Av Henrik Hammerhei Slevigen, siviløkonom fra Handelshøyskolen BI

Det viktigste Regjeringen og Stortinget kan gjøre nå er å iverksette tiltak for å få økonomien på fote - og arbeidsledige og permitterte tilbake i jobb.

Før arbeidsledigheten biter seg fast

Derfor må det innføres en ordning med lønnstilskudd. Det haster før arbeidsledigheten biter seg fast, flere bedrifter går konkurs og flere ikke har en jobb å komme tilbake til.

Vi bør ikke stimulere til å få folk ut av arbeid slik vi i altfor stor grad har gjort hittil.

Les også: Representantskapet gir Norges Bank-sjefen kritikk

I de to store ordningene, permitteringsreglene og kontantstøtten til bedriftene, har man ikke tenkt nok på å holde folk i arbeid. Det har ført til en eksplosiv vekst i permitteringer, som heller ikke Regjeringen hadde sett for seg. Ingen andre nordiske land fikk like mange permitterte over natten.

Lettvint løsning

Det er vel og bra at myndighetene avlaster bedrifter som er nødt til å permittere ansatte som følge av total eller delvis nedstenging. Men når arbeidsgiver bare betaler for permitteringen i kun 2 dager i stedet for 15 dager, er det plutselig veldig lettvint for arbeidsgiver å spare penger på å permittere i stedet for å prøve å finne arbeid til folk.

I praksis ble det en invitasjon til å permittere ansatte bare for sikkerhets skyld. Dette reduserer den økonomiske aktiviteten ytterligere, og har også ført til at Nav har mottatt uvanlig mange tips om utnyttelse av permitteringsordningene.

Arbeidstakerorganisasjonene LO, NITO og YS mener lønnstilskudd er et godt tiltak, også som et ledd i å unngå misbruk av permitteringsordningen.

- Det må være bedre at de ansatte jobber og betaler skatt, enn at de sitter hjemme og tvinner tomler, sier NITO-leder Trond Markussen til E24.

Les også: Lover 20 milliarder i skatteøkninger: Det vil ta livet av næringslivet etetr koronakrisen

Venter på normalen

Akkurat nå står tusenvis av menn og kvinner i de tusen norske hjem og bare venter på å brette opp ermene, komme tilbake på jobb, ta i et tak og hjelpe bedriften sin, hverandre og samfunnet til å komme oss gjennom denne krisen sammen.

- Vi er alle ett nå

Jeg står selv i denne situasjonen, og kan ikke huske sist jeg kjente på et like sterkt samfunnsengasjement for å kunne bidra igjen. Permitterte, arbeidsledige, fedre, mødre, unge, gamle, menn, kvinner, nordmenn, innvandrere, middelklassen, rike og fattige. Vi er alle ett nå. Vi står sammen. Klare til å bygge opp Norge igjen etter koronakrisen, og ta vare på velferdsstaten vår som vi alle har følt verdien av nå.

De fantastiske arbeiderne i helsevesenet, renholderne, lærerne i skolen, barnehageansatte, butikkansatte, politikere og mange flere har vist oss vei. Krisen har vist oss verdien av fellesskap. Det er fellesskapet som løser kriser - ikke markedet.

Fellesskapet løser kriser - ikke markedet

Nå står vi ovenfor en økonomisk krise som ikke kan løses av markedet alene. Vi har den høyeste arbeidsledigheten siden 2.verdenskrig. Per 30. april var 421.000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. 15 prosent av arbeidsstyrken er registrert som arbeidssøkere, ifølge NAV.

Nettavisen Pluss: Med disse enkle grepene øker du verdien på boligen – og dette bør du absolutt ikke gjøre

Med lønnstilskudd kan du og tusenvis av arbeidstakere som nå er blitt permittert eller som står i fare for å bli permittert, beholde jobben din, komme tilbake i jobb, få en inntekt å leve av og bidra til samfunnet.

At flest mulig holdes i arbeid er av enorm betydning både for økonomien vår - og for både den enkeltes helse og trivsel. Vi lever ikke av oljefondet i dette landet, vi lever av hverandres arbeid.

Fra passivitet til aktivitet

- Det er uholdbart at 400.000 mennesker går hjemme, uten å ha noe å gjøre. Nå må vi sørge for å få økonomien på fote igjen, og vri fokuset over fra passivitet til aktivitet og kompetanseheving, sier YS-lederen som 6. mai har levert arbeidstakerorganisasjonen sine innspill til Regjeringen for revidert nasjonalbudsjett 2020, der de krever at Regjeringen innfører en ordning med lønnstilskudd.

Les også: Selv de med minimal matematisk forståelse skjønner at dette ikke henger på greip

12. mai legger Regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020, som beskriver endringer som har skjedd etter at regjeringen la frem statsbudsjettet i oktober året før. Budsjettrevisjonen denne gang blir en av de viktigste noensinne. Nå må Stortinget og Regjeringen subsidiere arbeid, ikke bare kapital.

Lønnssomt for samfunnet

Kostnadene vi i dag bruker på permitteringer kunne vi i stedet brukt til å holde folk i arbeid. Et lønnstilskudd vil derfor være lønnsomt for samfunnet, ikke bare for den enkelte bedrift.

Alle bedrifter, særlig de som er hardest rammet, må kunne få dekket en del av lønnskostnadene, slik at folk kan jobbe istedenfor å være permittert. Det vil gi verdiskapning, uten at det koster staten mer. Og viktigst av alt:

Ordningen med lønnstilskudd må være attraktiv å velge fremfor permitteringer. Det må lønne seg å få folk ut i jobb.

Nettavisen Pluss: - For sju uker siden var vi en av Romerikes tryggeste og største arbeidsgivere. Nå er det mørkt

Kjære politiker, vi arbeidstakere står klare til å bidra. Vil du hjelpe oss og bedriftene så vi kan løfte sammen?

God medisin

Lønnstilskudd er nå den viktigste medisinen vi trenger for å få folk ut i arbeid og sørge for at flest mulig arbeidsplasser kommer seg gjennom krisen, slik at folk har en jobb å gå til.

For å unngå enda flere unødvendige permitteringer og massearbeidsledigheter haster det med et forslag til lønnstilskudd som monner fra Regjeringen.

Hvis ikke vil krisen bli enda dypere og dyrere.