Saken oppdateres.

Halvåstallene viser et underskudd før skatt på hele 3,53 milliarder kroner, mot et overskudd på 1,7 milliarder i tilsvarende periode i 2019. Det elendige resultatet skyldes primært nedskrivninger av eiendommene og i årets seks første måneder på hele 2,7 milliarder.

I tillegg har Thon Gruppen hatt et stort bokført tap på 1,41 milliarder på rentesikringer de har gjort på lånene. Når rentene faller, som de gjorde i vår, må det bokføres tap på rentekontraktene. Tilsvarende inntektsføres det gevinster når rentenivået stiger. Dette har ingenting med den underliggende driften å gjøre.

De store nedskrivningene av eiendomsmassen kommer som følge av nedstengningen av Norge. Olav Thon Gruppen kan normalt vise til vekst i inntektene, men disse er i første halvår redusert fra 5,14 milliarder kroner til 4,32 milliarder. Omsetningen på kjøpesentrene har falt fra 30,1 milliarder i første halvår 2019 til 28,2 milliarder.

Olav Thon Gruppen skriver i halvårsrapporten at norsk økonomi er inne i en dyp lavkonjunktur. Denne lavkonjunkturen er forårsaket av koronapandemien og de omfattende smitteverntiltakene som ble innført i Norge og i utlandet.

Les også: Flere hotellkjeder forbereder ny nedstengning

Stengte hoteller

Olav Thon Gruppen påvirkes derfor i betydelig grad av dette, og deler av konsernets hotellvirksomhet har vært stengt i 1. halvår.

Olav Thon Gruppen mener derfor det har vært riktig å skrive ned verdien av investeringseiendommer i første halvår med hele 2716 millioner kroner. Det utgjør 3 prosent av de eiendommenes verdi.

I første halvår i fjor ble eiendommene skrevet opp med 200 millioner kroner. Slike opp- og nedskrivninger påvirker ikke den underliggende driften i konsernet, men må resultatføres i regnskapet. Norges eiendomskonge gikk også på en valutasmell i årets seks første måneder på 237 millioner kroner.

Det såkalte forvaltningsresultatet i første halvår, som sier mer om hvordan det virkelig går, var positivt med 1493 millioner kroner. I tilsvarende periode av 2019 var resultatet 1803 millioner. Men normalt kan Olav Thon Gruppen vise til vekst også her, fordi omsetningen øker.

Les også: Olav Thon: - Vi klarer oss fint uten så mye statstøtte

Stengte kjøpesentre

Konsernets eiendomsvirksomhet påvirkes ved at leietakere på kjøpesentrene måtte stenge virksomheten. Kjøpesentrene i Sverige ved grensen til Norge har mistet de norske kundene som følge av reiserestriksjoner. Thon gruppen har 79 kjøpesentre i Norge, hvorav 8 av de 10 største her hjemme, 11 i Sverige.

Olav Thon Gruppen har også måttet hjelpe enkelte leietakere som i betydelig grad rammes av koronapandemien. Det har skjedd gjennom tidsbegrensede leiereduksjoner.

Kjøpesentrene har delvis vært stengt. Det har ført til at Olav Thon Gruppen har måttet sette av større avsetninger til tap på kundefordringer.

Nok av penger

Men dårlige tall til tross, Olav Thon Gruppen er fortsatt et svært solid selskap. Egenkapitalandelen, eiernes antatte verdier utgjorde ved halvårsskiftet 56,5 prosent, 52 prosent av de totale verdiene i konsernet.

Olav Thon Gruppen har rentebærende gjeld på over 32 milliarder kroner, og på denne gjelden betaler konsernet i gjennomsnitt 2,91 prosent, altså 1 prosentpoeng mer enn en vanlig boliglånsrente i dag.

Om fremtidsutsiktene skriver styret i halvårsrapporten at etter den gradvise gjenåpningen av Norge er aktiviteten i norsk økonomi økende. Det er likevel fremdeles betydelig usikkerhet om utviklingen fremover.

Men Olav Thon Gruppen har høy egenkapital og solide likviditetsreserver å trekke på. Derfor vurderes konsernet å være godt rustet for å møte konsekvensene av koronapandemien både på kort og lang sikt.