I 2013 kjøpte et par en eneboligen på over 300 kvadratmeter med utleiedel i Fet kommune i Akershus. Boligen som også har et sidebygg med kontor og garasje, ble solgt for nærmere åtte millioner kroner.

Eiendommen var annonsert med høy standard og eksklusive løsninger. Bare utleiedelen var på 80 kvadratmeter og ville gi gode leieinntekter. Allerede under overtakelsen fant paret feil med to transformatorer på bad og kjøkken.

Dette skulle vise seg å bare være starten på et mangeårig boligmareritt for paret. Kort tid etter at de flyttet inn, så oppstod det nye problemer. Da begynte det å regne og hverken tak eller takvinduer var tett.

Fant feil på feil

Men det stopper ikke her med de betydelige vannlekkasjene som ble avdekket. I løpet av 2013 ble det funnet totalt 206 større og mindre feil ved eiendommen.

Fagfolkene som ble hyret inn kunne fortelle om mangler ved taktekking, trapper og rekkverk, utomhusarbeider, sanitærinstallasjoner, varmeanlegg, ventilasjon, elektriske installasjoner, brannsikkerhet, termografi og tetthetskontroll, og ved garasjedelen.

Da Fet kommune fikk høre om dette, trakk de likeså godt ferdigattesten på boligen og garasjen. Kommune gikk med på å gi paret en midlertidig brukstillatelse.

Utbedringsestimatene ble anslått til å være ca. 5,6 millioner kroner. Selv om selgers eierskifteforsikringsselskap var enig i at paret hadde krav på prisavslag, så viste beregningene fra Protectors fagfolk at utbedringene bare ville koste 2,3 millioner kroner.

Partene ble ikke enig, og i mars 2017 møtte de hverandre i Nedre Romerike tingrett.

Fant skadedyr

Siden tingretten mente at det ville «føre for langt» å vurdere alle de påberopte manglene, gikk selgerne med på at kun 140 av sakene skulle behandles.

Kjøperne tok til ordet for at de hadde krav på et betydelig prisavslag og viste til at det ikke var noen opplysninger om risiko i salgsdokumentasjonen.

- Selger har bodd i eiendommen og må ha kjent til taklekkasje og lekkasje fra takvinduer. Hun må også ha kjent til trekk og kulde i boligen, og problemer med inneklimaet sommerstid. Forsøk på tetting av hull med stålull viser at selger har kjent til at mus har kommet inn gjennom utettheter i konstruksjonen, sa paret da saken gikk for retten.

Saken ble ikke noe bedre av at det også var problemer med å regulere varmen i utleieboligen, og at det ene badet var ulovlig bygget.

- Eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente, sa paret videre. (...) Boligen bærer i betydelig grad preg av manglende fagmessig utførelse og mange løsninger er i strid med forskrifter, het det videre.

Tømte forsikringen

Paret ble delvis hørt. Tingretten ga paret et prisavslag og erstatning på totalt 3,3 millioner kroner. Men det stopper ikke her. Før saken havnet på bordet til lagmannsretten i mai i år, fant de ytterligere mangler ved eiendommen.

- Protector aksepterte kort tid før ankeforhandlingen at de nye forholdene ga rett til prisavslag. Dekningen etter eierskifteforsikringen på fire millioner kroner var dermed uttømt og kjøpernes gjenstående krav er derfor rettet mot selger, heter det i dommen fra Eidsivating lagmannsrett.

Paret vill ha prøvd for retten om de selger var ansvarlig for tapte utleieinntekter, utgifter til erstatningsbolig, rengjøring og flytting av møbler.

- Selger har gitt uriktige og mangelfulle opplysninger om forhold som er til hinder for utleie, og manglene har medført at det ikke foreligger brukstillatelse på utleiedelen. Det ble avdekket 55 avvik ved utleiedelen per. august 2013, som feil ved det elektriske anlegget, rør, varmereguleringen, ventilasjon, manglende stoppekran og rømningsvei. Samt skadedyr som mus og sølvkre, sa paret da saken var oppe i lagmannsretten.

Paret fikk erstattet tapte leieinntekter på 231.600 kroner, som tilsvarer 24 måneder.

Men de fikk ikke medhold i kravet om erstatning for utgifter ved å bo et annet sted under utbedringen av manglene i boligen eller at møblene måtte flyttes til et lagerhus. Lagmannsretten kom til at kjøper fikk ytterligere 462.400 kroner i ytterligere prisavslag og erstatning.

- Ikke grunnlag for prisavslag

Det har ikke lykkes Nettavisen å komme i kontakt med selger. Heller ikke selgers advokat i tingretten kan uttale seg på kvinnens vegne, sette Nettavisen i kontakt med henne eller gi ut hennes kontaktinformasjon.

Da saken gikk for lagmannsretten tok selgeren til ordet for at det ikke var grunnlag for prisavslag eller erstatning. Selger hevdet at hun var ikke kjent med at det var mangler i boligen.

Paret ønsker ikke å kommentere saken.

- Vanskelig å fastslå korrekt prisavslag

Protector direktør for boligselgerforsikring Cathrine Wessel Poulsen sier at saken har vært meget omfattende

- Det ble opprinnelig påberopt over 200 mangler, og etter at enkelte poster ble frafalt omhandlet saken for tingretten ca. 140 av disse. Mellom tingrettens og lagmannsrettens behandling ble ytterligere mangler avdekket, og dette førte til at vi utbetalte forsikringens maksimale dekningsbeløp på fire millioner kroner, sier Wessel Poulsen.

Hun viser til at det har vært uenigheter om hvor mange av de påberope mangler som var selgers ansvar og hva det skulle koste og utbedre disse.

- Det var gjennom hele prosessen klart at kjøper skulle tilkjennes et større beløp. Hva som er korrekt prisavslag i en så omfattende sak er svært vanskelig å fastslå helt sikkert, og vi forholder oss til domstolenes vurderinger av dette. Den siste behandlingen i lagmannsretten gjaldt for selskapets del kun saksomkostningene, hvor resultatet der aksepteres, avslutter direktøren.