Torsdag la Arbeiderpartiet frem en liste på 40 punkter som de ønsker å prioritere å gjennomføre i løpet av sine første 100 dager, hvis de vinner valget til høsten.

Punkt nummer 21 på denne listen er et skatte- og avgiftskutt som bare skal gjelde for «distrikts-Norge»:

Øke CO2-avgiften og samtidig kutte tilsvarende i andre skatter eller avgifter. Vi vil skjerme bensin og diesel i distrikts-Norge for økning.

Avgiften er en krone per kjørte mil

CO2-avgiften varierer i dag betydelig mellom hva som skattelegges, men utgangspunktet er i dag 591 kroner per tonn - pluss merverdiavgift.

En kraftig økning av CO2-avgiften er det enkeltstående viktigste grepet dagens regjeringen har lagt til grunn for å nå klimamålene i 2030. Målet er at den skal økes til 2000 kroner per tonn CO2.

For 2021 er avgiften på drivstoff inkludert merverdiavgift på 1,71 kroner for bensin og 1,98 kroner for diesel. Grovt sett betyr det at CO2-avgiften i dag tilsvarer en krone per kjørte mil med en gjennomsnittlig bensin- eller dieselbil.

Les også: Bensin og diesel er nå nesten helt dødt i Norge

Avgiftskutt bare til distriktene

I sitt løfte sier ikke Arbeiderpartiet om hvor mye CO2-avgiften skal økes, men sier at det skal føles med tilsvarende avgiftskutt på andre områder.

Samtidig gjør de det klart at «Distrikts-Norge» skal skjermes mot avgiftsøkningen. Det betyr at de vil få reduserte skatte- og avgiftssatser, men ikke økt CO2-avgift.

Det betyr også at områder som skal skjermes, vil få et annet avgiftsnivå. Hvilke områder som inkluderes i «Distrikts-Norge» er uklart.

Beskrivelsen er omtrent lik med hva Ap skriver i sitt nye partiprogram:

«Effekten med økt CO2-avgift på bensin- og dieselprisene skal reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres for å sikre at utslippskutt fra transport er sosialt og geografisk rettferdig. Dette skal sikre at effekten på pumpeprisen blir begrenset.»

- Vi vil gradere innføring av den CO2-avgiften ut fra hvor det er realistisk å få nullutslipp, og gjøre det skiftet. Du og jeg som bor i denne byen kan gjøre det veldig lett. Vi kan lade i garasjen i borettslaget og det er punkter rundt i byen hvor vi kan lade på. Andre steder er det ikke sånn. Så kan vi gradvis se at den CO2-avgiften vil gjelde for flere, etter hvert som vi bygger ut ladeinfrastruktur, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Nettavisen.

- Et av punktene i den planen (punkt 19, journ.anm) er at de dyreste elbilene ikke skal ha subsidier, og pengene vi sparer på det skal vi bruke på å bygge ut mange flere ladestasjoner rundt om i landet. Da korter vi ned veien til at flere kan få langtrekkende nullutslippskjøretøy.

I sitt partiprogram skriver partiet at de ønsker å innføre full merverdiavgift på hele kjøpssummen over 600.000 kroner på en ny elbil.

Les også: Morten opplever voldsomt vekst: Porsche-salget er nesten femdoblet - men nå kan prisen øke med 300.000 kroner

Dette er hele 40-punktslisten:

 1. Doble fagforeningsfradraget til 7 700 kroner.
 2. Øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15 000 kroner.
 3. Redusere barnehageprisen med 2800 kroner i året.
 4. Innføre 5 timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger.
 5. Redusere fergeprisene på riksvegferger og fylkesvegferger. I løpet av perioden vil vi halvere prisen.
 6. Kutte i overprisede gebyrer, som for eksempel for ungdom som skal ta teoriprøve eller foto til førerkort eller personer som flytter og må registrere endringer i eiendommen sin.
 7. Gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige.
 8. Sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet.
 9. Forbedre ordningen med brillestøtte for barn.
 10. Stanse anbudsutsetting i jernbanen.
 11. Avslutte privatiseringen av renholdet i forsvaret.
 12. Stoppe høyrepartienes privatiseringsreformer i helse- og omsorgssektoren.
 13. Stoppe utsalget av Statskogs eiendommer.
 14. Fastsette et eksportmål på 50% økning i eksporten utenom olje og gass til 2030, og sette ned et partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og virkemidler for å nå dette målet.
 15. Sørge for et mer aktivt statlig eierskap og starte arbeidet med en ny eierskapsmelding slik at statlig kapital og eierskap bidrar til økt eksport, utviklingen av nye grønne verdikjeder og flere arbeidsplasser.
 16. Sette NAV i stand til å følge opp unge ledige mye tettere ved å øke bruken av lønnstilskudd og øke bemanningen.
 17. Opprette et eget program for å forenkle og gjøre tilgjengelig virkemiddelapparatet for små og mellomstore bedrifter som søker støtte.
 18. Legge fram en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip.
 19. Innføre moms på de dyreste elbilene for å bevilge penger til ladestasjoner slik at alle kommuner skal ha minst én hurtigladestasjon.
 20. Sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene i fremtiden, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.
 21. Øke CO2-avgiften og samtidig kutte tilsvarende i andre skatter eller avgifter. Vi vil skjerme bensin og diesel i distrikts-Norge for økning.
 22. Fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser.
 23. Forby innleie som fortrenger faste ansettelser.
 24. Sørge for faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger ved å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv.
 25. Styrke retten til heltid i lovverket.
 26. Stanse frislippet i taxinæringen, og starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.
 27. Gi kommunene mulighet til å ansette flere lærere, tilby flere barnehageplasser og bygge ut eldreomsorgen ved å øke kommunenes budsjetter. Vi vil foreslå totalt minst 5 milliarder kroner i realvekst i kommunenes frie inntekter i 2022.
 28. Starte arbeidet med en bo-hjemme-reform for pleietrengende eldre, med flere ansatte i pleie og omsorg, storsatsing på aktivitetstilbud for eldre, satsing på velferdsteknologi og flere tilrettelagte boliger.
 29. Styrke sykehusene og den medisinske beredskapen. Vi vil bevilge penger til sykehusene slik at vi kan ta igjen behandlingsetterslepet for alvorlige sykdommer som kreft etter koronapandemien.
 30. Korte ned listelengden til fastlegene for å løse fastlegekrisen ved å øke basistilskuddet pr. innbygger. Vi vil også etablere nye rekrutteringshjemler.
 31. Bevilge penger til lavterskel psykisk helsehjelp, slik at kommunene kan gi slik hjelp uten krav om henvisning.
 32. Oppheve de siste årenes innskrenkinger i kvinners rett til selvbestemt abort.
 33. Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år, innføre halv pris for tannhelsebehandling for personer i alderen 22-25 år og sørge for egne støtteordninger for tannhelse til de med dårligst råd.
 34. Gi kommunene rom til å ansette flere lærere og stanse avskilting av lærere som er utdannet før 2014.
 35. Starte en sterk satsing på fagutdanning, med satsing på lærere og utstyr, krav til lærlinger i offentlig sektor og sette et mål om garanti for læreplass til alle som trenger det i løpet av perioden.
 36. Innføre full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett i budsjettet for 2022. Frivilligheten og idretten skal bruke pengene sine på utstyr og aktivitet, ikke på å betale moms.
 37. Sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i alle deler av landet.
 38. Starte gjennomføringen av et nytt kulturløft som kommer hele landet til gode, der kulturens andel av statsbudsjettet gradvis skal økes til 1%.
 39. Sette ned en lederlønnskommisjon for statlige lederlønninger og lønninger i selskaper der staten er majoritetseier. Kommisjonen skal se lønninger, bonusordninger og godtgjørelser i sammenheng, og analysere hvorfor lønnsutviklingen på toppnivå har fått fortsette, på tross av tidligere vedtatte retningslinjer.
 40. De som tjener mindre enn 750 000 i året skal betale mindre i skatt, mens de som tjener over skal betale mer. 8 av 10 vil få lavere inntektsskatt med Arbeiderpartiet. Samtidig vil vi sørge for at de rikeste bidrar med en rettferdig andel til fellesskapet gjennom formuesskatten.