*Nettavisen* Økonomi.

Ole André Oftebro

Ingen «minimumstid» for oppsigelse i prøvetiden - svake selgere oppsagt etter seks uker

Arbeidsrett og stillingsvern:

Borgarting lagmannsrett aksepterte prøvetidsoppsigelse av to selgere etter seks uker. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Kan arbeidsgiver gi oppsigelse allerede etter seks uker når det er avtalt seks måneders prøvetid? Ja, fastslår Borgarting lagmannsrett i en ny dom.

Etter arbeidsmiljøloven kan det avtales prøvetid i inntil seks måneder. I prøvetiden skal arbeidsgiver vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet. Dersom arbeidstaker - på tross av nødvendig opplæring, tilbakemeldinger og oppfølging - svikter på ett eller flere av disse punktene, gjelder en lavere terskel for oppsigelse enn ellers.

Selgere som ikke leverte

I den ferske lagmannsrettssaken var saksforholdet at en leverandør av digitale tjenester hadde ansatt to «seniorselgere». Begge selgerne hevdet å ha betydelig salgserfaring, men allerede kort tid etter tiltredelse begynte arbeidsgiveren å betvile kompetansen deres:

Ikke hadde de oppnådd resultater, og ikke la de ned den innsatsen som arbeidsgiver forventet.

Tre uker inn i prøvetiden avholdt arbeidsgiver et møte med arbeidstakerne. I møtet satte han spørsmålstegn ved om selgerne hadde tilstrekkelig kompetanse og var egnet til stillingene. Drøye tre uker senere innkalte arbeidsgiver til drøftelsesmøter. Etter møtene ble begge arbeidstakerne sagt opp fra stillingene sine.

To sentrale spørsmål

Av lagmannsrettsdommen og den forutgående dommen fra tingretten kan man lese at to spørsmål var sentrale ved vurderingen av oppsigelsene.

Det ene var hvorvidt arbeidsgiver med rimelighet kunne forvente at arbeidstakerne oppnådde resultater etter seks ukers arbeid. Et mindretall i lagmannsretten fremhevet at de aktuelle tjenestene var tidkrevende å selge. Ifølge mindretallet måtte selgerne derfor vurderes over tre til seks måneder, før arbeidsgiver kunne ha grunnlag for å trekke slutninger om faglig dyktighet og tilpasning til arbeidet. Det andre (beslektede) spørsmålet gjaldt í hvilken grad retten kan overprøve de skjønnsmessige vurderingene arbeidsgiveren gjør om arbeidstakers tilpasning til arbeidet og faglig dyktighet.

I lagmannsretten sammenfattes flertallets vurderinger slik:

«Tingretten har lagt til grunn at seks uker var for kort tid til å ha tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse i prøvetiden og at de nyansatte i hvert fall måtte gis tre til fire måneder for å ha tilstrekkelig grunnlag. Flertallet er ikke enig i at tidsperioden i seg selv kan være avgjørende for om oppsigelsen kan anses saklig. Langt på vei er det en konkret vurdering arbeidsgiver må foreta når det gjelder hvor lang tid en som er ansatt i prøvetid trenger for å avklare om det er grunnlag for oppsigelse eller å fortsette arbeidsforholdet. I stor grad må denne vurderingen bygge på arbeidsgiverens erfaring og kunnskap til det aktuelle arbeidet. Flertallet peker på at domstolene skal være svært tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgiverens skjønn, jf. bl. a. Ot. prp.nr.50 (1993–1994) kapittel XIII punkt 6.4 side 164, som er sitert ovenfor. Etter flertallets syn er tidsperioden arbeidstaker får prøve seg et slikt skjønnsmessig element».

Lærdommer av saken

Selv om arbeidsgiver fikk medhold i lagmannsretten, er det verdt å merke seg at lagmannsretten var i tvil om oppsigelsene var gyldige.

Tvilen har nok sammenheng med at oppsigelsene ble gitt så vidt tidlig i prøvetiden, samt at arbeidstakerne hadde godtgjort ulike former for salgsaktivitet.

Lagmannsretten pekte også på at oppfølgingen av de prøvetidsansatte «kunne vært bedre», men at den likevel var tilstrekkelig i lys av at selgerne var ansatt på seniornivå.

En av selgerne kunne også - etter lagmannsrettens syn - klandres for at han ikke hadde kommunisert til arbeidsgiver at salget var tråere enn antatt.

Dommen er ennå ikke rettskraftig, men noen lærdommer kan likevel trekkes med støtte i andre rettskilder:

  • Prøvetiden er reell
  • Kravet til tilstrekkelig opplæring og oppfølging vil avhenge av arbeidsgivers berettigede forventninger til arbeidstakers kompetanse
  • Det gjelder ingen «minimumstid» for oppsigelse i prøvetiden
  • Arbeidstaker har plikt til å opplyse arbeidsgiver hvis arbeidet er vanskeligere enn forventet og resultatene uteblir
  • Domstolene er varsomme med å overprøve arbeidsgivers vurderinger av om arbeidstaker er «rett person for stillingen»

Dommen er illustrerende for hvor viktig det er at arbeidsgiver avtaler prøvetid og benytter den aktivt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.