*Nettavisen* Økonomi.

Her er årets skatteendringer

Foto: Scanpix

I år må du passe ekstra godt på når du skal føre opp barnas formue eller inntekt, og likningsverdi av boligen din. Sjekk nyhetene her.

Fristen for å levere selvangivelsen er 30. april. Før du skriver under og leverer, er det en rekke punkter du må se ekstra nøye på. Det er nemlig innført enkelte endringer i forhold til i fjor:

Likning av barn
Regelen om likning av barns inntekt og formue er endret fra i fjor. Som hovedregel skal barn under 12 år liknes med en halvpart på hver av foreldrene når de bor sammen.

Dersom foreldrene ikke bor sammen, skal barnet liknes hos den av foreldrene det bor sammen med. Har ikke barnet bodd på samme sted hele året, kan skal den som har hatt omsorgen mesteparten av året liknes.

Barn og ungdom som er fylt 13 år ved imntektsårets utgang og som har hatt inntekt av eget arbeid, skal sende egen selvangivelse. Annen inntekt samt formue skal liknes på foreldrene på samme måte som for yngre barn.

Livsforsikring
Avkastning på sparedel av livsforsikringen i selskap innen EØS-området kan føres i selvangivelsen. Har du en forsikring i et norsk forsikringsselskap, finner du beløpet i årsoppgaven.

Du kan også føre opp tap på sparedel fra en kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning, såkalt Unit Link-forsikring. Slike tap er nå fradragsberettiget.

Salg av bolig
Fra og med inntektsåret 2004 kan samboere som har eller har hatt felles barn, få godskrevet samboerens botid. Som salg regnes også annen realisasjon.

Det vil si at du kan få godskrevet din tidligere ektefelle eller samboers botid i tidligere felles bolig, dersom det er den andre parten som flytter ut. Dette gjelder selv om den som har flyttet ut er del- eller eneeier, og om boligen blir solgt med tap.

Tidsbegrenset uførestønad
Tidsbegrenset uførestønad er skattepliktig, og skal føre i selvangivelsen. Stønaden gir dessuten rett til særfradrag.

Rimelige lån i arbeidsforhold
Normalrentesatsen er fra og med 2004 erstattet av en mormrentesats. I perioden januar til april lå rentesatsen på 3,25 prosent, mens den fra mai til april var 2,50 prosent.

Gaver til visse frivillige organisasjoner
Fra og med 2004 er også gaver til Den norske kirke fradragsberettiget. Her er den fullstendige listen over de godkjente organisasjonene.

Boligsparing for ungdom (BSU)
Det gis nå skattefradrag for innskudd i spareinstitusjon i annen EØS-stat. Gjelder dette deg, må du levere inn skjemaet «Spesifikasjon for innskudd i utenlandsk bank mv. og BSU-sparing i annen EØS-stat» (RF-1231).

Likningsverdi på bolig og fritidseiendom
Det skal ikke gjøres noen generell reduksjon av likningsverdien for inntektsåret 2004 i forhold til likningsverdien for inntektsåret 2003. Du skal ikke lenger runde til nærmeste hundre, men til nærmeste hele krone.

Utland
Det er innført nye regler for når en person blir skattepliktig som bosatt i Norge ved innflytting. I tillegg er det nye regler for når skatteplikten som bosatt i Norge opphører ved flytting til utlandet. For mer informasjon kan du se under punktet «Utland» i rettledning for lønnstakere og pensjonister fra Skatteetaten.

Utdelinger fra aksjeselskap/ fritaksmetode
Det er innført nye regler for selskapsaksjonærer og liknende for inntektsåret 2004. Det er nå skattefrihet for utdelt utbytte og gevinst ved realisasjon av aksjer, og ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer.

Reglene gjelder imidlertid bare for selskapsaksjonærer og liknende aksjonærer. For personlige aksjonærer gjelder reglene som før.

For personlige aksjonærer er det i år innført en overgangsregel som innebærer at du innen 31.12.05 kan overføre samtlige av dine aksjer i samme selskap til et nystiftet aksjeselskap eller lignende. Dette skjer på visse vilkår uten at realisasjonsbeskatning utløses.

Du finner mer informasjon på www.skatteetaten.no .

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag