I juni ble det bestemt at styret i Coop Norge SA igangsetter en «uavhengig og uhildet» granskning etter Nettavisens avsløring av at en rekke ansatte i Coop har rapportert om mobbing og trakasserende oppførsel fra Torbjørn Skei, direktør i Coop Midt-Norge og mangeårig nestleder i styret i Coop Norge.

I et halvt år har advokatfirmaet Thommesen jobbet med å granske forhold i Coop Norge og påstander om atferden til Skei.

Nå foreligger konklusjonen. I rapporten fastslås flere brudd på arbeidsmiljøloven. Den bekrefter påstander om fryktkultur og at både styret og ledelsen i Coop i årevis har unnlatt å ta gjentatte varsler på alvor.

«Rapporten fra en uavhengig undersøkelse av varsler om kritikkverdige forhold i Coop Norge SA beskriver enkelte forhold som styret i selskapet anser som svært alvorlige, beklager og vil følge opp», skriver Coop i en melding.

Les uttalelser fra Skei, styreleder Tore Tjomsland og konsernsjef Geir Inge Stokke lenger ned i saken.

Se lenker til Nettavisens Coop-avsløringer nederst i artikkelen.

- Vi har sviktet de ansatte

Videre skriver Coop:

«Rapporten påviser svikt ved at enkelte varsler ikke har blitt fulgt opp på en god nok måte. Arbeidsmiljølovens krav til oppfølgning er dermed ikke tilfredsstilt.

Det har resultert i at enkelte i og nær selskapets ledelse har hatt et uforsvarlig psykososialt arbeidsmiljø og at enkeltpersoner ikke har fått beskjed om, og dermed anledning til, å korrigere egen kommunikasjon.

Styreleder og konsernsjef erkjenner at de har et spesielt ansvar for dette og tar selvkritikk for sin rolle i den manglende oppfølgingen», skriver Coop i meldingen om granskingsrapporten.

Rapporten påpeker også styrets kollektive ansvar.

– Det er ingen tvil om at styret har et kollektivt ansvar og ikke har vært gode nok på å ta tak i kritikkverdige forhold. Styret beklager at vi dermed har sviktet de berørte ansatte, sier Tore Tjomsland, styreleder i Coop Norge SA.

Les også: Coop-granskning: – Det er åpenbart at han ikke kan være med på dette

- Tre tilfeller

Administrerende direktør i Coop Midt-Norge, Torbjørn Skei, kommenterer rapporten slik i en epost til Nettavisen:

- Jeg er veldig glad for at rapporten går grundig gjennom de påstandene som ble fremmet om meg i sommer. Samtidig har jeg vært tydelig på at jeg tar til meg det noen sentrale personer i Coop Norge sier. Rapporten gir grunnlag for læring om hvordan jeg i noen tilfeller har kommunisert utenfor Coop Midt-Norge. Jeg beklager at det har vært ubehagelig for enkelte ledere i Coop Norge.

Skeis styreleder i Coop Midt-Norge, Lisbeth Bull Husby, bekrefter at rapporten beskriver tilfeller av «utilbørlig opptreden» fra Skeis side:

- Vi tar rapporten til etterretning og funnene i den på alvor. Rapporten peker på tre tilfeller av utilbørlig opptreden mellom Coop Midt-Norge og Coop Norge i perioden 2015 til 2021, ett i 2016 og to i 2018. Alle tre gjelder kommunikasjon og kommunikasjonsform mellom ledere, men er utover det, enkeltstående og forskjellige hendelser. Det gjelder også for ett forhold som er beskrevet som kritikkverdig i rapporten, også knyttet til kommunikasjon, sier hun.

Til Trønder-Avisa bekrefter Skei tydelig at de tre tilfellene gjelder ham:

- Det er riktig at de tre tilfellene av utilbørlig opptreden rapporten mener å ha funnet gjelder meg og kommunikasjon og kommunikasjonsform med ledere i Coop Norge. De er fra 2016 og 2018, sier Skei til avisa.

Styreleder Husby sier til Nettavisen at de tar avstand fra påstander om mobbing og trakassering:

- Vi tar dette på alvor, tar med oss funnene i rapporten og skal bruke dette til læring. Samtidig er det viktig for oss at det ikke er funnet trakassering, mobbing eller grove hersketeknikker. Det har vært viktig for styret i Coop Midt-Norge å få en uhildet gjennomgang av de svært grove og alvorlige påstandene som ble fremmet i media i sommer, sier Husby.

- Tar innholdet på største alvor

Styreleder Tore Tjomsland i Coop Norge vil ikke svare Nettavisen på direkte spørsmål på dagen Coop offentligjør deler av innholdet i en rapport som dokumenterer alvorlige forhold som rammer ledelsen og styret. I en tekstmelding svarer han at han «har det ekstremt travelt i dag».

Både Tjomsland og konsernsjef Geir Inge Stokke overlater det til kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge å besvare spørsmålene.

Det tar flere timer før Coop besvarer Nettavisens spørsmål. En rekke spørsmål står imidlertid ubesvart.

Her er de viktigste spørsmålene som ikke er blitt besvart:

  • Hva slags konsekvenser får denne rapporten for personen den i stor grad omhandler?
  • Hva slags konsekvenser får rapporten for Coops styre og ledelse, som erkjenner å ha kjent til forholdene samtidig som man ikke har håndtert alvorlige varsler?
  • Det beskrives et «uholdbart psykososialt miljø», samtidig avvises trakassering og mobbing. Hvor går denne grensen?
  • Hvorfor defineres dette som et miljø, når så mange kilder peker på en enkeltperson, og både styreleder og konsernsjef er godt kjent, og til og med tidligere har offentlig erkjent, at granskningen ble utløst av varsler som gjaldt én person, Torbjørn Skei?
  • Med tanke på denne konklusjonen, og innholdet i rapporten for øvrig, hva vil du si til ansatte som har følt seg truet, trakassert og utsatt for hersketeknikker fra Torbjørn Skei, som Nettavisen omtalte tidligere i år?
  • Hvordan skal styret oppnå tillit til de ansatte, når du som styreleder ikke fulgte opp dette og gjorde noe med forholdene før media tok tak i saken?
  • Rapporten «påviser svikt ved at enkelte varsler ikke har blitt fulgt opp på en god nok måte. Arbeidsmiljølovens krav til oppfølgning er dermed ikke tilfredsstilt». Er det forsvarlig at styrets medlemmer da beholder sine posisjoner?

I en epost skriver Kristiansen at det er Tjomsland som uttaler seg på vegne av Coop Norge SA i denne saken, ettersom det er styrets rapport.

- Innholdet i rapporten tar vi på største alvor, beklager overfor ansatte som ikke har blitt ivaretatt godt nok og vil følge opp både innhold og anbefalinger på egnet vis, slik det fremgår av meldingen som i dag er sendt ut, sier Tjomsland.

Stokke kommer kun med en kort kommentar.

- Jeg tar innholdet i rapporten på største alvor og beklager at enkelte varsler ikke har blitt fulgt opp på en god nok måte. Vi vender blikket fremover og tar tak i de anbefalingene som Thommessen har kommet med og øvrige tiltak nevnt i meldingen fra styret. Utover det har jeg ikke noe å tilføye utover dagens melding fra Coop Norge SA, sier han gjennom kommunikasjonssjef Kristiansen.

Tar selvkritikk

Tjomsland sier at styreleder og konsernsjef erkjenner at de har et spesielt ansvar for forhold i rapporten, og tar selvkritikk for vår manglende oppfølging av dette.

- Rapporten påpeker også styrets kollektive ansvar. Som kjent avgjør Årsmøtet styrets sammensetning. Styret har uttrykt tillit til konsernledelsen og har for egen del kommet til at det best tar ansvar for avvikene ved å følge opp anbefalingene fra Thommessens undersøkelse, sier han.

- Når det gjelder klare grensedragninger og definisjoner på ulike ord og uttrykk i rapporten, så refererer vi innholdet slik det er beskrevet av Thommessen, sier Tjomsland.

Ingen av de fire representantene for ansatte, som sitter i styret i Coop Norge, vil kommentere saken utover det som står i pressemeldingen Nettavisen har fått tilsendt.

Les også: Coop åpner for endringer etter kritikk: – Dette er veldig positivt

Innrømmet at de hadde ignorert varsler

Allerede da Nettavisen kontaktet styret og konsernledelsen i Coop Norge i juni grunnet påstandene om trusler og trakassering fra Skei, bekreftet styrelederen at han kjente til problemstillingen og burde handlet før:

- Jeg er kjent med utfordringer knyttet til atferden og med at ansatte i Coop har opplevd den som krevende og ubehagelig. Med det som nå i tillegg har kommet frem anerkjenner jeg at dette burde vært tatt tak i tidligere. Dette beklager jeg overfor alle berørte parter, så styreleder Tore Tjomsland til Nettavisen i juni.

Han uttrykte da at en uhildet granskning forhåpentlig kunne bidra til ro og trygghet for alle ansatte. Også Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge, erkjente at han visste om problemstillingen og burde ha handlet før:

- Jeg vet at han (Skei, red.anm) er opplevd som krevende, og er også klar over at ansatte i Coop Norge SA har opplevd det som vanskelig og ubehagelig. Dette gjelder også flere medlemmer i min ledergruppe, som har fortalt om sine egne opplevelser som de beskriver som vonde og svært krevende, sa Stokke i en e-post til Nettavisen.

- Med de opplysningene jeg nå har fått, gjennom denne saken og konkrete tilbakemeldinger, ser jeg at dette burde vært løftet tydeligere fra min side tidligere. Dette beklager jeg overfor alle våre ansatte i Coop Norge SA, sa Stokke.

Avviser mobbing og trakassering

Styret i Coop Norge SA gav 23. juni 2021 et mandat til Advokatfirmaet Thommessen om å gjennomføre en bredt anlagt og uavhengig undersøkelse av det samlede arbeids- og samarbeidsmiljøet i relasjonen mellom styret og konsernledelsen i Coop Norge SA, samt av konkrete påstander og varsler om kritikkverdige forhold.

I sin rapport identifiserer Thommessen tre konkrete tilfeller av utilbørlig opptreden knyttet til kommunikasjon, og tre varsler knyttet til andre hendelser som ikke har blitt håndtert korrekt.

Coop skriver også dette i meldingen:

«Utover disse bruddene på arbeidsmiljøloven, er det i perioden 2015-2021 påpekt forhold som er kritikkverdige, men som ikke er brudd på arbeidsmiljøloven. Disse er også knyttet til kommunikasjon. Det er ikke funnet tilfeller av trakassering i arbeidsmiljølovens forstand og heller ikke mobbing eller grove hersketeknikker.»

Les også: Torbjørn Skeis nestkommanderende valgt inn i Coop-styret

Bekrefter fryktkultur

Thommessen skriver videre i sin rapport at personer i og rundt styre og ledelse har unnlatt å gjøre det en normalt burde forvente, på grunn av ubehag knyttet til konsekvensene.

Ifølge rapporten oppleves dette som en fryktkultur i deler av Coop Norge SAs organisasjon.

– Slik skal det ikke være. Forholdene som er påpekt, skulle blitt tatt på alvor da det skjedde. Styret vil følge opp disse hendelsene overfor de det gjelder, sier Tjomsland.

Thommessen har i sin rapport kommet med en rekke anbefalinger om hvordan Coop Norge SA gjennom arbeid med struktur og kultur kan bli bedre på de forhold hvor ting har gått galt.

Disse vil styret arbeide videre med, skriver Coop i meldingen. Det skal, som anbefalt, etableres en ekstern varslingskanal og gis ekstern hjelp til jevnlige styreevalueringer.

- Vi vil også vurdere tiltak utover de som er anbefalt av Thommessen, skriver Coop i meldingen, som avslutter med en generelle formulering:

«Fremover vil arbeidet med kultur, kommunikasjon, respekt for hverandre og bevissthet omkring å sikre et godt arbeidsmiljø i Coop Norge SA stå sentralt. Dette er arbeid som vil pågå over tid og involvere både styre, ledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten.

Fortalte om trusler og trakassering

Granskningen ble igangsatt etter at en lang rekke kilder i Coop-systemet hevdet overfor Nettavisen at de har opplevd trusler, trakassering og grove hersketeknikker fra Torbjørn Skei.

Ifølge kildene hadde dette pågått i mange år og rammet mange ansatte.

- Styret har nå besluttet at vi igangsetter en uhildet granskning gjennomført av en uavhengig tredjepart, sa styreleder i Coop Norge SA, Tore Tjomsland til Nettavisen 11. juni.

Torbjørn Skei selv ønsket en granskning velkommen:

– Jeg vet at jeg kan være direkte, krevende og stille tøffe krav, og det er selvsagt beklagelig dersom noen har opplevd dette som ubehagelig, sa Skei, og tilføyde:

- Jeg har gjennom 37 år i Coop aldri fått noen varslingssaker mot meg, eller noen tilbakemelding om slike saker. Derfor er det bra at dette blir gjennomgått, slik at alle aspekter ved denne saken kan belyses.

- Godt kjent

Konklusjonen bekrefter hva godt informerte kilder fortalte Nettavisen i juni: Skeis oppførsel var godt kjent internt i Coop, og blant personer i både styret og konsernledelsen i Coop Norge, samtidig som en rekke varsler ikke hadde fått konsekvenser.

Nettavisens kilder hevdet at Skei hadde skapt en fryktkultur i Coop og et svært krevende arbeidsmiljø. Etter en rekke saker der kilder internt i Coop påpekte kritikkverdige forhold i Coop Norge, trakk Torbjørn Skei seg som nestleder i styret i Coop Norge.

Skei er fortsatt leder for det viktige kjedestyret i Coop og daglig leder for Coop Midt-Norge, Coops nest største samvirkelag. Han er av mange vært regnet som Coops mektigste mann.

Det går ikke fram av rapporten hva slags konsekvenser granskningen vil få for hans posisjoner i Coop.

Her er Nettavisens Coop-avsløringer:

Torbjørn Skei er kongen av Coop: – Skjønner ikke hvordan man kan kalle det et demokrati

Styrehonoraret økte til 800.000 kroner. Så raste det da Coop-styrelederen gikk av

Fabian Stang mener medlemmene bør ta grep: - De som skapte Coop vil rotere i graven

Sjokkert over Coop-toppens lukrative avtale: - En grådighetskultur uten sidestykke!

Fikk topp-lønn etter omstridt Coop-fusjon: - Han krevde lønnshopp for å si ja

Torbjørn Skei trekker seg fra Coop-styret

Finn Pedersen stilte kritiske spørsmål i Coop-møte - ble kastet ut fordi han var «for gammel»

Torbjørn Skeis nestkommanderende valgt inn i Coop-styret

Coop-årsmøtet lover å utrede styreformen sin

Coop varsler gransking av påstander om trusler og trakassering

Coop-granskning: – Det er åpenbart at han ikke kan være med på dette