Gå til sidens hovedinnhold

Høyesterett tvinger egoistiske syklister til å ta hensyn til andre trafikanter

Høyesterett pålegger syklister å tenke på andre før de velger å sykle i kollektivfeltet og sinke busstrafikken.

Den fornuftige dommen fra Høyestrett bekrefter en normal følelse av vanlig folkeskikk: Før en syklist velger å legge seg foran bussene i kollektivfeltet i stedet for å sykle en liten omvei, må vedkommende vurdere ulempene for alle andre.

Konklusjonen til Høyesteretts førstevoterende er tydelig: «Eg finn grunn til å nemne at konklusjonen ikke inneber at det i praksis er forbode å sykle i kollektivfelt. Men på den same måten som saktekøyrande vegfarande på tronge veger må svinge av med jamne mellomrom for å sleppe trafikken forbi, må ein etter omstenda finne seg i å måtte sykle ein annan stad for å unngå å skapa kø».

Jeg tror de fleste intuitivt er enig med Høyesterett i at vanlig folkeskikk tilsier at du ikke setter dine egne interesser av å spare noen få sekunder, foran flere hundre busspassasjerer og andre som skal hjem fra jobb.

I den aktuelle saken valgte syklisten å sykle i kollektiveltet på E 18 ut fra Oslo cirka klokken 16.30. - Som følge av syklingen fortettet trafikken seg og det oppstod kø bak ham, og han hindrer således trafikkflyten på stedet. I tillegg fremkalte han potensielt trafikkfarlige situasjoner for seg selv, het det i forelegget Politiet skrev ut i oktober 2018.

Men syklisten ga seg ikke, og han fikk medhold i Tingretten. Derimot ble han dømt i Lagmannsretten til å betale en bot på 8.500 kroner. Men syklisten stod på sitt og anket dommen til Høyesterett. Men der fikk han altså ikke medhold.

Juridisk handler saken om hvordan veitrafikklovens paragraf 3 skal tolkes opp mot de vanlige trafikkreglene, som sier at det er lov å sykle i kollektivfelt. Veitrafikkloven sier nemlig at «enhver skal ferdes hensynsfullt (...) slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Det sentrale ordet er unødig, og det må tolkes ut fra situasjonen. Poenget er at alle trafikanter må ta hensyn til andre, og godta en viss innskrenking av sin egen rett. I dette tilfellet kunne syklisten valgt å gjøre som de aller fleste andre - nemlig å syklet på gang- og sykkelveien som går parallelt med E 18 (Mosseveien).

Samlet kommer Høyesterett til at ulempene for syklisten ikke oppveier hensynet til trafikkflyt, og at han dermed har hindret annen trafikk unødig. Det er etter mitt syn en fornuftig avveining som lar seg begrunne ikke bare ut fra lovens bokstav, men også ut fra vanlig folkeskikk. Høyestrett tvinger altså «ego-syklistene» til å ta hensyn til andre trafikanter, og det skulle egentlig bare mangle.

Dermed har landets høyeste domstol slått fast at selv om syklister har en normal rett til å sykle i kollektivfeltet, så må de fortløpende vurdere om syklingen skaper en uheldig kø i kollektivfeltet.

PS! Hva mener du? Er du enig med Høyestrett, eller synes du at det bør være syklistenes rett å holde seg i kollektivfeltet uansett om de skaper kø? Skriv et leserinnlegg!

Kommentarer til denne saken