen.

Og det var da tabben skjedde: Ifølge straffeprosessloven skulle Sarr hatt beskjed om omgjøringen innen 7. august i fjor. Tabben er uopprettelig fordi rettidig varsling er en absolutt betingelse for å omgjøre henleggelsen.

- Dette innebærer at det ikke var grunnlag for å foreta en ny positiv påtaleavgjørelse i saken på det tidspunkt tiltalen ble tatt ut 12. november 2019, går det frem av brevet fra Oslo statsadvokatembeter.

Hvordan kunne dette skje?

Oslo politidistrikt forklarer tabben med at beskjeden fra statsadvokaten ikke ble gitt videre i den interne kommunikasjonen mellom ulike avdelinger.

- Politiet beklager det inntrufne på det sterkeste og antar at tiltalen må trekkes da den er tatt ut etter at omgjøringsfristen er utløpt, skriver politiadvokat Iselinn Beck Håvarstein.

Saken som nå er endelig henlagt gjaldt påstander om voldtekt av samme kvinne to ganger en natt i slutten av november 2018, på to ulike hoteller. Sarr ble hentet på sin hjemmeadresse i Molde dagen etter, og har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart.

Henleggelsen som nå kommer etter den grove polititabben gjør at saken aldri blir vurdert av noen rett. Det er selvsagt en stor belastning både for kvinnen det er snakk om og for Babacar Sarr.