Lederen i fagforbundet for industri og energi, Leif Sande, krever at regjeringen straks kommer med ekstra krisetiltak.

- Det haster, for regjeringen har vært for passiv. Tradisjonsrike norske næringer trenger drahjelp som følge av den globale økonomiske krisen, sier Leif Sande til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Forbundslederen i Industri Energi krever bedre permitteringsregler, bransjerettet videreutdanning og etterlyser statlig bidrag til bygging av gassrørledningen til Grenland.

- Vi mener at staten må ta både et økonomisk og organisatorisk ansvar for at det blir bygget gassrørledning til Grenland, innover på Østlandet og så over til Sverige og kontinentet, sier Sande.

Permitteringsreglene
Han krever at myndighetene nå setter i gang spesielle krisetiltak overfor bransjer som nå rammes av oppsigelser og permitteringer.

- Regelverket for permitteringer må forbedres. Det er tross alt bedre at folk blir permittert enn oppsagt. I dag er det for dyrt for arbeidsgiverne å permittere, sier Sande.

Bedriftene har i dag lønnsplikt i ti dager ved permitteringer. Industri Energi vil halvere lønnsplikten til fem dager og utvide perioden for dagpenger fra 30 uker til minst 52 uker.

Videreutdanning
For å lette omstillinger i næringslivet ber Sande videre om at det blir satt av penger til bransjerettede programmer for etter- og videreutdanning.

- I permitteringsperioden må ansatte kunne sikres deltakelse i videreutviklingsprogrammer direkte relatert til bransjen. Her bør det eksempelvis gis skolering i design, innovasjon, markedsføring og internasjonalisering, sier forbundslederen. Han viser spesielt til problemene som industrien innen møbel, glass og keramikk nå er oppe i.

- Skattefritak for firmagaver kan bidra til økt omsetning for tradisjonell norsk småindustri innenfor glass, keramikk og porselen, sier Sande.

Industrikraft
Han tar videre til orde for å forsere bygging av offentlige bygg og infrastruktur.

- Og så mener vi at det vil ha stor betydning å få gjennomslag for vårt krav om et nytt regime for industrikraft. Det vil både legge til rette for mer energiøkonomisering og utvidet kapasitet ved kraftkrevende industri. Prosjekter for 25 milliarder kroner kan bli utløst dersom vi får et nytt industrikraftregime, sier Sande. Han mener at regjeringen har somlet altfor lenge med dette spørsmålet.

Forbundslederen mener også at det er nødvendig å få bedre avskrivningsregler for maskiner i industrien.