Prestisjeprosjektet Follobanen, med en prislapp på mer enn 36 milliarder kroner, ble åpnet 11. desember, men måtte stenges etter få dager. Flere feil, brann eller varmgang er oppdaget i anlegget.

Bane NOR sendte mandag en redegjørelse om status til Jernbanedirektoratet. Denne sendes så videre til Samferdselsdepartementet. Det er denne redegjørelsen som tirsdag formiddag har blitt offentliggjort.

– Jernbanedirektoratet mener at det vil være svært uheldig dersom Bane NOR den 23. januar beslutter gjenåpning av Follobanen 1. februar og deretter avdekker feil og mangler som gjør at gjenåpningen likevel ikke kan skje den 1. februar. Konsekvensen av dette blir et togtilbud som er dårligere enn dagens tilbud, skriver direktoratet i en redegjørelse om Follobanen.

Det står videre at jernbanedirektoratet forventer at Bane NOR legger fram oppdaterte risikovurderinger før en beslutning om gjenåpning av Follobanen tas den 23. januar, heter det videre.

– Den skriftlige redegjørelsen jeg har fått i dag bekrefter opplysningene som har kommet frem tidligere. De inneholder lite ny informasjon og gjør ikke bildet av hendelsesforløp og prosesser i forkant av stengingen klarere. Det er for øvrig bra at Statens jernbanetilsyn har sagt at de vil iverksette tilsyn for å undersøke Bane NORs håndtering av sikkerhet og beredskap i Follobane-prosjektet, sier sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Han sier videre at redegjørelsen viser at håndteringen og forebyggingen av denne typen hendelser må bli bedre. Han vil derfor følge det opp overfor Jernbanedirektoratet og Bane NOR for å forsikre at nødvendige tiltak blir gjennomført.

– Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen. Bane NOR må fortsatt ha fokus på å finne årsaker og utbedre feil. Samtidig er det viktig å ivareta hensynet til de reisende. Dersom banen mot formodning må holdes stengt lenger enn varslet, er det viktig at de reisende snarest og på en tydelig måte får vite hva slags togtilbud de får fra 1. februar.

Har ikke svar

Årsaken til flere av problemene på Follobanen var varmgang og brann i returstrømanlegget. Det gikk mer returstrøm gjennom systemet enn det tålte.

I sin rapport skriver Jernbanedirektoratet at Bane NORs prosedyrer, oppfølging og testregime forut at Follobanen ble tatt i bruk ikke avdekket kvalitetsavvik eller designfeil på skjøting av kabler og jording av returstrømanlegget.

– Bane NOR opplyser at de per nå ikke har svar på hvorfor dette ikke ble avdekket, og at dette er noe de vil undersøke i gjennomgangene som er satt i gang, heter det videre i rapporten.

Ledelsen ikke involvert

Redegjørelsen bekrefter at Follobanen fikk en annen løsning for returstrøm enn hva som er benyttet på andre banestrekninger.

Det var dette konsulenter i Norconsult advarte om i sin rapport fra oktober, etter bestilling fra Bane NOR.

«Det bør verifiseres med bedre beregning og/eller måling at strøm i kabelskjermer ved jording i begge ender ikke fører til uakseptabel termisk belastning av kabelen».

Bane NOR opplyser at anbefalte tilleggsmålinger ble utført. Måleresultat, som ble vurdert av både Bane NOR og Norconsult, viste ifølge Bane NOR at det var enighet om at resultatene ikke viste en uakseptabel termisk belastning av kabelen.

Kommentarer i rapporten ble sendt fra Bane NOR til totalentreprenør, og Bane NOR konkluderte med at målte verdier ikke ga grunnlag for å stoppe planlagt ibruktagelse.

Bane NOR har orientert om at denne beslutningen ble tatt i Follobaneprosjektet, og ikke ble behandlet av ledelsen i Bane NOR.

Ingen mangler i testkjøring

Statens jernbanetilsyn skriver at Bane NOR tester i tilstrekkelig grad før de setter jernbanestruktur i drift.

«Det er vår erfaring at Bane NOR gjennomfører tilstrekkelig testing til å ivareta sikkerheten før anlegg settes i drift, og vi har ikke identifisert mangler på dette området. Regelverket stiller ikke krav til testing utover det som er nødvendig for å bevise at sikkerheten er ivaretatt» heter det i rapporten.

Der kommer de med en kort redegjørelse til Samferdselsdepartementet angående hvordan de har vurdert sikkerhetskravene på Follobanen, som nylig ble stengt kort tid etter åpningen.

– Regelverket stiller ikke krav til testing utover det som er nødvendig for å bevise at sikkerheten er ivaretatt, skriver tilsynet videre.

Utsatt testkjøring

Testkjøringen skulle etter planen startet mandag kveld, men er nå utsatt til fredag. Årsaken er at det forrige onsdag ble oppdaget varmegang i et koblingshus på Ski stasjon.

– Vi er i gang med testingen av anlegget vårt. Testprogrammet varer til 31. januar. Vi samarbeider godt og tett med Vy, som etter siste plan starter testkjøringen på fredag, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Bane NOR jobber med å kartlegge feilen og sjekker skjøter, kabler og endeavslutninger. Det ene halvdelen av koblingshuset håndterer strøm fra Ski stasjon, mens den andre håndterer strøm fra Blixtunnelen.

– Da det var en hendelse på Ski stasjon, og vi fant ut at det kunne være en sammenheng, måtte vi se på hvilke aktiviteter vi må gjøre, før vi setter strøm på anlegget, sier konserndirektør Stine Undrum.