Ansatte i Nav er blant dem som virkelig har fått merke at finanskrisen har inntatt Norge. Direktør i arbeid- og velferdsetaten, Tor Saglie, har onsdag gått ut å beklaget situasjonen ovenfor brukere.

Sjekk hvor ille Nav-krisen rammer ditt fylke lenger ned i artikkelen!

- Lange køer
I månedsskifte januar/februar meldte blant andre Nav-kontorene i Oslo og Hordaland om saksbehandlingstid for dagpenger opp mot åtte uker.

Nav er i krise og Nettavisen har kontaktet samtlige Nav-fylkeskontor i landet for å sjekke gjennomsnittlig ventetid på følgende stønader:

 • Eneforsørgerbidrag
 • Dagpenger
 • Barnebidrag
 • Yrkesretta attføring
 • Sykepenger

Dette er hva fylkene som svarte kunne melde:

- Vi er presset
Hordaland er, sammen med Oslo, det fylket i landet hvor krisen rammer hardest. Situasjonen skal være noe bedret, men fortsatt arbeider Nav sentralt med å sette inn store styrker for å få ventetiden ned.

- Saksbehandlingstiden på dagpenger var på et tidspunkt oppe i sju til åtte uker. Nå har vi klart å redusere den til normtidskravet, det vil si at 80 prosent av sakene blir behandlet innen tre uker, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Hope i Hordaland Nav.

Navs mål for behandlingstid av søknader om dagpenger er 80 prosent innen 21 dager.

- Kontorene er i en presset situasjon for tiden og det jobbes hardt for å få ned ventetiden, legger Hope til.

Nå jobber kontorene med å få unna de eldste og mest kritiske sakene.

- Vi gjør vårt beste for å prioritere saker der bruker står uten penger til livsopphold. Flere tiltak har blitt iverksatt for å få ned ventetiden både på dagpenger, sykepenger og uføre, sier Hope.

- Vi har opprettet team som skal konsentrere seg om å få unna de eldste sakene, og vi har fått bistand fra direktoratet, legger hun til.

Lang ventetid
Og slik ser saksbehandlingslisten ut i Hordaland, målt i ventetid:

 • Eneforsørgerbidrag: 3 måneder
 • Dagpenger: 3 uker
 • Barnebidrag: 6 måneder
 • Barnebidragsforskudd: 2 måneder
 • Attføringsstønad: 6 uker
 • Sykepenger: 4 uker

- Satt inn de kluter vi har
Også i Vestfold ligger stønadsutbetalingene noe etter skjema, men kommunikasjonsrådgiver Bernhard Grønnevik sier de har rimelig bra kontroll på situasjonen.

Grønnevik selv har redusert sin stilling som kommunikasjonsrådgiver til 50 prosent, og bruker resten av stillingen sin for å behandle dagpengesøknader.

- Vi har satt inn de kluter vi har og foreløpig går det bra, sier Grønnevik til Nettavisen.

Om situasjonen blir verre, er Grønnevik likevel ikke bekymret.

- Hvordan det blir er umulig å si nå, men vi har nok noe å gå på enda, legger han til.

Og slik ser saksbehandlingslisten ut i Vestfold målt i ventetid:

 • Eneforsørgerbidrag: inntil 2 måneder
 • Dagpenger: 3 uker
 • Barnebidrag: 2-3 måneder

Grønnevik melder at det ikke er noen forsinkelser innenfor yrkesretta attføring i Vestfold, og heller ikke på sykepengeutbetalinger til enkeltperson. Sykepengerefusjon til arbeidsgiver derimot, erkjenner Grønnevik at det er noe etterslep på.

- Mest permitteringer
Også i Møre og Romsdal melder Nav at de merker økende ledighet, men at det til nå er mest permitteringer.

- I forhold til brukerhenvendelser er det størst trykk på sykepengeområdet. Derfor jobbes det nå målrettet med å ta ned søknadsmengden på dette området ved tilføring av flere ressurser, sier fylkesdirektør i Nav Olaug Flø Brekke, til Nettavisen.

Saksbehandlingslisten i Møre og Romsdal ser slik ut, målt i ventetid:

 • Dagpenger: 3 uker
 • Attføringsstønad: 3 uker
 • Barnebidrag: 2,2 måneder
 • Enslige forsørgere: 1,1 måned
 • Sykepenger: 1 måned

- Vi beklager
Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie gikk i dag offentlig ut å beklaget situasjonen ved flere Nav-kontorer.

- Vi beklager at saksbehandlingstiden enkelte steder er altfor lang. Dette har gått ut over dere som er våre brukere. Vi har derfor bedt om og allerede satt inn ekstra ressurser for å bedre situasjonen, skriver han i en pressemelding.

Økende arbeidsledighet og høyt trykk på omstillingene i Nav, har enkelt steder i landet medført store økninger i saksbehandlingstidene. Dette gjelder spesielt behandlingen av dagpengesøknader i Hordaland, Østfold og Oslo.

- Vi ser alvorlig på situasjonen, og vi har satt inn egne team som jobber med å få ned ventetiden. Vi er også i tett dialog med departementet, sier Tor Saglie. Han viser til at Nav allerede har fått midler til 320 nye stillinger, men at dialogen blant annet går på en ytterligere styrking av ressurssituasjonen og de økonomiske rammene for å gjennomføre reformen i tråd med intensjonen.

Saglie understreker at de ansatte ved Nav-kontorene jobber knallhardt for å gi alle våre brukere best mulig hjelp og bistand. Flertallet av fylkene melder om at de har god kontroll, og på de fleste områder får brukerne den hjelpen de skal ha.

- Derfor kan vi sette inn ekstra ressursene der behovet er størst, og vi håper at dette vil bedre servicen både på kort og lang sikt, legger han til.

Bidrag og aleneforsørgere
Men det er ikke bare dagpengene som sinker. Også behandlingstiden på barnebidrag og ytelser til enslige forsørgere utfordrer tålmodigheten flere steder.

NAV bruker begrepet «normtid» i stedet for «saksbehandlingstid,» og understreker at dette ikke er det samme.

Normtid : For flere ytelser er det fastsatt krav til normtid. Dette innebærer at 75 prosent av sakene som produseres skal behandles innen normtiden. Normtiden gjelder bare søknader, og den varierer fra ytelse til ytelse. Det er ikke alle ytelser som har krav til normtid.

Beregnet normtid: Den tiden det faktisk tok å behandle de 75 prosent raskeste sakene denne perioden.

Fylkesvis oversikt over gjennomsnittlig behandlingstid på barnebidrag og ytelser til enslig forsørger:

Fylke

Normtid (mnd)

Beregnet normtid (mnd)

Østfold

1

2,6

Akershus

1

1,8

Oslo

1

1,9

Hedmark

1

3,2

Oppland

1

1,6

Buskerud

1

1,9

Vestfold

1

1,6

Telemark

1

1,4

Aust-Agder

1

1,3

Vest-Agder

1

1,5

Rogaland

1

1,8

Hordaland

1

3,4

Sogn og Fjordane

1

1,9

Møre og Romsdal

1

1,1

Sør-Trøndelag

1

1,6

Nord-Trøndelag

1

2,0

Nordland

1

2,0

Troms

1

1,8

Finnmark

1

2,3

- Ja til hastebehandling
Statsminister Jens Stoltenberg åpner for at dagpenger kan utbetales før den byråkratiske behandlingen er ferdig. På denne måten skal arbeidsledige kunne få penger alt etter to uker.

Det var under spørretimen i Stortinget i dag at statsministeren svarte direkte på spørsmål fra partileder i Venstres Lars Sponheim.

- Jeg synes det er en god idé, men vi trenger noen dager på å vurdere en slik ordning, svarte Jens Stoltenberg.

- Vi gjør det veldig bra
Men ikke alle steder er situasjonen like ille. I motsetning til løpende negativ utvikling i flere ulike hjørner av landet, er meldingen fra fylkeskontoret Nav i Nordland, slående positiv.

Her skjer utbetalingene nesten før tiden, skal vi tro kommunikasjonsrådgiver Bettina Andersen.

- Vi gjør det veldig bra ved våre kontorer i Nordland, noe vi er svært takknemlige for med tanke på situasjonen i landet ellers, sier Andersen til Nettavisen.

- Vi merket veldig stor trøkk i januar, og saksbehandlingstiden gikk noe opp. Nå er den imidlertid tilbake mot to uker. Vi vil tilpasse vår kompetanse etter situasjonen. Blant annet har vi tidligere ikke hatt overtid, men det har vi nå innvilget. Vi har i tillegg mange ledere som kan jobbe, sier Andersen.

- Foran skjema
Også Rogaland melder at de har situasjonen under kontroll, og faktisk ligge foran skjema på flere områder.

 • Eneforsørgerbidrag: 1,5 måneder
 • Dagpenger: I underkant av 2 uker
 • Barnebidrag: 2,8 måneder
 • Attføringsstønad: 2,5 uker
 • Sykepenger: 2 uker

- Tilbakemeldingene fra kontorene i Rogaland er i hovedsak positive. Det er stor vilje i organisasjonen. I Rogaland er det fokus på NAV- reformen og på livsoppholdsytelser. Inntektssikring er et av våre viktigste arbeidsområder nå. Vi skal ha en saksbehandlingstid som sikrer utbetaling til riktig tid, sier direktør i Nav Rogaland, Bjørn Sæstad.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi