Det var svært negative valuta- og renteeffekter som bidro til et underskudd før skatt på 1,224 milliarder kroner, sammenlignet med minus 102 millioner i 4. Kvartal 2007.

- Vesentlige endringer i valutakurser og rentesatser påvirket gjeld i utenlandsk valuta og markedsverdi av rentesikringer, slik at netto finansposter for fjerde kvartal ble minus 1,224 milliarder kroner.

- Valutaendringer påvirket også balansen ved omregning av gjeld til NOK og urealisert tap på valutasikringer av fremtidig kontantstrøm, og har medført at egenkapitalandelen ved utgangen av 2008 ble 41,2 % mot 48,6 prosent ved utgangen av tredje kvartal, heter det i børsmeldingen.

Positiv drift
Derimot var det operasjonelle driftsresultatet positivt. Overskuddet her ble notert til 317 millioner kroner. Tilsvarende kvartal i 2007 var underskuddet på 341 millioner kroner.

Det var spesielt hovedvirksomhetene i Norge, Canada og Skottland som viste sterk bedring. Derimot ble den biologiske situasjonen for industrien i Chile dramatisk forverret.

Inntektene i selskapet økte fra 3,664 milliarder kroner i q4 i 2007 til 4,042 i tilsvarende kvartal i 2008.

Ødela
- Robust etterspørsel og bedrede priser i NOK ledet til forbedrede resultater for hoveddelen av virksomheten, med den norske virksomheten som den største bidragsyteren til resultatet. Den biologiske situasjonen for industrien i Chile så en dramatisk forverring i fjerde kvartal.

- Forsert slakting, lavere salgsvolum og lavere priser hadde en ødeleggende effekt på våre resultater i Chile. Selv om Marine Harvest Chiles relative andel av nye sykdomsutbrudd faller jevnt, leder den generelle utviklingen i industrien til en nedjustering av våre utsikter for Chile i 2009, sier Åse Aulie Michelet, konsernsjef i Marine Harvest.

Profilerte Celina Midelfart og John Fredriksen er tungt inne i Marine Harvest.