– Det har vekket sterke reaksjoner blant våre medlemmer, sier Christopher Beckham, forbundsleder i Handel og Kontor (HK), til Nettavisen.

Onsdag skrev Nettavisen at sjefene i Coop Midt-Norge og Coop Øst har svært gode lønnsavtaler, noe som kom fram under «Debatten» på NRK tirsdag. Mens Coop skryter av at de er eid av sine medlemmer og er «Litt ditt», mener medlemstillitsvalgt Finn Pedersen at medlemmene ikke har noe de skal ha sagt.

Nå har Nettavisen sjekket lønningene til administrerende direktør i flere av samvirkelagene.

– Coop-ansatte opplever en bunnløs fortvilelse og forbannelse over toppledernes lønninger. Her er det noen som har sovet i timen, og det er styrene som har gitt direktørene de høye lønningene, sier Beckham.

Det er alle samvirkelagene som eier Coop Norge. Det er igjen samvirkelagenes styrer, som er valgt av medlemmene, som ansetter direktør og fastsetter deres lønninger. Direktørene for hvert samvirkelag sitter også i styret for Coop Norge SA, og det var dette styret som ansatte konsernsjef Geir Inge Stokke.

Tallene vi presenterer under er hentet fra årsberetningen for 2019, da ikke alle samvirkelagene har gått ut med 2020-tallene ennå.

Coop Midt-Norge

Coop Midt-Norge hadde 213.448 medlemmer i 2019, og 248.000 medlemmer i 2020.

Administrerende direktør: Torbjørn Skei, også styrets nestleder i Coop Norge SA.

 • Lønn: 4,899 millioner kroner
 • Pensjon: 5,721 millioner kroner
 • Annen godtgjørelse: 641.000 kroner

Totallønn inkl. pensjon: 11,261 millioner kroner i 2019.

Lønn og pensjon delt på antall medlemmer: 52,7 kroner per medlem. Tar vi utgangspunkt i at han hadde samme lønn og pensjon i 2020, hadde han 45,4 kroner per medlem.

Administrerende direktør har samme avtale om resultatbonus (annen godtgjørelse) som alle faste ansatte, som ifølge Trønder-Avisa tilsier en bonusutbetaling på mellom 50-60 prosent av månedslønna til den enkelte.

Skei har videre avtale om, på frivillig basis, å fratre ved 62 år, med en livsvarig pensjon som utgjør to tredjedeler av sluttlønna. Denne avtalen gir også ektefelle rett på definerte ytelser på visse vilkår.

Les også: Finn - en modig mann. Hva så med ledelsen i Coop Midt-Norge?

Coop Øst

Coop Øst hadde 402.773 medlemmer i 2019.

Administrerende direktør: Tore Tjomsland, også styreleder i Coop Norge SA

 • Lønn (adm. dir.) og honorarer (styret): 3,831 millioner kroner
 • Pensjon: 4,751 millioner kroner
 • Andre ytelser inkl. fordel firmabil 226.000 kroner

Totallønn inkl. pensjon: 8,8 millioner kroner i 2019.

Lønn og pensjon delt på antall medlemmer: 21,8 kroner per medlem.

Administrerende direktør har avtale om å fratre ved fylte 62 år. Han vil da motta en samordnet driftspensjon som skal utgjøre 66 prosent av fast lønn. Avtalen gir ektefelle rett på definerte ytelser under visse vilkår.

Tjomsland har avtale om etterlønn i 24 måneder utover oppsigelsestiden ved oppsigelse fra selskapets side. Lønn eller vederlag fra annen arbeids- eller oppdragsgiver opptjent i den periode etterlønn utbetales kommer til fradrag i etterlønnen.

Coop Sørvest

Coop Sørvest hadde 211.358 medlemmer i 2019.

Administrerende direktør: Tore Klovning, også styremedlem i Coop Norge SA.

Lønn: 2,852 millioner kroner

Innskuddspensjon: 57.000 kroner

Andre ytelser: 231.000 kroner

Totallønn inkl. pensjon: 3,14 millioner kroner i 2019.

Lønn og pensjon delt på antall medlemmer: 14,8 kroner per medlem.

Klovning har i tillegg til selskapets kollektive pensjonsordning, en særlig avtale om ytelsesbasert pensjon som skal dekke 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Avtalen inneholder uføredekning og ektefellepensjon.

Coop Vestfold og Telemark

Coop Vestfold og Telemark hadde 119.287 medlemmer i 2019.

Administrerende direktør: Anne Berg Behring, også styremedlem i Coop Norge SA.

Lønn og honorarer: 1,687 millioner kroner

Pensjonsforpliktelse: 159.000 kroner

Annen godtgjørelse: 187.000 kroner

Totallønn inkl. pensjon: 2,033 millioner kroner i 2019.

Lønn og pensjon delt på antall medlemmer: 17 kroner per medlem.

Behring har i tillegg selskapets kollektive pensjonsordning, en pensjonsavtale som trer i kraft ved 67 år, med mulighet for avgang ved 64 år. Videre har Behring leder avtale om ett års etterlønn ved avgang dersom styret krever avslutning av arbeidsforholdet.

Coop Nord

Coop Nord hadde 98.000 medlemmer i 2019, og 102.393 medlemmer i 2020.

Administrerende direktør: Yngve Haldorsen, også styremedlem i Coop Norge SA.

2019-tallene:

 • Lønn og styrehonorar: 2,758 millioner kroner
 • Pensjonsutgifter: 696.000 kroner
 • Andre ytelser: 222.000 kroner

Totallønn inkl. pensjon for 2019: 3,676 millioner kroner.

Delt på antall medlemmer i 2019: 37,5 kroner per medlem.

2020-tallene:

 • Lønn og styrehonorar: 2,668 millioner kroner
 • Pensjonsutgifter: 398.000 kroner
 • Andre ytelser: 187.000 kroner

Totallønn inkl. pensjon for 2020: 3,253 millioner kroner.

Delt på antall medlemmer i 2020: 31,7 kroner per medlem.

I årsmeldingen for 2020 står det at det er etablert tjenestepensjonsordning etter loven om obligatorisk tjenestepensjon, og alle ansatte er tilknyttet ordningen.

Styrehonorar er utbetalt med kr 0,729 millioner i morsselskapet, det er ikke utbetalt styrehonorar i datterselskapene.

Haldorsen har i tillegg til ordinær kollektiv pensjonsordning en individuell innskuddsbasert pensjonsavtale som gir årlig kapitaltilskudd på 22,1 prosent av lønn over 12G. Videre foreligger det en avtale om etterlønn tilsvarende 18 måneders lønn.

Les også: Så mye sparer du på dagligvarekjedenes fordelsprogram (+)

Coop Finnmark

Coop Finnmark hadde 28.709 medlemmer i 2019 og 30.000 medlemmer i 2020.

Administrerende direktør: Jan-Ivar Alsén, også styremedlem i Coop Norge SA.

2019:

 • Lønn: 2,054 millioner kroner
 • Pensjonsinnskudd: 879.638 kroner
 • Andre ytelser: 248.475 kroner

Totallønn inkl. pensjon for 2019: 3,18 millioner kroner.

Delt på antall medlemmer: 110,85 kroner per medlem.

2020:

 • Lønn: 2,123 millioner kroner
 • Pensjonsinnskudd: 903.444 kroner
 • Andre ytelser: 226.131 kroner.

Totallønn inkl. pensjon for 2020: 3,25 millioner kroner.

Delt på antall medlemmer: 108,42 kroner per medlem.

Ved beregning av innskuddspensjonen er det tatt utgangspunkt i 66 prosent ytelse frem til fylte 77 år, fordi han tidligere hadde en 66 prosent ytelsesordning frem til fylte 77, får Nettavisen opplyst fra styreleder Bjørn Roald Mikkelsen.

Alsén har i tillegg fri bil, telefon, avis, supplerende tilleggspensjon og driftspensjon som gir rett til fratredelse ved fylte 60 år. Direktørene har en oppsigelse og etterlønnsavtale på 18 måneder.

Coop Nordvest

Coop Nordvest hadde 153.011 medlemmer i 2019.

Administrerende direktør: Arild Sørlien, som også sitter i styret til Coop Norge SA.

 • Lønn: 2,370 millioner kroner
 • Pensjonsinnskudd: 24.000 kroner
 • Andre godtgjørelser: 393.000 kroner

Totallønn inkl. pensjon for 2019: 2,787 millioner kroner.

Delt på antall medlemmer: 18,21 kroner per medlem.

Sørlien har, utover AFP og OTP-ordninger, en pensjonsavtale som trer i kraft ved 67 år, med mulighet for avgang ved 64 år etter søknad. Det er også en avtale om seks måneders lønn utover oppsigelsestid dersom styret krever avslutning av arbeidsforholdet.

Coop Innlandet

Coop Innlandet hadde 96.277 medlemmer i 2019.

Administrerende direktør: Dag Roger Rinde

 • Lønn: 2,193 millioner kroner
 • Annen godtgjørelse: 158.720 kroner
Totallønn: 2,351 millioner kroner i 2019.

Delt på antall medlemmer: 24,42 kroner.

Det foreligger ingen forpliktelser til særskilt vederlag ved opphør eller endring av stilling for administrerende direktør utover gavepensjon. Fra fylte 62 år til fylte 67 år skal Rinde motta 67 prosent lønn.

Rinde har ingen avtaler om bonus eller overskuddsdeling.

– Ikke slik Coop-modellen er

De siste dagene har Handel og Kontor, som organiserer blant annet butikkansatte, mottatt en rekke henvendelser fra fortvilte ansatte.

– Jeg snakket med en som sa at det er mer riktig å si at Coop er «Litt ditt, aller mest direktørenes», sier forbundsleder Beckham.

Beckham forteller at mange som jobber innen Coop-systemet, ut i butikkene, har minstelønnsavtaler, samtidig som det er de som utsetter seg for smitte under pandemien. Det er også mange som kun har deltidsjobb, og ikke klarer å få fulltidsstilling.

Derfor reagerer de både på lønningene og pensjonsordningene til direktørene. Totallønn inkludert pensjon spriker fra rundt to og til over 11 millioner kroner året.

– Det er hårreisende. Jeg tror ikke dette er akseptert fra verken medlemmene i Coop eller ansatte, sier han.

– Det er jo ikke slik modellen til Coop egentlig er, det skal være felleskap, samhold og at alle tjener på å holde sammen. Slik er det ikke når sjefene skal tjene 11 millioner kroner, sier Beckham frustrert.

Nå som HK-medlemmenes tillitsvalgte er blitt gjort mer oppmerksomme på topplønningene, kommer de nå til å være mye mer skjerpet i lønnsoppgjørene, tror Beckham.

Les også: – Nedstengingen er en gavepakke til dagligvarebransjen

– Kunne fått gode direktører uansett

Som Nettavisen også omtalte onsdag, forsvarer styreleder i Coop Øst og Coop Midt-Norge de høye lønningene og gode pensjonsavtalene til sjefene.

– Vi trenger dyktige og kompetente ledere og vi konkurrerer med andre store bedrifter om de beste lederne. Styret er av den oppfatning at dagens lønnsnivå for adm.dir. er i tråd med ansvar, størrelse og kompleksitet, sier styreleder Lisbeth Bull Husby i Coop Midt-Norge til Nettavisen.

Hun viser også til at betingelsene i Coop er og skal være konkurransedyktige, men ikke markedsledende, og at det er en stor virksomhet Skei leder.

Styreleder og medlemstillitsvalgt Torill Johnsen i Coop Øst sa under «Debatten» på NRK at man må betale godt for å få flinke folk til å lede samvirkelagene, samt betale en markedsbasert lønn.

Det reagerer HK-leder Beckham på.

– Hva er en markedsbasert lønn? Det er mulig å få gode direktører uten å høye lønninger, sier han.

– Her må styrene sette seg ned og diskutere hvilke lønnsvilkår de ønsker å ha i samvirkelagene. Dessuten burde tillitsvalgte for butikkansatte vært med på lønnsdiskusjonene før direktørene ble ansatt, påpeker han.

– Et bilde på forskjells-Norge

Lars Mørkved, debattredaktør i Namdalsavisa (NA), skrev torsdag et innlegg om debatten rundt lønnsutviklinga til Coop-direktørene. Han mener de høye summene til direktørene bare beviser det mange egentlig allerede vet.

– Coop-direktørene tjener seg søkkrike, og de har pensjonsavtaler om fratredelse og utbetaling som er så langt unna hverdagen til folk flest som det er mulig å komme. Det vil si kundemassen til Coop, sier han til Nettavisen.

Han synes ikke det er rart at namsosingen Finn Pedersen, som tidligere medlemstillitsvalgt i Coop, reagerer.

– Når en direktør tjener 13 ganger mer enn sine ansatte, uten selv å ha skutt egenkapital utenom sin egen arbeidskraft, er det bare et bilde på forskjells-Norge, sier Mørkved.

Samtidig synes han det er ganske overraskende at dette skjer i en matvarekjede som i utgangspunktet var knyttet opp mot fagbevegelsens tanker om blant annet rettferdig fordeling.

– Det er ikke slik samfunnet fungerer lenger. Nå er det klirrende mynt i kassa som står øverst på behovspyramiden, sier han.